Bekijk het origineel

Nieuws van het thuisfront

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuws van het thuisfront

5 minuten leestijd

Ds Zielhuis niet naar Soemba

Op medisch advies kan niet overgegaan worden tot uitzending van het gezin van Ds Ziethuis naar Soemba. Ds Zielhuis heeft zich nu beroepbaar gesteld in Nederland. In zijn plaats zal een van de reserve-krachten Ds Blom worden uitgezonden.

Ds J. Meyer doctoraal examen

Ds J. Meyer, bestemd voor Soemba, deed met gunstig gevolg zijn doctoraal examen theologie.

Ds Jos. Moedak, Ds Tan Ik Hay en Ds Tan King Hien

die de Synodes in Nederland bijwoonden als afgevaardigden van hun kerken en die daarna nog enigen tijd in Nederland studeerden, zijn op 12 Januari met de „Oranje” vertrokken. Ze namen o.a. mee verschillende avondmaalstellen, hun door diverse kerken in Nederland ten behoeve van de Indonesische kerken ter beschikking gesteld.

Ds A. Honig,

die onder de Indonesische Studenten in Nederland zulk mooi en zegenrijk werk doet, is eigenlijk bestemd voor het zendingsveld in Indonesië.

De Commissie voor den Wederopbouw stelt nu aan de Javaanse kerken voor hero vooralsnog, doch uiterlijk tot midden 1951 in Nederland te laten werken. Intussen zullen de Deputaten voor de Zending onder de Oosterlingen naar een opvolger van Ds Honig uitzien.

Internationale Gereformeerde Zendingsraad

In Augustus 1949 werd door de Geref. Oecumenische Synode te Amsterdam besloten tot de oprichting van een Internationalen Gereformeerden Zendingsraad. Het moderamen van de Generale Synode, daartoe gemachtigd door de Generale Synode, benoemde als primus afgevaardigde in dezen Raad Prof. Dr J. H. Bavinck en als zijn secundus Ds B. Richters.

Jaarlijkse keuringen

De Commissie voor de Vooropleiding en den Wederopbouw besloot voortaan alle zendingsarbeiders in vooropleiding jaarlijks mèt hun gezinnen te laten keuren, teneinde zowel voor de personen in questie als voor de zending teleurstellingen te voorkomen.

Dr Mr D. C. Mulder

Ten aanzien van Dr Mulder, door de Javaanse Kerken benoemd als docent aan de Theologische School in Djocja, werd besloten aan de Javaanse kerken voor te stellen hem voorlopig 1 jaar lang als ressortzendeling in een kleine gemeente op Java werkzaam te doen zijn, teneinde hem zo van dichtbij kennis te laten maken met het zendingswerk. Dit besluit is ook de wens van Dr Mulder zelf.

Missionaire zusters

Op voorstel van de Algemene vergadering van zendingsarbeiders op Java besloot de Commissie voor den Wederopbouw de missionaire zusters uit te nodigen in de Algemene vergadering zittins te willen nemen als adviserende leden. Het betreft de dames: Goemaat, Hoeksema en Miedema, en zodra ze haar studie voltooid heeft, ook Mejuffrouw Baarbé. Ook Zuster Heidema werd als adviserend lid uitgenodigd.

Simavi en de Zending

Een schatting heeft uitgewezen, dat de Vereniging Simavi tot nu toe aan de Gereformeerde zending in den vorm van geneesmiddelen, Instrumenten e.d. steun heeft geboden van circa ƒ 100.000.—.

Begrotingen

De Commissie voor den Wederopbouw steide de begroting voor het jaar 1950 op ƒ 550.000.— (vorig jaar ƒ 400.000.—) en die voor de Vooropleiding op ƒ 50.000.—. De begroting voor de Soemba-Zending schijnt te komen op ca. ƒ 400.000.—. Daar de Java-zendings-kerken behalve de uitgaven voor Wederopbouw, ook nog andere uitgaven hebben, is het totaal te begroten bedrag voor 1950 nog niet bekend.

Het College van Generale Deputaten voor de Zending

koos in zijn eerste vergadering als praeses: Dr W. G. Harrenstein, Jan Luykenstraat 39bov., Amsterdam, als assessor Ds H. A. Munnik, Oosterlaan 14, Zwolle, als le scriba Ds J. C. Gilhuis, Randweg 31, Rotterdam-Z. en als 2e scriba Dr O.. J. Goslinga, Buitenpost. Als Quaestores werden benoemd: Dr Th. Ruys Jr., te Lisse en Ds H. A, Munnik te Zwolle. Dr Ridderbos van Amersfoort werd in de plaats van Ds Pol benoemd als lid van den Raad van Toezicht op het Zendingscentrum.

Medische Studenten en de Zending

Ongeveer 90 Studenten, bezochten speciaal voor hen belegde medische zendingsconferenties. Een plan wordt uitgewerkt om die medici, die bijzondere belangstelling hebben voor de zending en overwegen, zich t.z.t. ter beschikking te stellen, nu al in opleiding te nemen.

Schoohexamen Missionaire zusters

De cursus voor missionaire zusters (werkstera onder Indonesische vrouwen en meisjes), die 2½ jaar heeft geduurd. is nu geeindigd. Het school-examen, dat aan het kerkelijk examen voorafgaat, werd met heel gunstig resultaat afgelegd door de dames H. Schneider, C. Takkenberg en J. van Vliet. Mej. Schneider was door de Broedergemeente in Zeist in opleiding gegeven, mej. Takkenberg is ai in dienst van de Zendende Kerk van Rotterdam, terwijl Mej. van Vliet benoembaar is. De cursua werd gegeven in het Zendingscentrum.

Opbrengst diverse acties

In 1949 werden verschillende gitten voor allerlei doeleinden ontvangen, t.w. voor den Nood op Java ƒ 976.55, voor het kerkje op de Noordkust van Java ƒ 639.90, voor den „Papieren Zendeling” (lectuurdienst) ƒ 296.10, voor het Kerstfeest van de Zendingskinderen ƒ 333.60, voor het ziekenhuis Labuan Badji in Makassar ƒ 555.— en voor het kerkje in Bondo Kodi ƒ 766.81; Totaal ƒ 3.571.96. Hartelijk dank aan alle gevers en geefsters, die zo spontaan hebben meegeholpen.

Zendingsexamen

Op 16 Dec. werd het zendings-examen afgelegd door den Heer Groenendijk, onderwijzer te Vlaardingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1950

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Nieuws van het thuisfront

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1950

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken