Bekijk het origineel

Berichten uit kerk en zending

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Berichten uit kerk en zending

7 minuten leestijd

Benoemingen

De Raad voor de Zending heeft in zijn vergadering van 30 november benoemd tot zendingsonderwijzer, bestemd voor Nieuw Guinea: de heren H. W. Lodenstein te Hilversum, F. van de Blink te Rotterdam en J. J. Heetkamp te Ede.

Reizen

In zijn vergadering van 30 november heeft de Raad voor de Zending besloten dat 2 afgevaardigden van onze Zending een bespreking in Kameroen zullen gaan houden met de synode van de Evangelische Kerk aldaar en met afgevaardigden van de Parijse Zending, waartoe de synode in Kameroen hen heeft uitgenodigd. Aangewezen werden voor dit bezoek, dat in januari 1962 zal worden afgelegd, dr J. H. Stelma en mr S. C. Graaf van Randwyck.

Tevens besloot de Raad opdracht te geven aan mr C. C. W. Uffelie om een reis te maken naar Nieuw Guinea in februari 1962, teneinde daar besprekingen te houden die nodig zijn in verband met de oprichting van een Stichting voor Chr. Onderwijs in Nieuw Guinea. In het Zendingsblad van december j.l. hebben we over deze Stichting geschreven.

Synode O.-Javaanse Kerk

Half oktober kwam de synode van de Oost Javaanse Kerk te Blitar bijeen. In een kerkdienst tijdens deze synodevergadering werd dr A. C. Thomson, een zendingspredikant van de Verenigde Presbyteriaanse Kerk van Amerika, bevestigd als docent aan Bale Wyoto, de theologische school te Malang.

Tijdens deze synodevergadering Is ds Mardjo Sir afgetreden als voorzitter en vervangen door ds Ardi Soejatno, studentenpredikant te Soerabaja en tevens secretaris van de Raad voor Evangelisatie van de Oost Javaanse Kerk. Ds Mardjo Sir werd gekozen tot vice-voorzitter, in de plaats van ds Ta8dlk, de rector van Bale Wyoto.

Ds Jonkman in 1962 naar Ghana

Zoals we reeds berichtten heeft ds H. Jonkman een half jaar verlof gekregen van zijn werkkring als predikant-directeur van het Zendingshuis, teneinde zijn studie te voltooien. Het is de bedoeling dat hij daarna 2½ jaar als zendingspredikant in Afrika zal werken, teneinde praktische ervaring op te doen in de Zending. Dr I. H. Enklaar vervangt hem voor deze 3 jaren in het Zendingshuis te Oegstgeest.

Thans is bericht gekomen van de synode van de Presbyteriaanse Kerk van Ghana, dat ze bereid is ds Jonkman te plaatsen als leraar in de christelijke godsdienst aan de scholen in Tamalé. In Noord Ghana is de plaats Tamalé een centrum voor het onder-wjs. Er zijn verschillende lagere en middelbare scholen. Er is echter geen huis beschikbaar voor ds Jonkman, zodat men eerst beginnen zal er een te bouwen. Hopelijk zal het voltooid zijn, als ds Jonkman en zijn gezin zullen uitgaan.

ds Petri naar Dakar

Half december zijn ds Chr. Petri en mevr. W. A. Petri—van den Broek met hun kinderen vertrokken naar West Afrika. In de stad Dakar in Senegal zal ds Petri als zendingspredikant gaan werken. Hij zal daar veel in contact komen met het werk van de Ci-made, de franse tak van de Interkerkelijke Hulpverlening. Verbonden wordt hij hieraan echter niet. Voor de Cimade is enige jaren geleden een andere Nederlander uitgezonden, de heer B. van der Heide. Het is de eerste keer nu dat de Ned. Herv. Kerk één van haar predikanten stuurt naar het land Senegal, om daar als zendingspredikant te arbeiden.

Ds Petri was voor zijn verlof werkzaam in Indonesië, als docent in de biologie aan de lerarenacademie in Malang. Ds Petri heeft n.l. zowel biologie als theologie gestudeerd. Hij is destijds uitgegaan als predikant voor de Oost Javaanse Kerk, maar deze stond hem af aan de regering als docent aan de lerarenacademie in Malang. In Senegal zal ds Petri echter niet als docent, maar geheel als predikant werkzaam zijn.

Terug naar Nieuw Guinea

Toen de heer J. W. van de Oever, administratieve kracht bij het Algemeen Schoolbe-heer te Hollandia, in 1960 met verlof naar Nederland ging, besloot hij niet meer terug te keren naar Nieuw Guinea. Gelukkig echter is hij van deze gedachte teruggekomen. Met dankbaarheid heeft het moderamen van de Raad voor de Zending hem opnieuw benoemd als administratieve kracht bij het A.S.B., maar nu in vaste dienst, als opvolger van de heer G. W. de Kater. Deze zal n.l. in 1962 met verlof naar Nederland komen en dan niet meer uitgaan.

Trainingscursus Vrouwenwerk op Samoa

Van 29 augustus tot 21 september is een cursus voor leidsters van vrouwenwerk in hei gebied van de Zuid Pacific gehouden op het eiland Samoa. De cursisten kwamen tezamen in een meisjesschool van de London Missionary Society iets buiten de stad Apia. Er waren 44 deelneemsters uit 15 landen. Tien van hen waren Europese beroepskrachten, de overigen waren grotendeels Inheemse vrijwilligers en een enkele Inheemse beroepskracht (huishoudvaklerares, diëtiste, sociaal werkster, jeugdleidster). De organisatie en de kosten waren voor rekening van de regeringen van de Zuid Pacific-landen. Een deel van de kosten werd echter gedragen door de Ver. Kerkelijke Vrouwenverenigingen (United Church Women) in Amerika. Voor Nieuw Guinea hebben aan deze cursus deelgenomen mej. de Haas voor de R.K. Missie (diëtiste van gezondheidszorg), mej. M. Lekransy, een Ambonese kweekschoolleerlinge, die als vrijwilliger in het Kaum Ibu-werk helpt en mej. W. A. ten Kate, jeugdleidster van de Ev. Chr. Kerk. Typerend voor Nieuw Guinea was, dat een jong meisje moest gaan, omdat zij genoeg Engels had geleerd. Onder de oudere generatie zijn wel helpsters in vrouwenwerk te vinden, maar geen één die Engels spreekt.

De praktische leiding van de cursus berustte bij miss Stewart, een Australische, die door de Conferentie van de Zuid Pacific landen is aangesteld als organisatrice van vrouwenwerk, en die nu 2 jaar lang door de aangesloten landen heeft rondgereisd en adviezen gegeven. In april 1961 was ze ook in Nieuw Guinea. De officiële leiding berustte bij dr Richard Seddon, een deskundige voor sociale ontwikkeling, terwijl een Engelse dame, miss F. Gwilliam, verbonden aan het departement voor technische medewerking in Londen (vroeger dep. van koloniën) waardevolle adviezen gaf tijdens de cursus.

Het was een belangrijke en leerzame cursus, die resulteerde in een reeks aanbevelingen aan de regeringen van de Zuid Pacific-landen, om meer haast te maken met de ontwikkeling van de vrouwen en meisjes, meer subsidie er voor te geven, meer beroepskrachten aan te stellen, meer onderwijzeressen op te leiden, meer voedingsdeskundigen, meer huishoudleraressen, kortom op veel grotere schaal de vrouwen te betrekken in het ontwikkelingsplan voor de bevolking.

Bijbelverspreiding in N.G.

Door ds N. W. van den Bent, die in september 1960 voor het Ned. Bijbelgenootschap naar Nieuw Guinea is vertrokken, werd aanvankelijk in Hollandia een Boekencentrum opgericht, dat tegemoet komt aan de behoefte aan christelijke literatuur. In juli werd op Biak een opslag- en verspreidingscentrum, dus een Bij belhuis, voor geheel Nieuw Guinea, ingericht. Verder bestaan er plannen om een klein rijdend bijbelhuis in gebruik te nemen. Het feit, dat er thans iemand in Nieuw Guinea is, die in staat is aan de bijbelverspreiding zijn volle aandacht te geven, heeft zich direkt merkbaar gemaakt door een aanzienlijke stijging van de distributie van bijbeluitgaven.

Enige getallen mogen de groei van de bijbelvoorziening in Nieuw Guinea illustreren:

in 1958 werden 5.595 bijbels en bijbelgedeelten verspreid.

in 1959 werden 6.598 bijbels en bijbelgedeelten verspreid.

in 1960 werden 9.368 bijbels en bijbelgedeelten verspreid.

hetgeen betekent in twee jaar bijna het dubbele aantal.

Hoe het met de Bijbelverspreiding te velde staat? Tot dusver moet ds v. d. Bent helaas deze vraag met „onbevredigend” beantwoorden.

Op de scholen heeft niet elke klas een klassebijbel.

De bijbelvoorziening op leprozerieën en ziekenhuizen is nog lang niet zoals dit moet zijn.

Er is nog veel, zeer veel werk te doen!

De vraag om. naar Kinderbijbels is bijzon-der groot.

Een kist vol lappen

Er stond een kist in de gang van het N.V. Huis te Utrecht, toen daar op 4 oktober j.l. de Vrouwenzendingsdag werd gehouden. Aan de bezoekers was verzocht, daar lappen stof in te doen voor de vele naaiclubs in Nieuw Guinea. Dat is gebeurd! Geheel vol was de kist, en wat een mooie stoffen! Mevrouw C. Slump—Beauveser heeft er verschillende pakjes van gemaakt en die zijn thans varende of vliegende naar Nieuw Guinea. Hartelijk dank aan allen, die de kist hielpen vullen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1962

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 24 Pagina's

Berichten uit kerk en zending

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1962

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 24 Pagina's

PDF Bekijken