Bekijk het origineel

Nieuws van het zendingsfront

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

Nieuws van het zendingsfront

4 minuten leestijd

Hoopvolle berichten van het Zendings-front

Den laatsten tijd hebben ons allerlei blijde berichten bereikt vanuit Java. Er komt enige tekening in de situatie.

Allereerst was daar de bijeenkomst van de Javaanse Kerken van Midden-Java ten Noorden (wat men vroeger het „Salatiga-terrein” placht te noemen) en die van Midden-Java ten Zuiden. De bijeenkomsten begonnen op Maandagavond 4 Juli met een bidstond, onder leiding van Ds Kartasugondo van Salatiga. Op Dinsdagmorgen vergaderden de Synode van de Kerken van Midden-Java ten Zuiden en die van Midden-Java ten Noorden apart over de te volgen procedure om tot eenheid te geraken. ’s-Middags om 5 uur werd daarop de eerste verenigde Synode gehouden, die geopend werd door Ds Kartasugondo als voorzitter van de roepende Kerk van Salatiga. Ds S. Purwodidagdo las daarna de besluiten voor van de Synode van Midden-Java ten Zuiden en Ds Kartasugondo de besluiten van de Synode van Midden-Java ten Noorden. Deze besluiten stemden overeen en drukten de wil uit om samen één Kerk-verband te vormen. Daarmee was de fusie van deze Kerken een feit geworden. Er werden deputaten benoemd voor de Kerkenorde en de belijdenis, niet om die te wijzigen, maar om in de formuleringen tot volkomen overeenstemming te komen.

Een ontwerp-zendingsorde, dat ter tafel was, werd aanvaard.

Vóór deze Synode was van 27 Juni—30 Juni in Pati (Java) de Synode gehouden van de Javaanse Kerken, die ontstaan zijn door den arbeid van de Doopsgezinde zending. Op deze vergadering waren o.a. aanwezig Dr F. L. Bakker, Ds P. H. van Eyk, Dr J. Verkuyl en Ds J. Vlijm.

Deze Synode komt daarom binnen onze gezichtskring, omdat hier enkele besluiten werden genomen, die voor de toekomst van de Zending op Java van belang kunnen zijn. Een commissie werd benoemd, die onderzoeken zal of en in hoeverre deze kerken willen vasthouden aan specifiek Doopsgezinde elementen in hun kerkenorde en belijdenis. Ten aanzien van de liturgie besloot de Synode om deel te nemen aan de Commissie van de Kerken van Midden-Java, die zich met liturgische vragen bezig houdt. Verder werd besloten nauw samen te werken met de interkerkelijke lectuurcommissie. En ten slotte werd besloten op de volgende synode een beslissing te nemen over de vraag of deze Kerken aansluiting zullen zoeken bij de Javaanse Kerken van Midden-Java ten Zuiden en ten Noorden, die intussen tot een fusie gekomen zijn.

Dit waren de berichten, die weliswaar in eerster instantie de Kerken op Java zelf aangaan, doch die toch ook voor de Kerken in Nederland van belang zijn. Maar over de verhouding tot de Nederlandse kerken werden ook allerlei besluiten genomen. De Synode van Midden-Java besloot nu reeds te benoemen tot docenten aan de Theologische School in Djocja Drs Mr D. C. Mulder en Ds J. A. C. Rullmann. Dr Verkuyl wordt beroepen voor den lectuurdienst, waarbij de Kerk van Semarang als zendende Kerk is aangewezen. De Synode stelt aan de Synode van den Haag voor om in deze gevallen een missionair predikant zowel aan een zendende kerk in Nederland als aan een Zendende Kerk op Java te verbinden. Ds Probowinoto (die de Synode van Eindhoven bijwoonde) zal worden beroepen tot predikant in algemenen dienst en worden verbonden aan de Kerk van Salatiga. Tenslotte vonden besprekingen plaats tussen de afgevaardigden van de Javaanse en Chinese kerken van Midden-Java met de afgevaardigden van de Synode van Eindhoven (Dr Bakker, Ds Pos en de Heer A. Algra; Ds Rullmann kon niet aanwezig zijn). Op deze vergadering werd een ontwerp-overeenkomst van samenwerking gemaakt, die aan de Synode van den Haag is gezonden. Publicatie kan uiteraard voor deze Synode niet plaats vinden.

Christelijke Kweekschool te Solo

In principe werd besloten tot heropening van de Chr. Kweekschool te Solo. Deze school gaat nu uit van een Javaanse vereniging.

Javaans Evangelisatieblad

In Augustus is een Javaans Evangelisatieblad verschenen. Vroeger heette dit blad „Mardi Rahardja”; nu heet het „Sabda Rahaju” (Het Woord der zaligheid).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1949

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Nieuws van het zendingsfront

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1949

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken