Bekijk het origineel

boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

boekbesprekingen

6 minuten leestijd

Gehandicapten

Bij uitgeverij „de Tijdstroom” in Lochem (postbus 14) is een ovcrzichtelijke, beknopte brochure van de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie, 38 pagina’s, prijs ƒ 3,50 verschenen over maatschappelijk werk voor gehandicapten. Heel in het kort maar helder wordt voor iedere groep gehandicapten aangeduid, wat de speciale moeilijkheden zijn en hoe het maatschappelijk werk helpt. Ook de belangrijke adressen zijn opgenomen.

Praktisch gidsje voor gehandicapten en hulpverleners.

Bij de Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom b.v., Eochem is september 1973 verschenen: „Door een pony gedragen” door Joostje F. M. van Donselaar-Boer, Ank D. Hoevenagel en Ank G. A. Stouten, 74 blz., prijs ƒ 9.—.

Dit hoek is ontstaan uit het bezig zijn met het gehandicapte kind, vooral door de evaringen op „Zandewierde” te Hummelo, een centrum met binnen- en buitenmanege en een aangepaste verblijfs- en logeeraccommodatie.

De schrijfsters zijn geboeid door de veranderingen, die door het rijden en verzorgen van pony’s bij gehandicapte kinderen naar voren komen, zij zagen een vooruitgang.

De schrijfsters hebben mogelijkheden tot werken en de verschillen in werkwijze gezien en uit puur enthousiasme deze ervaringen op schrift gesteld!

Er wordt bewust een zwaar accent gelegd op de „reëducation van het gehandicapte kind. Zorgend omgaan met kinderen op een pony betekent echter ook „reëducation van de instructies; de bemoediging om ermee door te gaan put zij uit de moed en doorzetting van haar ruiters.

Misschien zult U met de schrijfsters ervaren dat het gedrag van een kind door een pony kan veranderen, dat het zich anders gaat gedragen.

„Zich gedragen” is echter sterk afhankelijk van „zich gedragen weten”.

Welnu, de titel van het boek spreekt voor zichzelf …

Uit de inhoud: Opmars van de pony buiten Nederland … en in Nederland; Harnachement; Rijruimte; De pony’s; De ruiters; Financiën; De ontwikkeling van het gehandicapte kind: Enige technische en methodische aspecten van het, ponyrijden met lichamelijk gehandicapten; Enkele aspecten van het rijden met zwakzinnige kinderen; Enkele aspecten van het rijden door kinderen met contact- en aanpassingsstoornissen.

Het prachtige werk op Zandewierde wordt mede door bijdragen van diakonieën in Gelderland mogelijk gemaakt.

„Hidden” door Dr. E. A. Franken-Duparc, Uitgave van Boekencentrum N.V., Den Haag. Prijs ƒ 6,50.

Een waardevol boekje dat breekt met traditionele gevoeligheden en eerlijk uitgaat van het niveau waarop het probleem van het gebed vandaag ligt.

Toch is het door en door „stichtend” in de zin van bouwend aan het hernieuwd gebed in ons leven. Het bestaat uit korte stukjes die elk op zichzelf overdacht moeten worden. Naar de voorrede vermeldt, is er bijzondere aandacht gewijd aan de voorbede en is in het laatste hoofdstuk onder de titel „Het innerlijke gebed” aandacht besteed aan de vormen van gebed als zelfoefening in de geest die in de oosterse mystiek onder de naam van yoga bekend is. Ik vraag me af of dit het sterkste deel van het boekje is. Ik vraag me af of de opmerkingen over het „inademen van de naam van Jezus” (blz. 64 vv) niet in tegenstelling staan tot het gebed in de naam van Jezus zoals dit bijbels, -zakelijk op blz. 46 wordt aangegeven. Wel is te waarderen dat aan de voorbede voor anderen alle aandacht wordt geschonken.

„Jezus Christus de Bevrijder”, door Prof. J. Verkuyl, Uitgave van Ten Have N.V., Baarn. Het boekje bevat een verslag van de wereldzendingsconferentie te Bangkok, nogal bekend geworden door de daar gehouden confrontatie met de andere wereldgodsdiensten en door de nadruk die gelegd is op het verband van prediking en politieke en sociale dienstverlening aan de volken. De medewerking van dr. Van den Heuvel, dr. Μ. M. Thomas en drs. Witvliet waarborgt uiteraard een authentiek verslag en een heldere voorlichting. Deze wordt dan ook geboden. Middelpunt van het boekje is de inleiding op het thema van de conferentie „Bevrijding” door dr. Μ. M. Thomas, die vrijwel volledig wordt weergegeven (blz. 37–50). Deze inleiding heeft de gehele conferentie getypeerd en het thema aangegeven voor de volgende besprekingen.

Aan de lezing gaat een tekening van de situatie in het Oosten van de wereld vooraf en wordt de toestand van wereldzending en Christendom in de wereld getekend. Na de lezing volgen de werkzaamheden van de belangrijkste secties van de conferenties en de in de vergadering opgetreden speciale problemen: de gesprekken over andere godsdiensten, de Indochinese oorlog, de poging tot polarisatie van prof. Beyerhaus. Men kan lezen hoe dit alles in de conferentie heeft gewerkt en tot de conclusies heeft gebracht die in het slot van het boekje vermeld zijn.

„Rondom het Woord”. Theologische Etherleergang van de N.C.R.V. Teksten van de colleges uit de periode 8 januari tot 2 april 1973 over de „Mystiek in de Westerse cultuur”, nr. 2, juni 1973, gedrukt bij Kok, Kampen.

De voornaamste inleider van deze serie voordrachten is drs. R. Hensen uil Groningen, die van de 13 inleidingen er 3 voor zijn rekening heeft genomen, terwijl verder o.a. prof. Bakhuizen v. d. Brink, prof. Oberman, prof. Smelik, prof. v. d. Linde en vele anderen hun aandeel hebben geleverd in de historische bijbelse en dogmatische aspecten van het verschijnsel van de mystiek, zowel in de katholieke als in de protestantse wereld. Plotinus, Müntzer. Boehme en de nadere Reformatie komen aan de orde en ook aan de betekenis van de mystiek in het heden wordt niet voorbijgegaan.

Hoewel het geschrift allereerst voor vakgeleerden is geschreven en theologische vooropleiding veieist is, komt het mij voor dat er passages in voorkomen, die voor het diakonaat van belang kunnen zijn. Als Mensen op blz. 7 de tegenspraak tussen passieve mystiek en actief handelen met een beroep op Sartre’s leer van de emoties als onwerkelijk terzijde stelt en aantoont dat mystiek wel degelijk aktieve en universele elementen heeft, is dit van directe betekenis voor de verhouding tussen pastoraat en diakonaat in onze kerk … En zo is er meer. Met hele geschrift is uiteraard niet voor diakenen bestemd. Maar voor hen die zich op de theologische achtergronden van het handelen in de kerk willen bezinnen, moet men het niet voorbij laten gaan.


Kerkelijke kasgeldrekening

voor kerkvoogdijen, diakonieën, kerkelijke en aanverwante instellingen

thans 5½ % rente per jaar

voor een dagelijks opvraagbare rekening-courant (girorekening)

Wordt NU deelnemer en profiteert van de hoge rente!

Aanmeldingen en inlichtingen op het adres: Laan Copes van Cattenburch 69, ’s-Gravenhage, tel. 070-46.93.32

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

Diakonia | 48 Pagina's

boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

Diakonia | 48 Pagina's

PDF Bekijken