Bekijk het origineel

Nieuws van het zendingsfront

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuws van het zendingsfront

5 minuten leestijd

Nieuws van de theologische academie in Jogjakarta Daartoe in staat gesteld door de hulp van the Nanking Board of Founders konden docenten van de Theologische Academie in Jogjakarta enige buitenlandse reizen maken. Dhr Oei Siauw Hian bezocht een conferentie voor bibliothecarissen in de Philippijnen. Drs H. Hadiwijono vertegenwoordigde de Academie op de vergadering van de Association of Theological Schools in South East Asia” en het tweede „Study Institute” v oor docenten.

Dhr Oei Siauw Hian is per 1 Januari tot vast docent benoemd en op 25 Juni in de Chinese Kerk te Jogja tot predikant bevestigd. Hij gaat binnenkort studeren aan het St. Mary College te St. Andrews in Schotland, om zich te specialiseren in Oude Testament.

De lessen breiden zich zo sterk uit, dat hulpkrachten moeten worden ingeschakeld. Dhr Sularso Sopater, zoon van wijlen Ds Sopater van Jogja gaat Hebreeuws doceren. De evangelist Tjoa Tjin Touw gaat 18 uren bijbelse geschiedenis en brjbelkennis doceren.

Ds G. P. Nooteboom te Poerworedjo zal de nieuw-testa-mentische vakken doceren.

De Chr. leraarsacademie in Salatiga

De Christelijke leraarsacademie heeft nu de stand van een faculteit aangenomen, hoewel ze nog niet aan een universiteit is verbonden. Formele redenen waren hiertoe aanleiding.

Intussen bloeit deze leraarsacademie bijzonder. De aanmelding voor de nieuwe cursus was zo groot, dat er een strenge schifting moest worden gemaakt, zodat velen moesten worden afgewezen In elke afdeling heeft men nu pl.m. 30 eerste-jaars. Het tweede jaar telt 108 leerlingen en het derde jaar 73. Alles bij elkaar telt men nu 330 studenten tegen het vorige jaar 290.

De docenten hielden dit jaar in Tawangmangoe boven Solo een conferentie, die bedoelde, zich gezamenlijk geestelijk voor te bereiden op de komende cursus. Een groot deel van deze conferentie bestond uit bijbelonderzoek en gebed.

De theologische school in Makassar

Op 12 September j.l. is de nieuwe cursus geopend. Helaas konden door de slechte verbindingen in Oostelijk Indonesië niet alle leerlingen op tijd aanwezig zijn, waardoor het ook nog niet zeker is, hoe groot het aantal leerlingen in de nieuwe eerste klas zal zijn. Tot nu toe telt deze klas 15–20 leerlingen. Van Soemba zijn 2 leerlingen gekomen.

Dr A. G. Honig

docent aan de Theologische School in Makassar is benoemd tot vast docent aan de literaire faculteit in Makassar. Hij zal daar filosofie doceren. Aan de juridische faculteit zal hij eveneens een serie colleges geven n.l. over de leer van Karl Barth betreffende Staat en Recht. Dr A. G. Honig heeft op zijn verzoek toestemming gekregen, nog een jaar langer te werken dan oorspronkelijk in de bedoeling lag. Hij zal dus October 1960 met verlof komen.

Zegen in Soerabaja

Hoewel Soerabaja niet op „ons” zendingsterrein ligt. zal het de lezers, die Drs Han Bing Kong nog kennen (hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit) interesseren, dat zijn werk als predikant van de Chinese Kerk te Soerabaja bijzonder gezegend wordt. Op 23 augustus j.l. werden in De Gereformeerde Kerk van Soerabaja (waarvan hij consulent is) 19 volwassenen en 15 kinderen gedoopt als vrucht van zijn eerste jaar catechisatie in deze Kerk!

Theologische Hogeschool in Djakarta

Onlangs deden 10 studenten eindexamen. Twee hiervan, de Javaanse studenten uit Midden-Java, Soelarso Sopater en Soetarno, slaagden „cum laude”! Dhr Soelarso is beroepen door de Javaanse Kerk van Jogja en zal naast het kerkelijke werk ook een taak krijgen aan de Theologische Academie. Hij zal verder studeren voor „Magister Theologiae”. Dhr Soetarno heeft een benoeming gekregen als algemeen secretarisvan deG.M.K.I. (Indonesische studentenbeweging) en zal in Djakarta blijven wonen. Ook hij krijgt verlof en tijd om verder te studeren voor „Magister Theologiae”. Na voleindiging van deze studie zal hij door de Javaanse Kerk van Semarang worden beroepen.

De Theologische Hogeschool is nu gestart met 84 studenten. De School telt nu 9 docenten uit allerlei Kerken.

Dr A. Wind

missionair predikant van Sneek-Adiredjo, tijdelijk gedetacheerd naar Keboemen om deel te nemen aan de kadervorming, zal in de loop van November of December repatriëren. Zijn gezin reisde hem vooruit.

Mej. R. S. van Netten

is tegenwoordig verbonden aan de S.P.W.K. („Indonesische Nyenburgh”) te Magelang Haar hoofdtaak is echter medewerking aan de kadervorming vooral voor het schrijven van cursussen voor het goede bijbelgebruik.

Het Paasfeest in Indonesië Steeds meer begint het Paas-

feest in de evangelie-verkondiging naar buiten aan betekenis te winnen. Tot nu toe was het vooral het Kerstfeest, dat men aangreep om aan de niet-christelijke wereld in Indonesië het Evangelie te brengen.

Zr P. F. ten Kate

Na een lange staat van dienst op de zendingsvelden, is Zuster P. F. ten Kate, laatstelijk zendingsverpleegster aan het ziekenhuis „Trenggiling” bij Poerbolinggo op Midden-Java gerepatrieerd. Ze gaat met pensioen. Op 6 November j.l. is zij in Nederland aangekomen. Haar adres is: Oudestraat 33 II, Kampen.

Dokter A. C. de Ronde

Daartoe geadviseerd door zijn arts, heeft dokter A. C. de Ronde aan de Raad van Samenwerking gevraagd om te mogen repatriëren op medische gronden. Dokter de Ronde heeft intussen een benoeming aanvaard als directeur van de stichting ’s-Heerenloo-Lozenoord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 1959

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Nieuws van het zendingsfront

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 1959

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken