Bekijk het origineel

Verantwoording na 50 jaren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verantwoording na 50 jaren

5 minuten leestijd

Voor de Vereniging in 1892 hadden de Kerken uit de Afscheiding en die uit de Doleantie ieder hun eigen zendingsblad, resp. „Het Mosterdzaad” en „De Heidenbode”. Deze zendingsbladen moeten toen wel heel goed gelezen zijn, want ook na de Vereniging hebben de Gereformeerde Kerken blijkbaar kans gezien om er 2 zendingsbladen op na te houden, die 10 jaren lang naast elkander verschenen. Eerst op de Synode van Arnhem 1902 valt het besluit om ze te combineren. In het December-nummer van „Het Mosterdzaad” schrijft Ds H. Dijkstra: „Het is een blijvende eere voor onzen grijzen Zendingsdirector Ds J. H. Donner, dat hij ons aan een zoo goed blad geholpen heeft. En toch is dit het laatste nummer … Twee organen, die beide ongeveer dezelfde officieele berichten moesten opnemen en daardoor voor een groot deel van denzelfden inhoud waren, dat was dwaasheid. Daarom besloot de Generale Synode van 1902 „De Heidenbode” en „Het Mosterdzaad” te laten samenvloeien in één orgaan, dat den titel zal dragen: „Het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland”. Het voordeel valt in het oog. „De Heidenbode” had pl.m. 9000 intekenaren; „Het Mosterdzaad” pl.m. 7000; samen dus 16000. Mocht dit zoo blijven dan kunnen wij grooter blad hebben voor denzelfden prijs en ongeveer hetzelfde voordeel voor de Zendingskas behalen.

Voorbij gaan de jaren, de dagen, de bladen, maar het werk der Zending blijft, tenminste tot op de wederkomst des Heeren, en de Heere blijft om dit werk te steunen en te bevorderen.”

Dat de Here dit laatste gedaan heeft blijkt wel duidelijk uit een bericht in „De Heidenbode” in die tijd:

„Ziet wat een schoone rij van mannen thans in den arbeid staan:

Ds L. Adriaanse, D.d.W. van Utrecht te Poerworedjo.

Ds D. Bakker, D.d.W. van Heeg te Keboemen.

Ds C. Zwaan, D.d.W. van Amsterdam te Djocjakarta.

Ds D. J. B. Wijers, D.d.W. te Batavia.

Ds W. Pera, D.d.W. te Soerabaia.

Ds W. Pos te Melolo (tijdelijk met verlof)

Ds C. de Bruijn te Kambaniroe.

Dr J. G. Schreurer te Djocjakarta (weldra met verlof).

De Heer J. P. Zuidema, Zendeling-Onderwijzer te Poerworedjo.

Mej. J. C. Rutgers te Djocjakarta.

Mej. H. J. Kuyper te Djocjakarta.”

Wanneer ik van dit lijstje de namen van Ds Wijers en Ds Pera schrap, omdat zij niet in directe zendingsdienst stonden en door de zorg voor de Europese gemeente in Batavia en Soerabaia zich maar zeer ten dele voor de zendingsarbeid geven konden, dan blijven er voor heel het zendingsveld, aan miss. predikanten, artsen, onderwijzers en verpleegsters, een aantal namen over, die men gemakkelijk op een briefkaartje kan schrijven.

De Redactie van „De Heidenbode” schreef onder „deze schoone rij”: „De Heere heeft groote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij verblijd”.

Nu, na een halve eeuw „Zendingsblad”, mogen wij dat zeker wel zeggen, wanneer we de lange rij van namen langs gaan van hen, die sindsdien op het zendingsveld in Midden-Java en Soemba gewerkt hebben. De rij is zo lang, dat we gevaar lopen, de zegen over het hoofd te zien, die God ons daarin gegeven heeft. Dat was het mooie in die tijd van 50 jaren geleden: ieder kon met al de zendingsarbeiders volkomen op de hoogte zijn. Geregeld, bijna maandelijks, verschenen hun lange en interessante brieven in het Zendingsblad. Of er ook waren, bij wie het blad nog met het bandje er om in de kachel verdween, weet ik niet. Maar wel wordt uit die oude vergeelde krantjes duidelijk, dat er zeer velen waren, van hoog tot laag, die alle kansen aangrepen om iets voor de Zending te doen. Dat blijkt wel uit de verantwoording, die de X-deputaten (zoals de generale deputaten toen genoemd werden) maandelijks aflegden:

„door Jonkvr. van Panhuys uit het busje van wijlen jonkvr. A. v. P. ƒ 2,50; door Ds J. Westerhuis, een dankoffer van een dienstmeisje ƒ 2,50; uit het busje van de Rijkshavenmeester te Stavoren ƒ 6,25; door Ds v. d. Boom, van de catechumenen ƒ 5.—; van W. G., eene gelofte: ƒ 1,—; namens de Zendingsafdeling der Jongelingsvereniging onder de Handwerkstand ƒ 5,—; van een fabrieksarbeider ƒ 1,—; van een Zondagavondgezelschap ƒ 3,—; door br. R. van vrouw en kind wekelijks één cent ƒ 1,56; van een zuster 100 Roebels 4% Russische Staatsrente met coupon, vervallen Sept. 1905; van H.P. te Delft elke dag één cent ƒ 3,65; enz., enz.”

Allerlei busjes blijken er in omloop te wezen; busje van de smederij in Koudum J.V.-busje, vrienden-busje, stationsbusje, tafelbusje, tot het sportkar-busje van I. H. G. uit Bedum toe!

Nu 50 jaren later zijn de sportkarretjes verdwenen, de 4% Russische Staatsrente ook. Maar blijven er mensen in de smederij en bij de Rijkshavendienst en waar dan ook, die dagelijks in hun werk ook aan de uitbreiding van Gods koninkrijk denken?

De Zondagavond-gezelschappen zijn er niet meer. Maar praten wij in onze kring wel eens over de Zending en zijn we wel eens bijeen in een gebedskring?

Elke dag één cent.… och, wat is voor ons één cent? Maar als we elke dag eens een stuiver weglegden voor de Zending! Of zou dat verhoudingsgewijs dan een dubbeltje moeten worden?

Er is veel veranderd in deze halve eeuw. Maar Gods Werk, ook op het Zendingsveld, is doorgegaan.

Nog altijd geeft God ons het voorrecht om er in mee te leven.

Daarom vraagt het Zendingsblad nog steeds om onze belangstelling.

En de verantwoording daarvan …?

Die wordt door God bijgehouden!

Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1953

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Verantwoording na 50 jaren

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1953

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken