Bekijk het origineel

In rwanda

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

In rwanda

6 minuten leestijd

troleren. Sommige mensen kan dit enorm irriteren, ledereen weet nu eenmaal graag, wat er met zijn geld gebeuren gaat, ook al heeft hij dat dan weggegeven met het risico, dat het misbruikt zou worden.

de verre naaste dichtbij

De classis Goes heeft zich beraden over de vraag: hoe komt de verre naaste dichtbij? Hoe wordt hij tot mijn en uw naaste? Hoe krijgt mijn gave het karakter van een offer terug? Op grond van deze vraagstellingen heeft zij gekozen voor een project in Rwanda. Een dergelijk project heeft geweldig veel voordelen.

In de eerste plaats blijft de verre naaste zo niet anoniem. Hij krijgt een gezicht, ik weet waar hij woont en wat hij doet. Ik begin verantwoordelijkheid voor hem te dragen. Ik moet met hem meeleven. Als hij tekort komt, weet hij, tot wie hij zich kan wenden. Met andere woorden: hij krijgt een vaste plaats in mijn budget en in mijn kerk.

In de tweede plaats ontdek ik nu ook hoe mijn geld daar wordt besteed. Welke problemen dat oproept en welke fouten daarbij worden gemaakt. Het hele ontwikkelingswerk komt daardoor dichterbij. Ik word voorzichtiger in mijn oordeel. Ik ga er over meepraten en meedenken. Het wordt beslist minder eenvoudig om te zeggen, wat wij in zijn geval gedaan zouden hebben. We leren, met andere woorden, zo ook een stuk neo-kolonialisme af; we worden minder betweterig en bevoogderig.

Dat betekent natuurlijk niet, dat wij nu van de wereldhulpactie-kollektes zijn verlost. Wij hebben geen project gekozen om minder, maar om meer te offeren. Wij mogen ons ook niet gaan blindstaren op ons eigen project om onze ogen te kunnen sluiten voor de rest van de wereld. Het tegendeel is het geval. De timmerfabriek in Rwanda moet ons juist de ogen openen voor al die andere landen, waar de nood even groot of nog groter is. Wij maken de sprong van een deel naar het geheel, van één project naar alle projecten, van onze hulpactie tot de wereldhulpactie.

van het zendingsfront

aanpassing van de beleidsovereenkomst

Er bestaan tussen de Javaanse Christelijke Kerk van Midden-Java en De Gereformeerde Kerken in Nederland twee overeenkomsten betreffende de samenwerking, een zogenaamde basisovereenkomst en een beleidsovereenkomst. Het is de bedoeling, dat de basisovereenkomst ongewijzigd blijft. Maar de beleidsovereenkomst moet kunnen worden aangepast aan de zich steeds wijzigende situatie. Daarom heeft de Raad van Samenwerking van de aanwezigheid van de indonesische delegatie in ons land gebruik gemaakt, om over deze aanpassing te spreken. De Raad van Samenwerking aanvaardde een nieuw concept. Het werd voorgelegd aan de synode van de Javaanse Christelijke Kerk van Midden-Java, die in januari is gehouden.

een stijgende begroting

De Raad van Samenwerking, die zich vooral bezighoudt met het werk op Midden-Java, heeft zijn begroting weer verhoogd. Geen wonder: er zijn zoveel mogelijkheden voor de evangelie-verkondiging, dat een behoorlijke kostenstijging onvermijdelijk was. Het prettige is, dat op de vergaderingen, waarin deze begroting werd behandeld, er grote bereidheid was, deze te aanvaarden. Dat heeft vroeger wel eens meer moeite gekost.

een delegatie van de Sumbase Kerk naar Nederland

In 1968 wordt in Nederland de Gereformeerd Oecumenische Synode gehouden met daaraan voorafgaand een congres over het zendings- en evangelisatiewerk van de aangesloten kerken. De Sumba-Kerk wil hier een delegatie heen zenden. Zo nodig zullen de Sumba-Brazilië-zendings-deputaten financieel steunen.

een ouderdag

Uitvoering werd gegeven aan het besluit van de Pakistan-commissie om op het Zendingscentrum een ouderdag te houden. Deze dag werd als bijzonder geslaagd getypeerd. Zendingsarbeiders met verlof gaven de nodige voorlichting over het werk, dat de kinderen in Pakistan doen. Ook door audio-visuele hulpmiddelen van allerlei aard heeft men het werk van de kinderen dichterbij gebracht. Een voorbeeld, dat navolging verdient.

ds. H. Riezebos te Hoogvliet wordt secretaris van de Rwanda-commissie

Ds. Riezebos zal per 1 maart a.s. voor de helft van zijn tijd werkzaam zijn als secretaris van de Rwandacommissie, in welke functie hij ds. Richters opvolgt. Hij zal eerst drie maanden naar Frankrijk gaan, teneinde zijn franse taalkennis te perfectioneren.

van het thuisfront

gezamenlijke postzegelactie

„Bijgaand doe ik u toekomen mijn postzegelverzameling buitenland … Er zitten nogal wat meer of minder kostbare exemplaren bij, zodat het wel de moeite loont het geheel te laten taxeren … De opbrengst zag ik gaarne bestemd voor de verspreiding van kinderbijbels in Rwanda of Argentinië of Brazilië, waar dat het meest dringend is. Mijn naam is onbelangrijk, als ook deze kleine bijdrage zegen mag afwerpen voor hen, die Christus nog niet kennen.”

Dat schreef ons iemand in ’n begeleidende brief bij een mooie verzameling. Niet ieder is in het bezit van een verzameling, maar wel iedereen kan meedoen. Per 1 februari is een nieuwe postzegelactie gestart samen met de hervormde zending. Een folder daarover vindt u bij dit nummer ingesloten. Doet u ook mee aan dit eenvoudige werk, waardoor weer velen in aanraking kunnen komen met de vernieuwende kracht van het Evangelie? U weet het: de opbrengst van de actie wordt bestemd voor het uitgeven en verspreiden van kinderbijbels.

een beleidscommissie voor diakonaat en zending

Binnenkort gaat functioneren een beleidscomissie van de beide instanties, die zal hebben te oordelen over het gezamenlijke beleid. Van de kant van het werelddiakonaat werden in deze commissie benoemd prof. Bakker, de heer de Vries era ds. van Nood; van de kant van de zending ds. van Strien, ds. G. van Andel en ds. B. Richters. De functionarissen dr. J. van Klinken en ds. A. Vos zijn aan deze commissie als adviserende, leden toegevoegd.

inzet van aziatische zendingsarbeiders in Nederland

Generale zendingsdeputaten besloten de inzet van aziatische zendingsarbeiders in Nederland positief te steunen. Aan de definitieve inzet dient een periode van oriëntatie van 1 à 11/2 jaar vooraf te gaan. Daarna zal in nauw overleg met de zendende instantie een werkprogramma worden opgesteld. In eerste instantie wordt voorkeur uitgesproken voor de inzet van een Indonesiër met sterke affiniteit tot Nederland en de nederlandse verhoudingen. Aan de javaanse en indonesische christelijke kerken van Midden-Java zal van deze beslissing mededeling worden gedaan.

Stand kinderbijbels

Indonesische ƒ 754.024,— 94253 ex.

Pakistaanse ƒ 40.199,59

Rwandese ƒ 92.127,22

Portugese ƒ 29.674,13

Spaanse ƒ 83.551,99

Kinderbijbels nog nader te bestemmen ƒ 4.581,29

ƒ 1.004.158,22

• Voor het fonds Extra Zendingsarbeider Indonesië is tot 20 december 1966 ontvangen een bedrag van ƒ 44.355,91.

• In 1966 werd op het Zendingscentrum aan extra giften boven het quotum ontvangen: ƒ 713.454,49. In 1965 was dit: ƒ 646.385,85. Hierin zijn niet begrepen de extra giften, die door de verschillende zendende kerken werden ontvangen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1967

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

In rwanda

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1967

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken