Bekijk het origineel

Missionair Panorama

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Missionair Panorama

11 minuten leestijd

Pinksterfeest in Friesland

Op tweede pinksterdag waren in Veen-klooster op het landgoed „Fogelsangstate” ongeveer 5000 mensen bijeen gekomen om te getuigen van hun geloof in de werking van de Heilige Geest. Deze massale openluchtdienst was voorbereid en georganiseerd door de hervormde en gereformeerde zendingscommissies van Kollumerzwaag.

Met deze dienst is een traditie van omstreeks de eeuwwisseling in ere hersteld, toen op deze zelfde plaats openlucht-zendingsfeesten werden gehouden. Duizenden christenen uit de drie noordelijke provincies trokken daarheen: per koets, per diligence of te voet.

Thans werd de dienst geleid door ds Ype Schaaf, van het hervormde diaconaat, terwijl de boodschap werd gebracht door ds F. L. Schalkwijk, die op eerste pinksterdag in Sneek was bevestigd en opnieuw werd uitgezonden naar Brazilië als missionair predikant.

Onder leiding van de heer Nicolai speelden drie muziekcorpsen en was er een koor gevormd van honderden zangers.

Voor en na de dienst traden op drie verschillende plaatsen in het bos jongerengroepen op met gospelsongs, waarvoorde jeugd vooral belangstelling had.

Na deze ruim anderhalf uur durende dienst keerde iedereen naar huis terug, iets meenemend van de blijdschap en warmte van het elkaar herkennen in Christus.

Dokter D. Bakker overleden

De oud-zendingsarts, dokter D. Bakker overleed op 3 mei 1973. Wanneer je aan hem denkt, dan denk je aan Indonesië, vooral aan Java. Daar groeide hij op als kind. Daar trok hij weer heen na zijn schooien studietijd in Nederland. Samen met zijn hartelijke vrouw Dien Dethmers werd hij in 1924 door de zending uitgezonden naar Djokjakarta. In 1928 verhuisden ze naar Klaten. Het werd daar een gelukkige tijd voor het echtpaar en hun drie jongens die daar werden geboren. Na hun verlof in 1938 vertrokken ze alleen terug naar hun post, de kinderen bleven voor studie in Nederland achter.

Dirk Bakker was een trouw vriend, een harde werker met veel kundigheden, een vaak stille maar zeer toegewijde man. Hij kon goed met de Javanen omgaan, niet in het minst omdat hij hun taal vloeiend sprak. Hij besteedde veel zorg aan de opleiding van het verplegend personeel. Hij wees hen de weg naar zelfstandigheid, maar leerde hen ook hun christenzijn uit te leven, ook ten opzichte van de patiënten. De Japanse tijd bracht gevangenschap en scheiding. Dirk Bakker bracht die moeilijke tijd op Sumatra door. In augustus 1945 kwam het blijde bericht dat hij en zijn vrouw gespaard waren. Kort daarop volgde het bericht dat moeder Dien dodelijk gewond raakte in het kamp, toen de bevrijding al een feit was. Dirk Bakker kwam alleen naar Nederland terug en woonde enige jaren met zijn zonen in Hilversum. Maar hij keerde opnieuw naar Java terug. In Klaten leerde hij de vrouwelijke arts dokter Joh. Hörchner kennen en hij huwde haar. Opnieuw volgde een vruchtbare tijd in dienst van de medische zending.

Met veel respect voor dit artsen-echtpaar gaat ons meeleven uit naar mevrouw Bakker-Hörchner, die zo veel voor hem heeft betekend en hem uit haar zorg aan God mocht overdragen om „ontwaakt Zijn lof te ontvouwen”.

B. Allaart

Nieuwe publicatie van prof. Verkuyl

Het valt niet mee om alle publicaties van prof. Verkuyl op de voet te volgen. Hij schrijft sneller dan velen het kunnen bijhouden. Dat komt ook omdat hij zo intens meeleeft met alles wat er op het gebied van „kerk en wereld” gebeurt. In dat opzicht is hij een voorbeeld voor niet weinigen, die het al gauw teveel wordt om „dat allemaal na te gaan”. En toch moet dat, willen we niet voorbijgaan aan al wat Jezus Christus doen wil in onze tijd en aan hetgeen Hij daarbij van zijn kerk en zijn discipelen vraagt. Vandaar dat we met nadruk uw aandacht vragen voor wat prof. Verkuyl schreef over de conferentie van Bangkok. Nu is er op de betekenis van „Bangkok” reeds in diverse artikelen gewezen. Maar in het nieuwe geschrift (uitg. Ten Have-Baarn) van prof. Verkuyl vindt u min of meer een samenvatting van allerlei berichtgevingen en beschouwingen. Daarbij blijkt als typerend voor deze conferentie „dat de aandacht geconcentreerd was op de Bevrijder Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en op de alomvattende bevrijding, die in en door Hem gekomen en komende is en aangeboden wordt aan alle mensen. Maar van daaruit viel het licht op al die donkere, onheilspellende situaties van sociaal onrecht, van economische exploitatie, van politieke verdrukking van waaruit geroepen wordt om concrete bevrijdingen, uitreddingen.”

Het boekje heet dan ook: „Jezus Christus, de Bevrijder en de voortgaande bevrijdingen van mensen en samenlevingen”. Het is een publicatie die zich er bijzonder toe leent om in kringen en werkgroepen te worden behandeld. Maar buiten dat willen we het ook graag aanbevelen bij allen die de Bevrijding, door Christus bewerkt, en de consequenties daarvan in het leven van mens en maatschappij, ter harte gaat.

J.C.G.

Zendingsverhalen voor kinderen

„Zendingsverhalen zijn de mooiste verhalen die ik ken,” zei onlangs een nichtje. Ze heeft weer iets te lezen, en niet alleen zij. De Nederlandse Zendingsraad gaf opnieuw een verhaal uit van de bekende zendingsverteller M. C. Capelle die al jarenlang in vrijwel geen nummer van ZD ontbreekt. Dit verhaal van zestien pagina’s heet „Boven op het dak”. Het is bestemd voor de pas beginnende Jezertjes en daarom in grote letters gedrukt.

Het is weer een echt Capelle-verhaal, eenvoudig, spannend, ontroerend en toch blij. Het speelt zich af in de grote stad Hongkong. Grootouders of ouders die het hun kleinkinderen of kinderen willen geven kunnen het bestellen door f 2,25 over te maken op giro 21.56.00 van het Zendingscentrum te Baarn.

Van C.

Jeugd organiseert zendingstentoonstelling

Van 24 tot en met 27 mei werd in ’t Anker in Stad aan ’t Haringvliet een kleine zendingstentoonstelling gehouden. De jongensclub had een maquette van Rwanda en een hut gemaakt en de vlag van Rwanda geschilderd. Er waren o.a. foto’s over Afrika te zien, er werden dia’s over Rwanda vertoond, er waren boekentafels en men kon meedoen aan een quiz. Aan deze laatste waagden zich alleen de kinderen.

Ongeveer 75 schoolkinderen – van de christelijke en openbare lagere school – en 75 volwassenen bezochten de tentoonstelling. Er werd voor een flink bedrag aan boeken verkocht.

In Tegelen werd op 2 en 3 juni een „Wereldnieuws Kermis” gehouden, die door de Jongerenkerk te Venlo was georganiseerd. Er was veel belangstelling en er werd goed verkocht. Veel informatie werd aan allerlei, meest jonge, mensen verstrekt, die in groten getale de kermis bezochten. Er was veel waardering voor het feit dat de hervormde en gereformeerde kerk op een dergelijke manifestatie, naast wereldwinkel, macro-biotische winkel, Unicef en verschillende missie-organisaties, zo actief voor het voetlicht kwamen.

Zendingsconferenties voor predikantsvrouwen

Dit najaar worden weer twee conferenties belegd voor predikantsvrouwen op het conferentieoord van het Zendingscentrum te Baarn. De eerste conferentie vindt plaats op dinsdag 9 en woensdag 10 oktober en de tweede op dinsdag 13 en woensdag 14 november.

Het thema voor beide conferenties is „Kerk in 1973 een uitdaging”. Sprekers zijn dr A.H. van den Heuvel, de scriba van de hervormde synode en drs G.P. Nooteboom die sinds 1957 voor de gereformeerde zending in Indonesië heeft gewerkt en nestor was van het team van kadervormingspredikanten op Midden-Java. In 1972 keerde hij voorgoed naar Nederland terug. De derde spreker is ds Radja Haba van het eiland Timor. Hij is rector van de Theologische academie van Koepang. Hij studeert op het ogenblik in Nederland. De kosten bedragen 45 gulden per persoon.

Nes Ammim vraagt werkers voor Israël

Op de christelijke nederzetting in Israël, Nes Ammim is weer plaats voor nieuwe medewerkers. In de rozenkwekerij zijn zeventien mensen nodig, zowel vakmensen als jongeren die nog ongeschoold zijn. Verder is er plaats voor vakmensen in de timmerwerkplaats, voor tuiniers, een loodgieter, een mecanicien, een elektricien en voor medewerkers in de avocadoplantage. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij niet alleen belangstelling zullen hebben voor het werk, maar ook voor het ideële doel van Nes Ammim als teken van christelijke solidariteit met Israël.

Voor jongeren die dienstplichtig zijn, geldt dat Nes Ammim is erkend als ontwikkelingsproject voor alternatieve dienstplicht. Inlichtingen worden verstrekt door het bureau voor Nes Ammim in Nederland, Van Lynden van Sandenburglaan 43 in Utrecht.

Promotie dr S. de Jong

Eind juni promoveerde een van onze zendingsarbeiders op Midden-Java, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (met als promotor prof. Verkuyl) tot doctor in de theologie. De titel van zijn proefschrift luidde: „Een Javaanse levensbeschouwing”. Daarmee heeft dr De Jong wel een heel interessant onderwerp aangesneden, dat ook in allerlei opzichten van belang is voor ieder die bij het werk van zending en werelddiakonaat op Java betrokken is. De aanzet tot deze studie is trouwens uit de praktijk van het werk opgekomen. Daar speelde de opleving van de mystiek op Java een grote rol in. „Vooral de laatste 25 jaar zijn daar talrijke mystieke organisaties ontstaan. Volgens officiële gegevens telt de provincie Midden-Java, inklusief Yogjakarta, bijna 300 groepen.”

De grootste daarvan staat bekend onder de naam Pangestu. Deze werd in 1949 opgericht in de oude midden-Javaanse hofstad Sala. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat daarin de oude Prijaji-levenshouding, die in Indonesië grote invloed gekregen heeft, zich zo merkwaardig weerspiegelt. Immers „’prijaji’ was ieder die in dienst stond van de (feodale) midden-javaanse vorsten, met wie hij dikwijls verwant was.” Tegenwoordig heeft het woord een veel ruimere betekenis gekregen, zodat men zou kunnen zeggen dat de „bovenlaag van de maatschappij” daarmee wordt aangeduid.

Typerend voor deze levenshouding is dat de mens zich moet distantiëren van de materieel-zintuigelijke wereld „die een gevaar is voor het geestelijke leven van de mensheid, omdat zij stoffelijk is”. Hij moet zich concentreren op zijn diepste innerlijk, want daarin „heeft hij een geestelijke kern, die identiek is met God”. Zo krijgt hij deel aan de „ware werkelijkheid”, die hij in zijn dagelijkse leven moet representeren.

Dr De Jong gaat dan na hoe dit in verschillende geschriften uit de Javaanse literatuur tot uitdrukking komt, om daarna deze Javaanse levenshouding te bezien in verband met „de uitdagingen van morgen” (traditie en modernisatie; sociale aspecten; betekenis van de godsdienst, enz.). Van bijzonder belang is daarbij het slothoofdstuk over „de Prijaji-levenshouding en het Evangelie”, waarbij hij met name aangeeft welke accenten bij de verkondiging van het Evangelie vooral de aandacht moeten krijgen.

Deze enkele aanduidingen zullen, naar wij hopen, voldoende duidelijk hebben gemaakt dat deze dissertatie niet alleen een respectabele bekroning is van een academische studie, maar ook een waardevolle bijdrage betekent met name voor de Zending.

J.C.G.

De Bwirurume werd overbrugd

1. Zo begonnen de inwoners van Rwanda aan de brug over de Bwirurume, een rivier die uitmondt in de Nyabaronga, de bronrivier van de Nijl. Deze brug ligt achter het ziekenhuis van Kirinda. In de droge tijd kunnen de patiënten door de rivier waden. In de regentijd stijgt het water echter vaak zo snel dat er al veel mensen verdronken zijn. Daarom was deze brug hard nodig.

2. De bekistingen timmeren voor het storten van het cement voor de brughoofden is een nauwkeurig werkje. Daarbij moet men bedenken dat de werklui weinig ervaring hebben met dit soort bruggenbouw. Een vorige brug, gemaakt van boomstammen werd al na enkele dagen door de rivier weggespoeld.

3. Ook de betonijzervlechters moeten hun mannetje staan. In de bouwdienst van de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda hebben deze arbeiders al veel ervaring op kunnen doen. In die bouwdienst werden ook enkele aannemers opgeleid die nu bekwaam hun werk verrichten.

4. De hoofdliggers zijn in België gebouwd, daarna per schip om Kaap de Goede Hoop naar Mombasa, de haven van Kenia, verscheept en toen per truck 2000 kilometer ver over onbestrate wegen naar Rwanda vervoerd.

5. De brugoverspanning is 21 meter lang en bestaat uit drie stukken. Elk stuk is zo’n acht meter lang en. weegt 100.000 kilogram. De stukken moesten de laatste drie kilometer door mankracht naar de plaats van bestemming gesleept worden.

6. Als de brug helemaal klaar is dankt Rwanda hem mede aan de Gereformeerde kerk van Andel-Giessen-Rijswijk in Noord-Brabant, die de brug voor haar rekening nam en van de kerk in Rwanda zelf die de weg naar de brug aanlegde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 augustus 1973

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Missionair Panorama

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 augustus 1973

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken