Bekijk het origineel

Nieuws van het zendingsfront

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuws van het zendingsfront

4 minuten leestijd

De kadervorming

Deze wordt krachtdadig aangepakt, zowel op Midden-Java als op Sumatra (waar Dr A. Wind op zijn thuisreis een instructief bezoek bracht). Er is een „toezichthoudend lichaam” gevormd, waarin zitting hebben de docenten van de Theologische Academie in Jogjakarta Ds S. Purbowijogo Ds D. Bakker, Ds H. Hadiwijono en Dr D. C. Mulder. Voorts mejuffrouw Soetartinem, dhr Sutjipto (de onderwijsdeskundige) en Ds B. Probowinoto. Daarnaast bestaat een „uitvoerend lichaam”, waarvan deel uitmaken de dames C. Takkenberg en R. S. van Netten (beiden missionaire zusters) en Ds G. P. Nooteboom. Mejuffrouw Takkenberg kreeg tot speciale taak het gezinswerk; mejuffrouw van Netten de bijbelstudie en Ds Nooteboom zorgt voor de algemene kadervorming en onderhoudt het contact met het buitenland. In het kader van deze algemene kadervorming werden twee werkconferenties gehouden in Kalioerang (de zogenaamde „top-kader”, welk kader de behandelde stof doorgeeft in de resp. classes). In Januari zou een derde conferentie worden belegd. Dit is zeer belangrijk werk, dat we graag in de aandacht en voorbede van de lezers willen aanbevelen. Uiteraard zijn giften voor dit doel van harte welkom (giro 216600 t.n.v. Zendingscentrum Baarn met vermelding „kadervorming”).

Een jeugdleider op Soemba

De Kerken op Soemba hebben voor het werk onder de jeugd een jeugdleider aangesteld.

Zorgen en zegeningen van de Chinese Kerken op Midden-Java

De algemene situatie, zoals we deze uit de pers kennen, baart uiteraard zorgen. Maar ook nu wordt duidelijk, dat juist in de druk veel zegen wordt gezien. Verschillende doopbedieningen vinden plaats. Helaas zijn er te weinig predikanten om al het werk aan te kunnen.

Dood en leven

In de dessa Sapoeran bij Wonosobo volgden tientallen de catechisatie; onder leiding van het dorpshoofd werd een eigen kerkgebouwtje opgericht. 30 mensen werden gedoopt. Plotseling werd een oud-onderwijzer van de gemeente vermoord. Een ogenblik sloeg de schrik om het hart, of dit mogelijk niet tegen de zegen van het evangelie gericht zou zijn. Maar gelukkig bleek dit niet het geval te zijn. De oogst werd binnengehaald: 25 nieuwe namen werden ingeschreven in het boek des levens en de Geest werkt door in weer een andere dessa in de buurt.

Zegen door persoonlijk getuigenis

De directe Evangelie-verkondiging vindt, gewoonte-getrouw, steeds plaats naar aanleiding van huwelijksplechtigheden, sterfgevallen enz. Alles wat men als Christen beleeft, kan een getuigenis zijn in de omgeving. Zo worden honderdtallen bereikt, waardoor men nieuwe contacten verkrijgt. Zo komen de mensen op catechisatie en worden ze gedoopt. Zo werden (op Midden-Java) in Moentilan 2 volwassenen, in Temanggoeng 3, in Ngablak 1 en in Wonosobo 13 volwassenen en 12 kinderen gedoopt. En dit is maar een greep.

De Christenen op Zuid-West-Celebes kunnen ruimer ademen

Gelukkig begint de situatie op Zuid-West-Celebes en rondom Makassar rustiger te worden. Het wordt nu mogelijk om de her en der verspreide Christenen weer te verzamelen. Het kerkelijk leven komt weer op gang. Een afscheiding van een groep Christenen kon practlsch ongedaan gemaakt worden.

Een christelijke universiteit in Salatiga

De leraarsacademie in Salatiga, die opleidt tot docent aan middelbare christelijke scholen in Indonesië, is op 4 December 1959 door het curatorium geproclameerd tot „Christelijke Universiteit Salatiga”.

Christen-Indonesiërs worden „zendingsarts”

Dank zij de activiteiten van de „medische en sociale commissie” van de Raad van Kerken in Indonesië hebben 13 medische studenten zich bereid verklaard om te gaan werken aan Christelijke medische inrichtingen in geheel Indonesië. Er zijn reeds enkele artsen geplaatst, n.l. 1 op Soemba, 2 in Kaban Djahé en 1 in Makassar. De propaganda onder de studenten wordt voortgezet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 maart 1960

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Nieuws van het zendingsfront

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 maart 1960

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken