Bekijk het origineel

Missionair Panorama

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Missionair Panorama

12 minuten leestijd

Herstructurering wordt een feit

De herstructurering van het thuisfront van de zending kan per 1 januari 1973 in werking treden. Dat betekent dat in de komende maanden alle voorzieningen getroffen moeten worden, opdat volgend jaar het werk kan worden voortgezet zonder dat storingen optreden in de beleidsorganen en beslissingen nodeloos lang worden uitgesteld. Het Voorlopig Centraal Orgaan dat vorig jaar is ingesteld geeft aan deze herstructurering leiding.

De volgende stap is dat leden moeten worden benoemd voor de regionale organen. Voor ieder van de zendingsterreinen wordt een beleidsorgaan gevormd. Dat betekent dat er een komt voor geheel Indonesië, een voor Zuid-Amerika (Argentinië en Brazilië dus samen) een voor Pakistan en een voor Afrika.

Dit laatste orgaan zal zich niet beperken tot Rwanda, omdat er bijvoorbeeld ook contacten zijn met de theologische faculteit in Zaire (voormalig belgische Kongo). Het Indonesië-orgaan krijgt voorlopig twee secties, een voor Oost-lndonesië en een voor Java en Sumatra.

De verschillende classes moeten nu afgevaardigden benoemen voor deze regionale organen. Zeven classes moeten ieder iemand benoemen voor het Pakistan-orgaan, elf voor het Afrika-orgaan, vijftien voor het Zuid-Amerika-orgaan en zesendertig voor het Indonesië-orgaan.

Volgens het herstructureringsrapport moeten de classes mensen benoemen die „primair zich voor de behartiging van het zendingswerk willen inzetten en op wie eventueel ook een beroep kan worden gedaan vanwege deskundigheid op een bepaald vakgebied.”

Onder „deskundigheid” wordt verstaan de eigen ervaring die men overzee heeft opgedaan of de kennis van zaken die men heeft verkregen doordat men zich geruime tijd in het zendingsbeleid heeft verdiept. Omdat zulke mensen in deze organen benoemd moeten worden, zijn de adviescommissies van het ogenblik niet nodig. Wel wordt gehoopt dat de classes leden van de huidige adviescommissies zullen willen afvaardigen. Op die wijze kan een bepaalde continuïteit met het huidige werk worden verkregen.

Van de kant van het Vrouwen Zendingsthuisfront wordt er sterk op aangedrongen dat niet alleen mannen in de organen benoemd zullen worden. Het wijst er op dat de „vele vrouwen vanuit hun meeleven met de kerk en op grond van hun ervaring in het Vrouwen Zendingsthuisfront getoond hebben gaven voor dit werk te bezitten.” Het Voorlopig Centraal Orgaan heeft al uitgesproken dat ook dit orgaan de mening van het VZT ten volle deelt.

Ds D. Land terug uit Nigeria

Een gereformeerde zendingspredikant die in dienst heeft gestaan van de Bazeler-Zending, ds D. Land, komt voor goed naar Nederland terug. Ds Land werkte zeven jaar in Nigeria.

Zijn arbeidsveld lag ver weg van de steden aan de voet van de Mandara bergen in een gebied waar nog niet één procent tot het christendom behoort. Maar zijn werk is niet zonder zegen geweest. In december van het vorige jaar werden 41 mannen, vrouwen en kinderen gedoopt in het Midlu gebied, waar een kleine zelfstandige kerk in opkomst is. In januari werd in Bitiku een groep mensen gedoopt. Het werk van ds Land zal worden overgenomen door een zwitsers predikant.

Zendingsweekend over Brazilië

Op 8 en9 april organiseert het Toerustingscentrum van de Gereformeerde Kerken in samenwerking met het Zendingscentrum een thema-jeugdweekend voor jongeren over Brazilië. Onder meer zullen vragen aan de orde komen als: Wat is de voornaamste politieke en sociale probleemstelling in Brazilië? Hoe stellen de kerken zich op? Waarop richt zich ons zendingswerk? Hoe kunnen wij als jongeren in onze eigen omgeving met deze vragen bezig zijn?

Aan het programma zal worden meegewerkt door drs R.G. van Rossum, docent in de missiologie te Nijmegen, de heer P. Noordam, voorlichtings-functionaris van het Zendingscentrum, en ds K. Kuiper te Staphorst, die tot 1970 missionair predikant was in Brazilië.

De leiding berust bij ds H.J. Bavinck, staflid van het Toerustingscentrum. Aanvang van het weekend: zaterdagmorgen om 11.00 uur. Sluiting: zondagavond om 20.00 uur. Plaats: het conferentieoord van het Zendingscentrum te Baarn, Wilhelminalaan 3. Deelnemersprijs (alles inbegrepen): f 33,–. Intekening bij het Toerustingscentrum, Postbus 177, Baarn. Betaling: aan het Algemeen Kerkelijk Bureau, giro: 513153 onder vermelding van: „T.C. 1/9 april”.

Europese werkers weg uit Suriname

De hindoestaanse gemeenten in Suriname, die ongeveer 800 mensen omvatten, verliezen hun europese medewerkers, schrijft de gereformeerde zendingspredikant, M. van der Sijs uit het Surinaamse Groningen. Na vele jaren gaan de hindoestanen het werk zelf doen.

Ds Van der Sijs acht dat een gunstige zaak. Hij schrijft: „Een gelukkige consequentie is dat de hele opzet van het werk van de gemeenten veel „hindoestaanser wordt. Veel van de westerse franje die wij hebben aangebracht vervalt.”

Hij vervolgt: „Helaas zit men in deze overgangsperiode met een groot tekort aan personeel. Wij hebben maar één hindoestaanse predikant, ds Joh. Rambaran, een jonge kerel die geweldig zijn best doet, maar die uit de aard van de zaak nogal wat verantwoordelijkheid en problemen draagt.”

„Naast hem zijn er vijf evangelisten van wie er zeker drie regelmatig uitgeschakeld zijn door ziekte, vermoeidheid of ouderdom. Hoop voor de toekomst geeft niet alleen de manier waarop ds Rambaran en zijn vrouw zich inzetten, maar ook het tot heden ongekende feit dat maar liefst vijf jonge mensen zich opgegeven hebben voor de opleiding tot evangelist of predikant.”

Ds Van der Sijs schrijft dat hij mee gaat helpen aan de opleiding van deze nieuwe mensen.

Leven en dood in Indonesië

Een fotograaf zei eens tegen ons, schrijft ds E. Hoogerwerf: „Als u in een vreemd land gaat werken, moet u altijd de eerste tijd veel foto’s maken. Dan is alles nog vreemd. Dan vallen de specifieke dingen u nog op. Na enkele maanden zie je niet meer wat specifiek is.” Ik werd daar weer aan herinnerd na ons verlof.


Giften

N.N -giften over de periode van 1 december t.m. 31 december 1971.

Giften nader te bestemmen: 2x f 10,- iets uit H, N.N. te Eindhoven; 1xf 20,- N.N. te Rotsterhaule; 2xf 40,– N.N. te Eindhoven, N.N. te Eindhoven; 1x f 50,– N.N. te Voorburg; 2x f100,– N.N. te Driebergen, N.N. te Middelburg; 2x f 200,– N.N. te Amsterdam, N.N. te Ommen.

Medische dienst Algemeen: 1x f 25,– N.N. te Baarn; 1x f 50,– N.N. te N.

Studiebeurzen: 1x f 20,- N.N. te K.; 1x f 2.000,– N.N. te Dordrecht.

Voor Dr A.W.F. Rutgers in India: 1x f 100,– N.N. te Naaldwijk.

Youngsonabad in Pakistan: 1x f 100,– N.N. te Naaldwijk.

Voor het fonds extra zendingsarbeider Indonesië is t.m. 31 december 1971 een bedrag ontvangen van f 90.774,69. Uitgegeven t.m. 31 december 1971 f 83.787,43. Beschikbaar per 31 december 1971 f 6.987,26.

Voor de Gebedsbrieven ontvingen wij in de periode van 1 december t.m. 31 december 1971 een bedrag van f 746,75.


Op een morgen ging ik de stad in en daar zag ik ze weer lopen. Een groepje mannen, wat gewild vrolijk. Voorop twee mannen, van wie de één een grote paraplu boven het hoofd van de ander hield. In de armen van die ander, bedekt met een kleed, een klein kistje. Weer een kinderbegrafenis.

Dat was in de tien dagen na mijn terugkeer hier in Lampung al de derde keer dat ik dat zag. Dan word je er opeens aan herinnerd dat een statistisch gegeven als een hoog sterftecijfer van kinderen ook een feit in de werkelijkheid is.

Diezelfde week kreeg mijn vrouw een nieuwe naaister. Belangstellend vroeg ze hoeveel kinderen de vrouw had. Zeven, antwoordde deze, maar er zijn er al vier overleden.


De Commissies van Samenwerking voor de Zending vanwege de Gereformeerde Kerken in Friesland-Noord en Friesland-Zuid zoeken

een secretaris voor het zendingswerk in Zuid-Amerika

Deze funktie houdt o.a. in:

• kontakt onderhouden met kerken en organisaties die bij het zendingswerk in Argentinië en Brazilië betrokken zijn;

• begeleiding van de door de Gereformeerde Kerken uitgezonden medewerkers in de zending, tijdens de werk- en verlofperiode;

• kontakt onderhouden met en voorlichting geven aan de kerken in Friesland over het zendingswerk;

• grondige studie van de sociale, politieke en kerkelijke situatie in Zuid-Amerika, met name in Argentinië en Brazilië.

Ervaring in Zuid-Amerika en kennis van Spaans en/of Portugees strekken tot aanbeveling.

De Zuid-Amerika-secretaris zal zijn taak moeten verrichten als lid van het team van de secretarissen van de Gereformeerde Zending. Salariëring geschiedt volgens de rechtspositieregeling van de Gereformeerde Kerken voor medewerkers in algemene dienst.

Datum van in dienst treden: nader overeen te komen.

Gegadigden voor deze funktie moeten bereid zijn zich aan een medische keuring en een psychotechnische test te onderwerpen.

Sollicitaties met opgave van referenties te richten aan: ds. E. H. Rullmann,

Doniaweg 2, Hallum, tel. 05183-343, bij wie ook nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen.


De kindersterfte is hier erg. Indonesië behoort bij de landen die daarbij aan de spits staan. Het medisch werk van de kerk is hier in Lampung maar bescheiden. Anders dan op Java. Toch proberen we vanuit het gezondheidscentrum in Metro daar iets aan te doen. Ook de geboorteregeling krijgt daarbij alle aandacht. Anders roept de oplossing van het ene probleem het ontstaan van het andere op.

Liever geen artsen naar Zuid-Afrika

Het Voorlopig Centraal Orgaan van de zending dringt er bij de generale synode van de Gereformeerde Kerken op aan uit te spreken dat het „niet mogelijk is artsen in Nederland op te wekken zich voor het zendingswerk in de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika zelf in te zetten.” Wel wil het orgaan helpen om artsen te vinden voor medische zending die de zuidafrikaanse N.G. kerk verricht in landen als Zambia, Beetsjoeanaland en Malawi.

De zending is na grondige studie, waarbij tal van organen in de wereld om inlichtingen werden gevraagd tot deze voorgestelde uitspraak gekomen. De synode had om een onderzoek gevraagd, omdat de Gereformeerde Oecumenische Synode van 1968 de Nederlandse Gereformeerde Kerken verzocht had zoveel mogelijk „in te gaan op het verzoek van de zuidafrikaanse kerken om meer contact en om eventueel hulp te bieden in het zendingswerk van deze kerken. De synode van Sneek verzocht de deputaten voor de zending „pogingen in het werk te stellen om te komen tot uitzending van artsen naar deze zendingsterreinen.

Een belangrijke reden voor de weigering om de artsennood in Zuid-Afrika onder de Bantoebevolking te helpen lenigen is gelegen in de beperkingen die de zuidafrikaanse regering de werkers oplegt.

Zo schreef dr C.I. van Heerden organiserend secretaris van de Nederduitse Gereformeerde Kerk van Noord-Transvaal: „Dit moet baie duidelijk gestel word, dat alle personeel beskou word as sendingsperso-neel, met andere woorde hulle moet hulle bijdrae lewer om deel te neem aan die praktiese sendingswerk wat daar georganiseer word, onder leiding van die sen-dingsleraar. Ons verwijs graag na de Reglement vir Sendingswerk in die Sen-dingshospitale. Die volgende punt is van die allergrootste belang, naamliksendings-personeel moet die beleid van die N.G. Kerk en die staatsbeleid ten opsigte van sosiale verkeer (dus apartheid) eerbiedig. Dit word sterk aanbeveel, dat sendingsper-soneel by hulle huise of in vrye tyd nie sosiaal verkeer met nie-blanke personeel sal hê nie, bijvoorbeeld saam aan sport deeleem of saam swem of sosiale byeenkomste reël nie of saam vakansie gaan hou nie.”

In hun brief zeggen de deputaten: „Hoezeer deputaten ook bewogen zijn met de artsennood in Zuid-Afrika, zij menen dat het op grond van de ontvangen inlichtingen niet verantwoord is, medewerking te verlenen aan het werven van medisch personeel voor het zendingswerk van de N.G. Kerk in Zuid-Afrika.”

Deze zaak komt ter sprake op één van de Synode-zittingen in de week van 28 februari - 3 maart. Bij het gereedmaken van deze copie konden wij de uitspraak van de synode over het bovenstaande nog niet weten.

Ook een Brugactie in Indonesië

De kerken van Indonesië overwegen om in december ook een geldinzameling te organiseren, die samenvalt met de nederlandse Kom over de Brug-actie. Tijdens een gesprek met een nederlandse delegatie (drs H. Bootsma en drs C. H. Steenwinkel) zei de algemene secretaris van de Raad van Kerken, dr. Nabadan, dat het zijns inziens goed zou zijn wanneer de indonesische kerken alsnog zouden besluiten een dergelijk actie te organiseren.

Dr Nabadan vroeg ook of het niet mogelijk was dat een aantal Indonesiers naar Nederland zouden worden uitgenodigd om daar bij de presentatie van de projecten aan het nederlandse volk te helpen.

Personalia

De heer C. Geuze, directeur van het Instituto Cristao te Castro (Brazilië), is op 27 januari jl. voorgoed naar Nederland teruggekeerd. Vanaf augustus 1965 is de heer Geuze aan het instituut verbonden geweest.

Mej. G. Blauw, die door het Algemeen Diakonaal Bureau naar West-Pakistan uitgezonden werd en eind vorig jaar tengevolge van de oorlogssituatie aldaar naar Nederland terugkeerde, is op 16 januari opnieuw naar West-Pakistan vertrokken.

Ds P.J. Rozendal is op 31 januari voor de eerste maal met zijn gezin naar Indonesië vertrokken. Ds Rozendal gaat als missionair predikant op Soemba werken voor kadervorming-jeugdwerk.

Drs H. C. Verdun is op 24 februari voor de eerste keer met zijn gezin naar Indonesië vertrokken. Drs Verdun is als missionair predikant te Medan op Sumatra beroepen.

Drs K.L. Braber, docent economie aan het Forman Christian College in Lahore, is 20 januari opnieuw naar West-Pakistan vertrokken. Drs Braber moest eind vorig jaar plotseling naar Nederland terugkeren in verband met de oorlog tussen India en West-Pakistan.

De heer en mevrouw H. Petersen werden op 24 december jl. verblijd met de geboorte van een dochter: Hanna Hilde. De heer Petersen, momenteel met ziekteverlof in Nederland, vertrok in 1970 als bouwkundige naar Midden-Java.

Ds P.J. Luyendijk 25 februari j.l. was het 40 jaar geleden dat ds en mevrouw Luyendijk in zendingsdienst uitgingen naar Soemba. Zij zijn dus life-time „in de zending” geweest. We kwamen wat te laat op de hoogte van deze gedenkwaardige datum om er reeds nu nader op in te gaan. Maar in het volgende nummer van ZD hopen we er een „profiel” aan te wijden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1972

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Missionair Panorama

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1972

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken