Bekijk het origineel

Voorstellen inzake de kerkelijke eenheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voorstellen inzake de kerkelijke eenheid

5 minuten leestijd

De deputaten voor het geven van adviezen aan kerkeraden en classes inzake eenheid, stellen aan de Dordtse synode voor het volgende te besluiten

• er bij de kerkeraden op aan te dringen, dat zij niet eerder tot het beleggen van gemeenschappelijke kerkdiensten zullen overgaan, dan nadat voldaan is aan de voorwaarden, door de generale synode van Sneek gesteld {acta, art. 267), en er een schriftelijke overeenkomst is getroffen, waarin duidelijk de overeenstemming blijkt ten aanzien van de inhoud van de prediking en het opzicht en de tucht bij de sacramentsbediening;

• daartoe aan de kerkeraden de volgende regelingen aan te bevelen:

a. ten aanzien van de Woordbediening:

De kerken komen het volgende overeen: 'Met blijdschap en dankbaarheid stellen de kerkeraden vast, dat zij met elkaar overeenstemmen ten aanzien van het geloof in het evangelie van Jezus Christus, zoals Deze in gehoorzaamheid aan de Heiige Schrift in de belijdenisgeschriften van hun kerken wordt beleden, met dien verstande, dat duidelijk positie wordt gekozen zowel tegen een formalistische hantering van de belijdenis, als ook tegen tendenzen, die de belijdenis zodanig relativeren, dat de deur geopend wordt voor leervrijheid'.

b. ten aanzien van de doopbediening:

doopbediening in een gemeenschappelijke dienst kan alleen plaats vinden, wanneer de doopouders met de kerkeraden zich verenigen in de bijbelse leer omtrent de heilige doop, zoals die o.a. is neergelegd in de doopvragen in gebruik bij de Gereformeerde Kerken en bij de Nederlandse Hervormde Kerk (dienstboek, formulier 2-5, 2e kolom).

c. ten aanzien van de avondmaalsviering:

er dient instemming te zijn bij de kerkeraden en de deelgenoten aan het Heilig Avondmaal over de volgende nodiging: 'De samenwerkende kerken nodigen allen, die in eigen gemeente gerechtigd zijn avondmaal te vieren, die zichzelf vanwege hun zonden voor God verootmoedigen, hun verwachting stellen op Gods barmhartigheid in Jezus Christus, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging, en die voorts gezind zijn dankbaarheid jegens God te bewijzen en in liefde met hun medemensen te leven.

• te bepalen, dat een besluit omtrent de bediening van de Heilige Doop en van het Heilig Avondmaal in gemeenschappelijke diensten of in eigen diensten door de kerkeraden op een pastoraal verantwoorde wijze zal worden genomen.

• bij de artikelen 121 en 122 van de Kerkorde een bepaling op te nemen, die aan de plaatselijke kerken voldoende ruimte biedt om betrekkingen aan te knopen met andere kerken ter plaatse, welke betrekkingen echter het bestaande kerkverband niet mogen schaden, en aan de deputaten voor de officiële uitgave van de Kerkorde te verzoeken daarvoor een formulering aan de synode aan te bieden.

• ten aanzien van Ordinantie 20, artikel 3.a. van de Nederlandse Hervormde Kerk te verklaren, dat deze wel enige vragen, maar geen overwegende bezwaren oproept, en van deze verklaring bericht te doen aan de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk; tevens in aansluiting daarbij de volgende regeling voor een brede Interkerkelijke samenwerking in het leven te roepen:

REGELING INTERKERKELIJKE SAMENWERKING VAN PLAATSELIJKE KERKEN

Artikel 1
De Raad van een kerk kan besluiten tot een brede interkerkelijke samenwerking met één of meer kerken, c.q. gemeenten, uit een andere formatie ter plaatse, die eveneens het verlangen daartoe te kennen hebben gegeven, zulks echter met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de gemeenteleden zullen over het voorstel omtrent een brede interkerkelijke samenwerking zijn gehoord en in grote meerderheid hun instemming hebben betuigd: de eenheid binnen eigen gemeente mag niet in gevaar worden gebracht;

b. het voorstel tot een brede interkerkelijke samenwerking is ter goedkeuring voorgelegd aan de classicale vergadering, waartoe de betreffende kerk behoort; de classis neemt geen besluit dan met medewerking van deputaten der particuliere synode naar art. 53 K.O.;

c. in de te treffen schriftelijke overeenkomst ten aanzien van een brede kerkelijke samenwerking dient duidelijk uit te komen, dat er de nodige overeenstemming bestaat inzake het belijden van Jezus Christus onze Heer, gelijk Hij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen in onze belijdenisgeschriften wordt beleden, en eveneens met betrekking tot het uitoefenen van opzicht en tucht in de gemeente van Christus.

Artikel 2
Deze brede interkerkelijke samenwerking kan omvatten:

a. het geregeld houden van gemeenschappelijke bijeenkomsten van kerkeraden;

b. het geregeld houden van gemeenschappelijke kerkdiensten onder leiding van predikant( en) of voorganger(s) der aan de samenwerking deelnemende kerken of van degenen, die hen krachtens besluit van de gemeenschappelijke kerkeraden vervangen;

c. het gemeenschappelijk verzorgen van de catechese, het diakonaat en de evangelisatie;

d. het gemeenschappelijk brengen van huisen ziekenbezoek;

e. het beroepen van een predikant in gemeenschappelijk overleg.

Artikel 3
De overeenkomst dient tevens een regeling te bevatten:

a. omtrent de bestemming of verdeling van de in gemeenschappelijke kerkdiensten te houden collecten;

b. omtrent het gebruik van de kerkelijke gebouwen en de financiering daarvan, alsmede de financiering van andere gemeenschappelijke werkzaamheden;

c. omtrent de voorwaarden en een termijn van opzegging, wanneer één der participerende kerken de samenwerking wenst te wijzigen of te beïnvloeden.

• opnieuw deputaten te benoemen voor het geven van advies aan kerkeraden en classes inzake eenheid met de opdracht:

a. op aanvraag kerken en classes van advies te dienen in alle zaken, die de eenheid en samenwerking van kerken uit verschillende formatie betreffen;

b. kerkordelijke en andere problemen, die zich bij de groeiende eenheid op plaatselijk vlak voordoen, te bestuderen;

c. van het geheel van hun werkzaamheden verslag uit te brengen aan de volgende generale synode.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 augustus 1971

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Voorstellen inzake de kerkelijke eenheid

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 augustus 1971

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken