Bekijk het origineel

over een diaken, ouderling en predikant die de weg weten…

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

over een diaken, ouderling en predikant die de weg weten…

9 minuten leestijd

PSVG helpt bij het omgaan met elkaar

Protestantse Stichting voor Verantwoorde Gezinsvorming (PSVG). Een hele mond vol. Wie het zegt, heeft het tegelijkertijd over een aantal uiteenlopende aktiviteiten, vooral ten dienste van protestants Nederland. Het zijn dan ook enkele protestantse kerken en organisaties die de PSVG hebben opgericht en daarmee de basis hebben gelegd voor een dertigtal consultatiebureaus, het maandblad Gezond Gezin, de GG-pamlletten en een stuk mondelinge voorlichting en vorming. Dat is nogal wat, zo op het eerste gezicht. Maar wat doe je daar dan wel mee? Of, deze vraag anders ingekleed, wat heb je bijvoorbeeld als kerkelijk medewerker aan de PSVG? Laten we een paar praktijkvoorbeelden geven, waarin alleen de namen denkbeeldig zijn.

Eerste voorbeeld

Diaken Wilsveen gaat op zekere avond bij de familie Greven op huisbezoek. Er zouden daar wat problemen zijn. Hij is op het spoor gezet door de wijkouderling, die er zelf niet zo goed uitkwam. Na een poosje praten over werk en kerk (de vijf kinderen Greven liggen al in bed) komt het eruit. Moeder kan het gezin niet zo goed aan. ’t Zijn schatten de kinderen en vader helpt waar hij kan, maar toch … Ze is al niet zo sterk. En vader heeft ook zo zijn problemen met zijn werk. Hij moet veel overwerken, er hangt iets als een reorganisatie van het bedrijf in de lucht. En dan nog het drukke gezin …

Op een gegeven ogenblik zeggen ze het maar eerlijk, ’t is niet meer zoals vroeger tussen hen tweeën. Niet dat ze echt ruzie hebben of iets dergelijks, maar … maar … sexueel wil het niet meer vlotten. En dat geeft ook nog spanningen. Je zou daar eigenlijk eens goed met iemand over moeten kunnen praten, iemand die daar kijk op heeft. De huisarts? Een beste man, maar die ziet zulke problemen niet zitten. Daarvoor kennen ze hem te goed.

Als ze dan eens naar dat bureau hier in de stad gingen, dat bureau van — hoe heet het ook al weer — de PSVG?, oppert diaken Wilsveen. Daar kunnen ze goed over dit soort zaken praten, daar is het juist voor. Dat is een idee, ze zullen het doen.

Tweede voorbeeld

Mag „het” nu wel of niet voor je bent getrouwd? Ineens komt het aan de orde tijdens belijdeniscatechisatie. Nu ja, plotseling. Dominee Van Kuyken heeft het wel in de hand gewerkt door iets te vertellen over de pastorale handreiking „Liefde en sexualiteit”. Hij vindt het belangrijk dat zijn catechisanten het nodige weten van wat door „hun” synode wordt gezegd over verschillende aangelegenheden.

Het blijft evenwel niet bij signaleren.

Na een wat aarzelend begin — ’t gaat dan ook over sexualiteit — komen de op-merkingen en vragen. Mag „het” nu wel of niet? De meningen lopen toch uiteen? Wacht even, zegt dominee Van Kuyken, er zit aan liefde en sexualiteit veel meer vast: hoe je in het algemeen met elkaar omgaat, wat je verantwoordelijkheid voor elkaar is, hoe je je plaats bepaalt in een niet al te gemakkelijke samenleving. Eigenlijk zouden ze hier eens apart over moeten praten, vinden catechisanten èn dominee. Hoe dan wel? Hij heeft wel eens van de PSVG in Den Haag gehoord, die een handje zou kunnen helpen. Dat klopt. Er wordt een programma voor vier gespreksavonden uitgewerkt, waarvoor ook andere jongeren worden uitgenodigd, er komt een gespreksleidster van de PSVG die ook nog het nodige materiaal-oppapier zal meebrengen.

Derde voorbeeld

De zegen over het huwelijk is uitgesproken, Jannie en Gerrit zijn nu echt getrouwd Het is in deze dienst de beurt aan ouderling Van Velzen om namens de kerkeraad de trouwbijbel te overhandigen. Maar hij kan nog iets meer geven, in het bijzonder namens de diakonie: een geschenkabonnement op Gezond Gezin. Mis-schien hebben Jannie en Gerrit er wel eens van gehoord. Nee, maar het lijkt ze wel leuk als ouderling Van Velzen er iets meer over vertelt — de onderwerpen, die er in behandeld worden en de manier waarop dit gebeurt, dat jezelf ook een stem in het kapittel hebt. Hij geeft ze vast een nummer mee, dat met artikelen over het grote en kleine gezin van prof. Roscam Abbing en prof. Heering.

Drie voorbeelden ter nadere kennismaking met de driesoortige dienstverlening van de PSVG: hulpverlening, voorlichting en vorming naar doelstelling en achtergrond met recht diakonale taken te noemen. Over elk daarvan worden verderop nadere bijzonderheden gegeven. Eerst het een en ander over de achtergronden van deze stichting.

Behoefte aan hulp en advies

De PSVG is in 1957 opgericht om te voorzien in de groeiende behoefte van (protestantse) christenen aan deskundige hulp en advisering inzake geboorteregeling, huwelijk en sexualiteit. Erachter stonden (en staan nog steeds) de Ned. Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken, de Evangelisch-Lutherse Kerk, de Centrale Commissie van het Vrijzinnig-Protestantse Werk, de Protestants Christelijke Arisen Organisatie en de Hendrik Pierson Vereniging. Begonnen werd met de op richting van consultatiebureaus, onder verantwoordelijkheid van plaatselijke/regionale stichtingen (nauw verbonden met de landelijke PSVG), waarin tal van diakonieën vertegenwoordigd zijn. In daarop volgende jaren werd het maandblad Ge zond Gezin opgezet, kwamen meer bureaus van de grond, werd de schriftelijke voorlichting uitgebreid met de GG-pamfletten en is de aanzet gegeven tot de mondelinge vorming.

Na een periode van nauwe samenwerking met het Nationaal Protestants Centrum voor Geestelijke Volkgezondheid (verleden jaar met verwante instellingen gefu-seerd) staat de PSVG sinds begin ’72 geheel op eigen benen: De PSVG wordt ge-subsidieerd door het ministerie van CRM. De financiële steun van deze kant is ech-ter ontoereikend om toekomst èn noodzakelijke uitbreiding van het werk te verzeke-ren. Daarom is een klemmend beroep op de diakonale organen van de grote kerkgenootschappen gedaan de PSVG geldelijk te helpen naast de welkome morele steun.

Zijn die hulpverlening op bureaus en voorlichting dan nog wel nodig in een tijd waarin zoveel gesproken en geschreven wordt over sexualiteit. Men zou het nu toch wel langzamerhand moeten weten… Het is waar, de openheid op sexueel gebied is onmiskenbaar gegroeid, met bijbehorende informatie en opinievorming.

Maat dit mag niet verhelen dat er nog steeds tal van persoonlijke vragen èn pro-blemen zijn, die ook juist het gevolg kunnen zijn van de snelle ontwikkelingen en verkondigde tegenstrijdige opvattingen.

Verdieping van de hulpverlening

Het jaarverslag-1972 van de PSVG, op de praktijk geënt, zegt onder meer: „Er kan van een duidelijke „verdieping” van de hulpverlening worden gesproken. De anticonceptie wordt steeds minder doel op zichzelf. Allengs komt meer accent te liggen op hulpverlening inzake sexuele en relationele problematiek, waarvan de anticonceptie onderdeel uitmaakt. Wat dit betreft vervullen de bureaus steeds duidelijker hun taak naast andere hulpverleners, van wie met name de (huis)artsen moeten worden genoemd. Trouwens niet ten onrechte kan vaak ook worden gezegd: in plaats van. In dit verband moet wel worden opgemerkt dat de anticonceptie als zodanig niet aan belangrijkheid heeft ingeboet. Onderzoeken hebben ondubbelzinnig aangetoond dat er nog veel schort aan het goede gebruik van anti conceptiva. Dit blijkt niet minder duidelijk uit het grote aantal gevallen van abortus provocatus. Voor alle betrokkenen, die op enigerlei manier bij dit vraagstuk betrokken zijn (de kerken niet uitgezonderd), blijft het zaak veel aandacht aan het voorkomen van ongewenste zwangerschap te besteden. Hier hangen hulpverlening en voorlichting ten nauwste samen. Over deze voorlichting wordt onder meer opgemerkt: „Het mondelinge voorlichtings- en vormingswerk kan problemen rond sexualiteit en gezinsvorming voorkomen — wat altijd nog beter is dan genezen. Zeker deze preventieve taak heeft de laatste jaren sterk aan belangrijkheid gewonnen.”

Kortom, het gaat er in het werk van de PSVG niet alleen om bestaande problemen op te lossen en aktuele vragen te beantwoorden. De aandacht is er evenzeer op gericht problemen te voorkomen, de mensen in hun (sexuele) omgang met el kaar te vormen, hen te helpen een verantwoorde houding te bepalen en waar nodig elkaar op te vangen: man en vrouw, ouders en kinderen, jongeren en oude ren, gehuwden en alleenstaanden.

Hier moge al uit blijken dat voor de PSVG hulpverlening en voorlichting méér betekenen dan een optelsom van technische eisen. Sexualiteitsbeleving in de breed-ste zin des woords is niet van het totale leven te scheiden en dat leven is niet los te maken van de levensbeschouwing, in dit geval van evangelische visie op het mens-zijn in zijn gehele functioneren.

Dit staat ten dienste

Zo wil de PSVG helpen, waarbij concreet de volgende diensten worden aageboden:

Consultatiebureaus. Op dertig plaatsen zijn consultatiebureaus voor geboortere-geling en sexualiteit gevestigd. Iedereen kan hier persoonlijk hulp en advies krijgen, waaraan alle nodige aandacht en tijd worden besteed. De bureaus zijn „bemand” door een terzake kundig arts en maatschappelijk werkster — een bezetting, die brede hulpverlening mogelijk maakt. De bureaus functioneren uitstekend als „doorverwijsadressen”. Adressen, spreekuren, etc, staan steeds in

Gezond Gezin. Dit is het maandblad van de PSVG met informatie en menings-vorming over sexualiteit, huwelijk, geboorteregeling en opvoeding. Een breed sa-mengesteld team van redaktieleden en medewerk(st)ers zorgt voor een veelzijdige aanpak van grote en kleine vraagstukken in de samenleving en persoonlijke problemen. Een paar mogelijkheden om binnen de kerk met Gezond Gezin te werken: abonnement ter eigen informatie; het geven van geschenkabonnementen door de diakonie bij huwelijk, doop, etc. (tegen gereduceerd tarief) en het ter kennis brengen van gemeenteleden via een lectuurtafel. Daarvoor lenen zich ook de

GG-pamfletten. Dit is een reeks boekjes (van ongeveer 16 pagina’s) met voor ieder duidelijke informatie over: voorbehoedmiddelen, homofilie, kinderloosheid, de kinderlokker, geslachtsziekten, drugs, vragen in het huwelijk, tieners en sex, sterilisatie, sexualiteit op leeftijd. Van deze pamfletten zijn er inmiddels bijna 600.000 verkocht, onder meer aan predikanten, jeugdouderlingen, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers, artsen, enz. enz. Laten we trouwens de ouders in dit verband niet over het hoofd zien.

Kerk en Sexualiteit. Een informatiemap over het spreken van de kerken inzake sexualiteit, huwelijk en geboorteregeling. Dit is een van de „losse” uitgaven, waarvan wij ook de informatiemap „Scxuele opvoeding thuis en op school” willen noemen.

Mondelinge voorlichting en vorming. Deze omvatten advies en daadwerkelijke steun bij het opzetten van informatieve en gespreksbijeenkomsten over sexualiteit, huwelijk, godsdienstige vragen en aanverwante onderwerpen. Hiertoe zijn speciaal getrainde medewerk(st)ers beschikbaar. Bovendien kan gerichte lectuur ter ondersteuning van de gesprekken worden geleverd.

Wie over een of meer onderwerpen nadere inlichtingen wil, kan zich te allen tijde in verbinding stellen met de PSVG, Duinweg 23, Den Haag, tel. 070-51.25.21. Daar wordt graag meegedacht over de uitvoering van verschillende mogelijkheden. Bovendien liggen informatieve folders in elke gewenste hoeveelheid klaar. Bij dit alles mag het niet om éénrichtingsverkeer gaan: suggesties, op- en aanmerkingen zijn evenzeer welkom, opdat dit stuk dienstverlening aan de gemeenteleden in samenwerking zo goed mogelijk tot zijn recht komt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

Diakonia | 48 Pagina's

over een diaken, ouderling en predikant die de weg weten…

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

Diakonia | 48 Pagina's

PDF Bekijken