Bekijk het origineel

in en om het diakonaat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

in en om het diakonaat

6 minuten leestijd

Voorlichten.

Een belangrijk nieuw inzicht in diakonale kringen is, dat de diaken voorganger is van het diakonale werk van de Gemeente. Een goede informatie van diakenen aan gemeenteleden is daarvoor een eerste vereiste.

Veel diakonieën maken daarom jaarverslagen van hun werk. Maar jaarverslagen zijn soms moeilijk leesbaar: zij geven de stand van zaken weer en geven daarom ook veel details, die voor niet-ingewijden minder in-teressant zijn.

Leiden.

Daarom is het verheugend, dat er diakonieen zijn, die náást de inderdaad nuttige verslaggeving, informatie over diakonaal werk geven met een appellerende bedoeling. Het eenvoudigst van opzet is de „Informatie voor gemeenteleden en/of diakenen” van de Hervormde Diakonie in Leiden (vier halve pagina’s stencilwerk). In een inleiding over drie wezenlijke aspecten van de Gemeente• (verkondiging, viering en gemeenschap en dienstverlening) wordt de positie van de diaken bepaald als exponent van de Gemeente op het gebied van dienstbetoon. Verder komen zeer kort aan de orde het ontstaan van het diakonaat, de ontwikkeling daarvan, het werk van de diakonie in Leiden en het werk van de diakenen.

Als conclusie staat er: „Hopelijk voelt U zich na het bovenstaande opnieuw geappelleerd op Uw dienstbetoon, hetzij als gewoon gemeentelid, hetzij als toekomstig diaken. Voor nadere informatie kunt U zien wenden tot Uw wijkdiaken”. Op de laatste aansporing kwamen geen reacties, maar de poging heel kort iets over het diakonaat te zeggen is lοffelijk.

Van zitplaats naar werkplaats.

Een zeer recent boekje van de Diakonie in Vlaardingen is blijkbaar vooral voor diakenen bedoeld, maar lijkt me ook erg geschikt voor geïnteresseerde gemeenteleden. Het interessantst is het gedeelte over de wijkraden.

„De wijkraad bestaat uit dienaren die hun werkterrein in de hele wijkgemeente hebben, niet geografisch als secties, maar gespecialiseerd in werksoort. Bij dit werk gaat het er niet alleen om als diaken mensen en gezinnen te bezoeken, ook om leiding, me de-leiding en of begeleiding te geven aan individuele of groepen medewerk(st)ers.

Zo kennen wij de volgende werksoorten: bejaardenwerk, financiën, gehandicaptenwerk, interkerkelijke hulpverlening, maatschappelijk welzijnswerk en ziekenwerk”. Vervolgens wordt van elk van die gespe-cialiseerde diakenen een taakomschrijving gegeven. Als voorbeeld noem ik „Maatschappelijk welzijnswerk”.

„1. De diaken fungeert als radarpost ten behoeve van de op het maatschappelijk niveau liggende stoornissen bij personen en gezinnen en onderneemt aktie ter oplossing van het gesignaleerde probleem.

2. De diaken werkt zonodig samen met het bureau voor algemeen maatschappelijk werk (…).

3. De diaken licht de wijk-diakenen voor over de in dit vlak liggende aktiviteiten in de wijkgemeente (…).

4. De diaken verzamelt via publicaties, pers, radio, televisie enz. zoveel mogelijk gegevens over veranderingen die zich voordoen op het terrein van de welzijnszorg (…), bestudeert deze, zodat er een stuk parate kennis aanwezig is, en doet er wat mee”.

Bij bejaardenwerk en ziekenbezoek wordt de nadruk gelegd op de leidinggevende functies van de betreffende wijk-diakenen. Een groot voordeel van een dergelijke functie-omschrijving is, dat diakenen zo ongeveer weten wat ze doen moeten, en dat anderen weten wat diakenen doen en waar ze zelf van dienst kunnen zijn. Van een duidelijke taak-omschrijving kan een sterker appèl uitgaan dan van een nog zo krachtige aansporing vanuit het Evangelie. Allebei is natuurlijk het beste.

O ja, het boekje heet: „De diaken van eigen zitplaats naar eigen werkplaats”.

Voorburg.

De diakenen in Voorburg hebben een boekje „Dag Diaken” gemaakt, duidelijk voor de gemeenteleden. Op 1 april en in oktober reserveert men twee zondagen om de gemeente meer bij het diakonaat te betrekken.

Uit de taakomschrijving van een diaken haal ik een stukje aan „De diakenen komen met het uitvoeren van de dienst der barmhartigheid vanzelfsprekend het meest terecht bij bejaarden, langdurig zieken en invaliden in de gemeente. Men moet trachten de groeiende eenzaamheid te verdrijven. Vooral bejaarden en alleenwonenden lijden te vaak door een tekort aan sociale contacten, want alle anderen hebben het zo druk in deze voortjagende maatschappij. Het diakonaat tracht hieraan iets te doen door een regeling te treffen, dat deze personen regelmatig bezoek ontvangen en zij zo mogelijk bij verschillende aktivitciten (…) betrokken worden.

Voor de problemen rond gezins- en huwelijksleven en degenen, die maatschappelijk ontspoord zijn, wordt een grote mate van deskundigheid vereist. Een diaken zal in dergelijke gevallen niet veel meer kunnen doen dan de weg te wijzen, contact te leggen met deskundigen (…). Zij worden daartoe ook regelmatig geïnformeerd via lectuur, lezingen, excursies enz.

„Wanneer er mensen in Uw omgeving zijn, waarvan U meent, dat ze hulp nodig hebben en U kunt die niet zelf verschaffen, aarzel dan niet rechtstreeks of via de predikanten, de diakenen in te schakelen”.

Verder een paar bladzijden over werelddiakonaat, een paar bladzijden over jonge-ren-diakonaat met een oproep om mee te doen, een moderne versie van het verhaal van de barmhartige Samaritaan voor kinderen en een informatie over het diakonaal jaar. Tenslotte wordt Mattheus 25 : 31–40 als volgt afgesloten: Gééft U te eten, te drinken? … alleen Uw kinderen? Verleent U gastvrijheid aan vreemdelingen? Ja?? Of alleen de bekende vreemdelingen? Hebt U ook de naakten gekleed? Vreemde vraag … toch zijn er heel veel naakten in de wereld (…). En in de gevangenis bent U nog niet geweest.

Trouwens, U gaat toch niet om met mensen, op wie U kritiek hebt?

En U vraagt: en wat deed de kerk, onze gemeente dan? Maar… dat bent U!”

Vraag aan U.

U ziet: een aardig stuk voorlichting. Een noodzakelijk stuk voorlichting, met een aarzelende aanzet om méér gemeenteleden diakonaal méé te laten doen.

Hieronder noem ik de adressen van de diakonieën, waar U de besproken boekjes kunt aanvragen. Met een paar voorbeelden bij de hand kunt U voor Uw gemeente eenvoudig een dergelijk boekje in elkaar draaien.

Maar vermoedelijk zijn er méér diakonieën die al zoiets gedaan hebben. Mogen we Uw voorlichting aan de gemeente of aan nieuwe diakenen ook ontvangen? We kunnen anderen er weer van dienst mee zijn!

Adressen

Hervormde Diakonie Leiden, Oude Rijn 44e Diakonie Hervormde Gemeente Vlaardingen, Emmastraat 71.

Hervormde Diakonie Voorburg, Westeinde 43.

Aanvulling

In een volgend nummer hopen wij de belangrijkste passages uit de Handleiding voor Voorburgse diakenen te publiceren.

Enquête Hervormd-Gereformeerde samenwerking

Reeds in de eerste week van april kwamen al meer dan 200 ingevulde formulieren binnen.

Mocht u het formulier, dat wij aan alle colleges en wijkraden van diakenen toezonden, nog niet ingevuld hebben, wilt u het dan zo spoedig mogelijk doen.

Op I mei moeten we beginnen met de verwerking van de antwoorden.

Ook uw reactie is onmisbaar voor een betrouwbaar overzicht van de stand van zaken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1973

Diakonia | 36 Pagina's

in en om het diakonaat

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1973

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken