Bekijk het origineel

Wat wordt er gedaan met de gelden van de collecte algemene diakonale doeleinden?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wat wordt er gedaan met de gelden van de collecte algemene diakonale doeleinden?

6 minuten leestijd

Beter is het deze vraag nog wat scherper te formuleren en te stellen: Wat doet de Generale Diakonale Raad met de opbrengst van de landelijke collecte voor algemene diakonale doeleinden?

Deze Raad heeft namelijk de beslissingsbevoegdheid om het geld van deze collecte te besteden. Wordt hiermee o.a. voor een deel het werk van de G.D.R. betaald? Om met het laatste te beginnen: dit gebeurt juist niet. maar wat — en dit zullen met name de diakenen die dit jaar voor de eerste maal zijn bevestigd zich kunnen afvragen — is dan het doel van deze landelijke diakonale collecte, die in 1965 voor de eerste maal is gehouden?

Met enige voorbeelden willen wij trachten duidelijk te maken op welke wijze de opbrengst van deze collecte wordt besteed.

De landelijk werkende Stichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd te Amsterdam kampt reeds vele jaren met een zeer slechte huisvesting voor de kinderen van onze binnenschippers, die voor het volgen van onderwijs in internaten worden ondergebracht. Reeds jaren was men bezig met het maken van nieuwbouwplanncn maar de financiële situatie van de Stichting was zo krap dat er geen gelden beschikbaar waren om zelfs de architectkosten te financieren.

Zoals wellicht bekend, zijn de overheidsvoorzieningen met betrekking lot dit stuk werk nog sleeds onvoldoende. Kerst deze maand zal naar wordt verwacht de leerplicht-wet voor de kinderen van onze binnenschippers worden ingevoerd. De opbrengst van de landelijke collecte voor algemene diakonale doeleinden maakte het mogelijk dat deze Stichting met een bedrag van ƒ 30.000,— kon worden geholpen, wat tot resultaat heeft gehad dat de Stichting een begin kon maken met de verwezenlijking van zijn vele nieuwbouwplannen. In Terneuzen is inmiddels een nieuw internaat in aanbouw dat plaats biedt aan 128 schipperskinderen.

De bijdrage van het Hervormd diakonaat heelt bovendien als een sneeuwbaleffect gewelkt. Andere instellingen — waaronder het Koningin Julianafonds en het Comité Kinderpostzegels — hebben zich bereid verklaard voor de huisvesting van de schipperskinderen belangrijke bijdragen beschikbaar te stellen.

De kleine Hervormde gemeenten in de Mijnstreek Noord-Limburg, die indertijd de Hervormde Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging oprichtten, waren enige jaren geleden niet bij machte zelf de gehele financiële last van dit werk te dragen. De G.D.R. was. weer door de opbrengst van de landelijke diakonale Collecte, in staat voor drie jaren een overbruggingssubsidie te garanderen van ƒ 2.000.— per jaar. Dit is totaal ƒ 6.000.—.

Vervolg op pag. 60

Bij de Presbyterian Church te Melbourne (Australië) is reeds enige jaren voor sociaal werk de diakones mejuffrouw W. J. v. Tellingen werkzaam onder omstreeks 20.000 Nederlandse emigranten. Met overheidssubsidie en bijdragen van de Nederlandse emigranten kon voor de kosten van dit werk, die ƒ 13.500,— per jaar bedragen. ƒ 9.000.— worden bijeengebracht. De G.D.R. achtte dit stuk diakonaal werk van dermate groot belang dat hij 3 achtereenvolgende jaren een subsidie van ƒ 4.500.— per jaar heeft beschikbaar gesteld. Deze hulpverlening vergt dus in totaal een bedrag van ƒ 13.500,—.

De Diakonie van de Hervormde Gemeente West-Terschelling kreeg in 1907 de beschikking over een gebouw, dat dienst had gedaan als verzorgingstehuis voor bejaarden. In overleg met de Provinciale Diakonale Commissie van Friesland werd besloten dit tehuis te verbouwen en in te richten als recreatie-centrum voor onder meer licht gehandicapten, vermoeide huisvrouwen e.a.

De totale verbouwings- en inrichtingskosten bedragen ƒ 100.000.—. Deze kleine diakonie bracht hiervoor ƒ 10.000,— bijeen en de andere Friese diakonieën zorgden voor een bedrag van ƒ 20.000,—. Voorts kon op de open kapitaalmarkt ƒ 50.000.— worden geleend.

Tenslotte zou het plan kunnen worden uitgevoerd als er nog een bedrag van ƒ 20.000.— beschikbaar zou komen. De G.D.R. was dankbaar dat hij deze kleine diakonie met een renteloze lening van ƒ 20.000.— in staat kon stellen dit project te verwezenlijken.

In 1961 werd de Mr. A. de Graaf Stichting opgericht met als doel de resocialisering van meisjes en vrouwen, die tot een zich prostitueren zijn gekomen. Deze landelijk werkende Stichting koos Amsterdam als eerste plaats voor een resocialiserings-centrum.

Naast bijdragen van de Hendrik Pierson Vereniging, de Gereformeerde en de Rooms Katholieke Kerk kon het Hervormd diakonaat een bijdrage van ƒ 15.000,— voor dit werk beschikbaar stellen, die werd aangewend voor de inrichting van het centrum. De normale exploitatiekosten worden voor een belangrijk deel gedekt uit overheidssubsidie.

De Diakonie van de Waalse Gemeente te Amsterdam, die zich bestuurlijk en financieel sterk inspant voor het sociaal apostolaatswerk in een deel van de binnenstad van Amsterdam, werd in 1967 geholpen met een bedrag van ƒ 10.000,—. Dit sociaal apostolaatswerk is ondergebracht in een stichting, die de beschikking heeft over het pand Oudezijds 100. Door bovenvermelde financiële steun werd de voortzetting van deze arbeid mogelijk gemaakt en werd voorkomen dat de Protestantse kerken in dit deel van de stad over geen enkel opvangcentrum meer zouden beschikken.

Nog vers in het geheugen ligt de stormramp, die de gemeente Tricht teisterde. De diakonie van deze betrekkelijk kleine Hervormde gemeente trad onmiddellijk actief op, toen hulp van andere zijde de eerste dagen nog niet voldoende op gang kwam. Deze activiteiten konden echter slechts worden verwezenlijkt met een garantie van de G.D.R., die na de ramp ten behoeve van deze gemeente een bedrag reserveerde, wat voor de Raad mogelijk was omdat er beschikt kon worden uit de opbrengst van de collecte algemene diakonale doeleinden. De hulpverlening aan deze diakonie vergde tenslotte een bedrag van ƒ 17.000,—.

De lijst van diakonieën en landelijk werkende instellingen, die financieel rijn geholpen is uiteraard langer, maar wij verwachten dat bovenvermelde opsomming voldoende is om de diakonieën enig inzicht te geven hoe de opbrengst van de landelijke collecte voor algemene diakonale doeleinden wordt besteed.

Behalve het noemen van voorbeelden waarin wordt geholpen is het voor de lezer ook belangrijk te weten in welke soort gevallen gemeend werd geen hulp te moeten verlenen. In de regel kan worden gesteld dat die diakonieën en landelijke instellingen, die zelf over voldoende middelen beschikken, niet werden geholpen.

Voorts worden geen aanvragen in behandeling genomen van plaatselijke of regionale particuliere of interkerkelijke instellingen. Deze instellingen worden verwezen naar de voor haar werk verantwoordelijke diakonieën. Deze procedure van behandeling werd zeer bewust gevolgd om niet het gevaar te lopen dat de verantwoordelijkheid voor bepaald diakonaal werk. waarvoor duidelijk een diakonie van een plaatselijke Hervormde gemeente is aan te wijzen, door de G.D.R. wordt overgenomen, hetgeen onder meer in strijd zou zijn met het prcsbyteriaal karakter van onze kerk.

Door de G.D.R. is aan de diakonieën verzocht op 5 mei a.s. opnieuw een collecte voor „algemene diakonale doeleinden” te houden.

Wij hopen dat hel bovenstaande eraan mee zal werken dat het belang van deze collecte ook dit jaar weer door iedere diakonie zal worden ingezien.

Dit jaar wordt ingezameld onder het motto 1500 = één (dal zult u straks op de folder zien). 1500 gemeenten, die samen één willen zijn. Om de zwakken te helpen, om solidair te zijn met de ander. Samen is véél. erg veel mogelijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1968

Diakonia | 32 Pagina's

Wat wordt er gedaan met de gelden van de collecte algemene diakonale doeleinden?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1968

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken