Bekijk het origineel

Het werk op Sumatra en Java

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het werk op Sumatra en Java

8 minuten leestijd

Deli, waar zeer velen toetreden tot de Kerk.

In Deli, op Sumatra’s Oostkust, staat de kleine Protestantse Karo-Batakkerk als getuige van Jezus Christus temidden van tienduizenden niet-Christenen. Allerlei vormen van zendingswerk, dat wij er voor de oorlog verrichtten, is door de storm, die over Indonesië gevaren is, de laatste 10—12 jaren weggevaagd. Maar Christus heeft Zijn Kerk hier niet alleen in stand gehouden. Sedert 1942 is het getal harer leden verdubbeld. En nog steeds zoeken zeer velen haar om de boodschap van Jezus Christus te mogen vernemen. Komende uit het heidendom willen zij niet Islamiet maar Christen, niet Rooms-Katholiek maar Protestant worden.

Voortdurend neemt het aantal gemeenteleden dezer kerk dan ook toe. Maar hoe komt zij aan voldoende voorgangers om deze zich uitbreidende gemeenten te verzorgen en aan voldoende geld, om hun een enigszins dragelijk salaris te geven? Hiertoe is onze hulp ingeroepen. Twee onzer zendingspredikanten ds H. J. de Ridder en ds D. Solinger geven hun steun aan de opleiding van voorgangers, en bij het doordenken en beantwoorden van de vragen, waarvoor deze kerk gesteld wordt.

Daarnaast geven wij ook een bijdrage voor de bekostiging van deze opleiding. Bovendien steunen wij de centrale kas van de kerk een beetje, want zonder die steun zou het haar helemaal onmogelijk zijn om haar voorgangers zodanig te bezoldigen, dat zij al hun tijd kunnen geven voor het werk der kerk en niet gedwongen zijn door bijverdiensten in hun levensonderhoud te voorzien. Maar wij zouden ontzaglijk veel meer kunnen en moeten doen, juist door de kansen, die de kerk hier krijgt.

West-Java, slechts enkele duizenden telt hier de Kerk.

Temidden van vele millioenen islamietische Soendanezen staat hier de kleine Soendanese kerk. Een harer predikanten, ds Tjakraatmadja, vertoefde een half jaar in ons land, samen met zijn echtgenote. Bij het verschijnen van dit nummer zijn zij weer op de terugreis naar hun vaderland. Overal in ons land hebben zij verteld van hun kerk, haar vreugden en haar zorgen. Voor welk een zware taak is deze kerk gesteld met haar enkele duizenden leden. Haar gemeenten waren voor de oorlog voornamelijk te vinden in de dessa’s. Maar na de oorlog zijn velen van haar leden door de politieke situatie gedwongen geworden naar de steden te trekken. Dat alles heeft een verandering in haar leven en structuur tengevolge gehad, die eigenlijk al haar krachten opeist. Maar zij weet zich geroepen een getuige van Jezus Christus in de Soendanese wereld van West-Java te zijn. Het was door de arbeid van Nederlandse zendelingen uit onze kerk, dat Christus Soendanezen tot geloof in Hem riep, dat gemeenten gevormd werden. Daarom ziet de Soendanese Kerk in de eerste plaats naar onze Hervormde Kerk om steun bij de vervulling van haar roeping haar Heer te prediken aan de tallozen in West-Java die Hem nog niet kennen. Derhalve arbeiden momenteel een viertal zendingspredikanten onzer kerk in haar midden n.l. ds B. J. Boland en dr C. L. van Doorn te Djakarta en ds B. Arps en ds L. H. Put te Bandoeng. Het schrijven van een kadercursus, evangelisatiewerk onder intellectuelen, met raad en daad de leiding dezer kerk van dienst te zijn telkens wanneer deze er om vraagt, de verdere regeling van de overdracht der oude zendingseigendommen op West-Java aan deze kerk, zijn enkele der werkzaamheden, waardoor deze predikanten rechtstreeks of indirect deze kerk bij de vervulling van haar zendingsopdracht helpen.

Maar wat geschiedt er ook hier weer veel minder dan mogelijk is. Vooral in grote steden als Djakarta en Bandoeng moet de Soendanese kerk allerlei kansen onbenut laten, mede doordat wij niet voldoende kunnen helpen.

Mejuffrouw Da G. A. R. Bijleveld, die te Bandoeng arbeidde, vooral voor het werk onder vrouwen en meisjes, kwam in 1951 met ziekteverlof naar Nederland. Zuster A. D. van Alphen, tot einde 1950 werkzaam in Halmaheira en vervolgens aan de Theol. School te Soë (op Timor), werkt sinds Nov. 1952 in Bandoeng. Zij helpt bij de afwikkeling van allerlei financiële zaken. In de loop van 1953 komt zij met verlof. Ds E. C. Burgstede te Bandoeng werkt nog steeds in dienst van de Chinese Kerk in West Java, o.a. voor de opleiding van voorgangers.

Oost-Jam, waar de Kerk leeft als een wonder Gods.

De christelijke kerk op Oost-Java is in bijzondere zin een wonder Gods. Want nergens ter wereld is in een Islamietisch land een zo grote kerk ontstaan. Zij telt meer dan veertigduizend leden. Het grootste gedeelte van haar gemeenten ligt in de dessa’s. Maar in grote steden als Soerabaja en Malang zijn zij ook aanwezig. En er is een trek van het platteland naar de stad, die in zekere zin verontrustend is. Dat is een van de grote problemen waarvoor deze kerk gesteld wordt. Moet een ieder, die op school geweest is, naar de stad om daar werk te zoeken? Dient hij niet eerder de verworven kennis te gebruiken om zijn land beter te bebouwen? En hebben kerk en zending niet de taak om hierbij behulpzaam te zijn? Deze vragen zijn de laatste maanden gesteld. Verscheidene christen-Indonesiërs dezer kerk hebben het initiatief genomen. De plannen zijn in bewerking. En reeds is ons de vraag voorgelegd, of de Hervormde Kerk in Nederland ook hierbij kan helpen, want de Oost-Javaanse Kerk is immers ontstaan uit de arbeid van Nederlandse Hervormde zendelingen. Wat zullen wij moeten antwoorden? Dringend nodig is het, dat wij de Oost-Javaanse kerk hierbij van dienst zijn. Het is zeer de vraag, of de Raad voor de Zending over voldoende gelden zal beschikken om voor dit doel behulpzaam te kunnen zijn.

Ds H. A. C. Hilderins, die zeer vele jaren op Soerabaja werkte, repatrieerde voor goed in de tweede helft van 1952. Op vele plaatsen in ons land heeft hij reeds van zijn werk verteld. Wat een mogelijkheden zijn er niet in een stad als Soerabaja! Maar wie moet zijn taak aldaar overnemen? Zeker, dr Ph. van Akkeren woont en werkt er nu. Doch de Oost Javaanse Kerk had om hem gevraagd voor heel iets anders! Moet dat nu maar niet gedaan worden? In Malang werkt dr A. Th. van Leeuwen, docent van de opleidingsschool voor predikanten van de Oost-Javaanse Kerk, de Bale Wyoto. Dat is de school, waaraan voor de oorlog wijlen dr B. M. Schuurman zo vele jaren zijn zegenrijke werk verricht heeft. Meer dan 25 leerlingen telt deze opleidingsschool momenteel. Welk een voorrecht is het, hen mede te mogen vormen voor hun werk straks in de gemeenten.

Eveneens in Malang werkt mej. Chr. Slotemaker de Bruïne, in het bijzonder onder vrouwen en meisjes. Bovendien geeft zij les op een middelbare school en helpt in de leiding van een huishoudschool, waardoor zij zeer vele contacten krijgt.

Waar wij echter het meest God voor mogen danken, is dat deze kerk onze Nederlandse Hervormde Kerk opnieuw gevraagd heeft haar behulpzaam te zijn bij de vervulling van haar taak in Oost-Java. Want gelijk heel Oost-Java is ook deze kerk zeer getroffen door de strijd tussen Indonesië en Nederland in de eerste naoorlogse jaren. Natuurlijk, theoretisch weten wij allen, dat de eenheid in Christus uitgaat boven alle verdeeldheid en tegenstelling, die er in onze wereld is. Maar het is nog iets anders dit met de daad te belijden. En dat heeft de Oost-Javaanse Kerk gedaan. Doen wij het ook? Niet alleen met woorden, maar ook door de daad van ons offer?

Nu moet U niet denken, dat alleen onze zendingsarbeiders het zendingswerk voor deze kerk verrichten. Jaarlijks treden enkele honderden volwassen mannen en vrouwen tot deze kerk toe, omdat zij door het getuigenis van deze kerk en haar leden van Jezus Christus hoorden en Hem als hun Heiland aanvaardden. Maar ook zij weet, dat er zoveel mogelijkheden in Oost-Java zijn, dat zij de hulp van haar zusterkerken, waaronder de onze, ingeroepen heeft om haar te steunen bij de vervulling van haar roeping. En dus arbeiden enkele zendingspredikanten van ons in haar midden, maar het konden er veel meer zijn.

Uit het bovenstaande moogt U niet concluderen dat de samenwerking tussen haar en ons rustig, kalm en zonder moeilijkheden verloopt. Daarvoor is er in de afgelopen jaren te veel gebeurd. De spanningen zijn dan ook vele geweest, spanningen die moeilijk te dragen waren èn voor de leiders der Oost-Javaanse Kerk èn voor onze zendingsarbeiders. Voorzover wij het kunnen zien, is de zwaarste tijd in dit opzicht echter achter de rug. Daar mogen wij God dankbaar voor zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1953

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 16 Pagina's

Het werk op Sumatra en Java

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1953

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 16 Pagina's

PDF Bekijken