Bekijk het origineel

diakonaat en industriepastoraat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

diakonaat en industriepastoraat

5 minuten leestijd

Op een beperkt aantal plaatsen in Nederland fungeren stichtingen „Evangelie en Industrie”. Daarin werken verschillende protestantse kerken ter plaatse samen ten behoeve van het industriepastoraat. In dienst van deze stichtingen werken industriepredikanten. De kosten worden gedragen door de aangesloten kerkgemeenschappen (cap de diakonieën in enkele gevallen) en de deelnemende industrieën volgens een onderling afgesproken verdeelsleutel.

Er bestaat ook een landelijke instantie: Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (adres: Noordermarkt 26, Amsterdam). Daarin werken samen: 8 landelijke kerken, onder deelneming van vak- en werkgeversverbonden. Directeur van dit bureau is Drs. J. H. ter Bals.

Centraal en plaatselijk is er samenwerking met het „Bedrijfsapostolaat”. in welk kader verschillende bedrijfsaalmoezeniers namens de R.K. Kerk werkzaam zijn De taak van de industriepredikant is kort samengevat deze: Binnen de industrie geestelijke vragen aan de orde te stellen en evenzeer de kerken te confronteren met de problemen, waarvoor de industrie mens en samenleving stelt. Aangezien diakonieën steeds meer hun taak vinden in de samenlevingsvragen, kan het industriepastoraat voor dit specifieke facet van dienst zijn. Reden, waarom industriepredikanten ook graag met diakenen in gesprek komen.

Op welke wijze werkt een industriepredikant?

Alvorens dit te beantwoorden, is het goed te zeggen, dat het beleid wordt vastgesteld door het stichtingsbestuur, dat daarvan geen rekenschap aan de deelnemende bedrijven verschuldigd is, Uiteraard is een goede communicatie tussen bestuur en bedrijven wel van belang; men kan zelfs zeggen, dat dit inhaerent is aan het werk als zodanig. De nu nader te noemen onderdelen van de arbeid kunnen dus per stichting uiteenlopende aandacht krijgen.

Bedrijfsbezoek. De industriepredikant heeft toegang tot alle deelnemende bedrijven en dat te allen tijde (ploegendienst). Hij is in de gelegenheid tijdens het arbeidsproces met bedrijfsgenoten van alle niveaus in gesprek te treden. Daardoor verwerft hij zich een ruim inzicht in de verhoudingen en problemen, die er zijn. Juist door zijn interkerkelijke positie wordt hem veel vertrouwen geschonken. Het is mogelijk als onafhankelijk persoon velen van dienst te zijn in bedrijfsmatige, geestelijke en maatschappelijke vragen.

Kringwerk. Door het vormen van gesprekskringen in de verschillende geledingen van de bedrijven, wordt gepoogd in gezamenlijke bezinning de geestelijke achtergronden van het bedrijfsgebeuren te verhelderen. Op de gerezen vragen worden antwoorden gezocht vanuit het Evangelie.

Bedrijfsbeleid. Uiteenlopend zijn de mogelijkheden voor de industriepredikant om als gesprekspartner te fungeren in het bedrijfsbeleid. Dat kan geschieden door bijwoning van stafberaad, ondernemingsraad, besprekingen van tussenkader e.d. Contacten met directieleden persoonlijk komen geregeld voor. Gezegd kan worden, dat de bedrijfspredikant op deze wijze functioneert als theologisch geschoold deskundige, wiens adviezen inzake het bedrijfsgebeuren en contacten met de lokale kerken worden geapprecieerd.

Overige contacten. Op onze weg komen ook relaties met de vakbeweging, werkgeversorganisaties, gewestelijke arbeidsbureaus, stichtingen vorming bedrijfsjeugd en stichtingen bijstand buitenlandse werknemers. Het op de hoogte blijven met de problematiek door lectuur van diverse periodieken ligt hierbij voor de hand.

Informatie van de kerken. Een wezenlijk aspect, is het informeren met de verkregen inzichten van de lokale kerkgemeenschappen en liefst ook in wijder verband van b.v. een classis. Door de pendelarbeid rond de industriële concentraties komen de werknemers uit een groot gebied.

Dit kan geschieden door regelmatig verschijnen op vergaderingen van (wijk)kerkeraden, diakenen en eventueel andere in kerkelijke dienst staande functionarissen. De ouderlingen en predikanten komen via het pastoraat met vele gemeenteleden in aanraking, die in de industrie werken (35% van de beroepsbevolking). En diakenen hebben daarmede via de diakonale organen te maken. Men kan stellen, dat het diakonale werk in toenemende mate met dit aspect van de samenleving te maken krijgt, omdat het industrialisme zijn geestelijke (hier niet verder beoordeelde) invloed doet gelden.

Wat kan het diakonaat doen?

Wat zou het diakonaat kunnen doen t.a.v. mensen in de industrie? Alles kan immers niet door stichtingen E & I gedaan worden! Zij bestrijken slechts een beperkt terrein. Zo is ook de werkkracht van de industriepredikanten beperkt, al staan zij gaarne voor u klaar met hun ervaringen en adviezen.

Te denken valt aan de volgende categorieën, zonder daarmede prioriteiten of een volledige opsomming te willen geven.

a. De werkende jeugd. De stichtingen vorming bedrijfsjeugd kunnen het bij lange na niet aan.

b. De uitgerangeerde groepen, als:

vervroegd gepensioneerden

WA.O.-trekkers

invaliden

c. Wat kan een diakonie doen in een geval van plotselinge bedrijfssluiting of massaal dreigende werkloosheid (denk a an AKZO)?

d. Wal is maatschappelijke gerechtigheid? Hoe ver mogen wij als christenen gaan in loon- en salarissen, als wij daarmede andere mensen in feite „er uit drukken”?

Mogelijk kunnen de hier genoemde zaken eens de aandacht van colleges van diakenen verkrijgen.

Diakenen die wat dieper op deze materie willen ingaan verwijzen wij naar het grondige artikel van Ds. J. lasman, verschenen onder de titel „Kvangelie en Industrie” in de Gelderse Handreiking, een uitgave van de P.D.C. van Gelderland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1973

Diakonia | 32 Pagina's

diakonaat en industriepastoraat

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1973

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken