Bekijk het origineel

Nieuws van het zendingsfront

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

Nieuws van het zendingsfront

3 minuten leestijd

’n oecumenische synode op Java.

Onlangs werd een conferentie gehouden van de Javaanse Kerken van Oost-Java, van de Kerken rondom het Moeria-gebergte en de Kerken van Midden-Java. Hier werd o.m. besloten om midden-1959 een oecumenische synode bijeen te roepen.

Jammer...

Zoals wel eens eerder werd gepubliceerd, hebben een aantal Kerken op Midden-Java ten Noorden, waar vroeger de zogenaamde Salatiga-zending uit Neukirchen (Duitsland) werkte, zich weer losgemaakt van de verenigde Kerken van Midden-Java. Pogingen werden in het werk gesteld om de breuk te helen, maar dit is helaas niet gelukt. Nu wordt bericht, dat men zelfs er toe overging om een eigen theologische opleidingsschool te stichten. De scheur wordt dus breder. Jammer!

Verheugend.

In Demak op Midden-Java (ten Oosten van Semarang) is de stroom naar de Christelijke „Mulo” zo groot, dat men genoodzaakt is om met een middag-Mulo te beginnen. En dit temidden van een Moslimse omgeving. In Oengaran, ten Zuiden van Semarang kon men er toe overgaan het schoolgebouw, waar door de Mulo les werd gegeven, met een erf van 1.680 m3, te kopen.

Studenten aan het werk

De Christen-studentenbeweging (G. M. K. I.) heeft in Salatiga een werkkamp gehouden, Als object hadden zij genomen een filiaal-internaat van de Witte Kruis Kolonie in Salatiga. Dit internaat is bestemd voor de jongens, die na de lagere school in Salatiga op school moeten zijn. Men is helaas niet met de bouw klaar gekomen.

Ds Nooteboom gaat doceren aan ,,de Indonesische Nyenburgh”.

Nu Drs D. Bakker van Magelang naar Jogjakarta verhuizen gaat, om daar te doceren aan de Theologische Academie, heeft Ds G. P. Nooteboom. missionair predikant in Poerworedjo, zich bereid verklaard, diens lessen over te nemen.

Een internaat voor meisjes in Magelang.

Mejuffrouw C. Baarbé, die vroeger als missionair zuster op Midden-Java werkzaam was, heeft al enige tijd geleden haar huis in Magelang ten geschenke gegeven aan de S.W.K, te Magelang. Onlangs kon dit huis geopend worden, nu als meisjesinternaat voor de meisjes, die studeren aan „de Indonesische Nyenburgh”. De pastorie naast de Kerk in Magelang, die door de oorlogshandelingen bijna geheel verwoest was, kon weer worden opgetrokken, zodat de predikant, die in het huis van Mej. Baarbé woonde, ruimte kon maken voor het internaat.

Chinese kerken vergaderen.

De Chinese Kerken van West-, Midden- en Oost-Java vergaderden onlangs. Besloten werd: 1. voor de Zondagse diensten dezelfde liturgie vast te stellen, zodat de leden van de verschillende Kerken zich in elk van de drie Kerken „thuis voelen”. Liturgieën voor speciale diensten, zoals doopdiensten, zijn in voorbereiding. 2. hetzelfde gezangboek te gebruiken. 3. te komen tot één gemeenschappelijk tekstboek voor de catechismus. 4. nieuwe namen vast te stellen: de Kerken heten voortaan: De Indonesische Christelijke Kerk van resp. West-, Midden- en Oost-Java. 5. kanselruil op elke vijfde zondag. Voorts zal men eikaars kerkelijke periodieken zenden naar de kerkewerkers in de 3 kerken.

Een kweekschool voor nijverheidsonderwijzeressen

Op 12 Augustus begonnen de lessen aan de nieuwe kweekschool voor nijverheidsonderwijzeressen in Solo. Niet minder dan 75 leerlingen meldden zich aan. Het bestuur bestaat uit louter dames. Twee heren mogen adviseren. Een van de leraressen is de in Nederland goedbekende Mejuffrouw Soetartinem, die overigens in het werk dreigt te verdrinken, gezien de vele verzoeken om hulp, die haar bereiken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 november 1958

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Nieuws van het zendingsfront

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 november 1958

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken