Bekijk het origineel

Voorstel: gezamenlijke synode over

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voorstel: gezamenlijke synode over "Samen op weg''

5 minuten leestijd

Via het deputaatschap „Samen op weg" is op de tafel van de generale synode een uitgebreid interim-rapport van de hervormd/gereformeerde werkgroep ,,Samen op weg" neergelegd. De deputaten zouden blijkens de door hen aan de synode voorgelegde voorstellen willen dat in een gezamenlijke vergadering met de hervormde synode de vragen besproken worden die bij de behandeling van dit tussentijds rapport van de werkgroep in beide synoden naar voren komen.

Om te beginnen stellen de deputaten aan de synode voor te besluiten:
a. deputaten ,,Samen op weg" te benoemen met de opdracht samen met vertegenwoordigers van de Nederlandse Hervormde Kerk een werkgroep te vormen om de reële knelpunten in de verhouding tot de Nederlandse Hervormde Kerk op te sporen en onder ogen te zien, en te zoeken hoe in deze verhouding op bijbels-verantwoorde wijze uitdrukking kan worden gegeven aan de eenheid van de Kerk van Christus;
b. ter uitwerking van de sub. a. genoemde opdracht aan de deputaten op te dragen in een rapport aan de volgende synode de huidige samenwerkingssituatie te kenschetsen, de problemen te inventariseren en de mogelijkheden van samenwerking/samengaan in kaart te brengen.

Anderen niet?

In hun toelichting op dit voorstel gaan de deputaten op de (niet uitgesproken) vraag in waarom hier alleen de hervormde kerk in het vizier komt. De deputaten attenderen er op dat, hoewel de tekst van hun voorstel toegespitst is op de samenspreking met de hervormde kerk, ,,daarmee uiteraard niet is bedoeld dat alleen deze kerk In aanmerking zou komen voor overleg over een nauwere samenwerking c.q. samengaan".
Zo kan het gewenst zijn dat tussen het deputaatschap voor de eenheid onder gereformeerde belijders, het deputaatschap ,,Samen op Weg" en het deputaatschap voor het geven van adviezen aan kerkeraden en classes inzake eenheid een contact bestaat".

Teken van hoop

Het tweede voorstel van de deputaten luidt:
De synode spreekt uit dat zij het gewenst acht in een eerste gezamenlijke vergadering met de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk de vragen te bespreken die bij de behandeling van het tussentijds rapport van de werkgroep in beide synoden naar voren komen.

De synode besluit

a. haar moderamen op te dragen hierover contact op te nemen met de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk;
b. de werkgroep ,,Samen op Weg" te verzoeken de in de afzonderlijke vergaderingen van beide synoden gestelde vragen te Inventariseren en te analyseren en daarover in de gezamenlijke vergadering van beide synoden te rapporteren, waarbij ook de reeds genomen besluiten van beide synoden, betrekking hebbend op het samen op weg gaan van beide kerken, In de beschouwing worden betrokken.

In hun toelichting op dit voorstel zeggen de deputaten o.m. dit: ,,De betekenis van een dergelijke gezamenlijke vergadering willen wij enerzijds niet overschatten, aangezien een enkele zwaluw nog geen oecumenische zomer maakt. Een incidentele gezamenlijke bijeenkomst steekt nog erg magertjes af tegen de lange reeksen gescheiden vergaderingen. Anderzijds achten wij toch een dergelijke ontmoeting een teken van hoop aan de kerkelijke hemel".
De deputaten menen ook dat een besluit tot het houden van zulk een gemeenschappelijke synode-vergadering duidelijk zal maken dat deze synode bereid is ,.verder te gaan in het voetspoor van de vorige synode, die in 1970 aan de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk berichtte dat zij ,,van haar kant kant ook wil uitspreken dat zij eveneens begerig is naar de eenheid die de Heer van Zijn Kerk wil"."

Belijdenis

Het derde en laatste voorstel van de deputaten:

De synode spreekt uit:

Het is van groot belang bij het ,,samen op weg"-gaan van beide kerken
a. dat er gemeenschappelijke uitgangspunten worden geformuleerd met betrekking tot de betekenis, de functie en de handhaving van de belijdenis;
b. dat er een ,,overeenstemming In belijden" wordt opgesteld als grondslag voor de beide synoden om verder op voort te bouwen op weg naar de kerk-van-morgen, als voorloper voor een eventuele belijdenis- van-morgen, en als handreiking voor de plaatselijke gemeenten met het oog op de verlangde consensus (overeenkomstig de richtlijnen van de synode van Dordrecht).

De synode besluit:

aannemende dat de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk in dezelfde geest zal willen besluiten, aan de werkgroep ,,Samen op Weg" te verzoeken, met gebruikmaking van het materiaal dat in de vergaderingen der beide synoden afzonderlijk, en gezamenlijk, zal worden aangereikt, eventueel met medewerking van leden van beide kerken die in dit opzicht een inbreng kunnen geven, de realisering van datgene wat hierboven onder a en b is uitgesproken, voor te bereiden en daarover aan beide synoden rapport uit te brengen.

Uit de toelichting op dit voorstel citeren we:
„ .. wij hebben aan de bespreking van de vragen rondom de belijdenis prioriteit willen geven. Dit klemt te meer omdat het voor beide kerken van belang is dat de schijn vermeden wordt alsof de kerken bij het ,,samen op weg"-gaan de moeilijke vragen waarop In de vorige eeuw de eenheid gebroken is, zouden willen vermijden. Er is veel onduidelijkheid, onzekerheid, en ook veel verkeerde interpretatie van datgene van beide kerken beweegt. Een gevolg daarvan is onrust, en soms een heftig optredende polarisatie. Daarom achten wij duidelijkheid ten aanzien van de vragen rondom de belijdenis van groot belang".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1972

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Voorstel: gezamenlijke synode over

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1972

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken