Bekijk het origineel

Generale Synode Haarlem 1973

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Generale Synode Haarlem 1973

5 minuten leestijd

Aan de kerkeraden.

I. Naar aanleiding van het rapport van deputaten voor Kerk en recreatie nam de Generale Synode van Haarlem o.m. de volgende besluiten:
1. De kerkeraden aan te sporen om:
a. aandacht te schenken aan de ontwikkeling der recreatie, met name in hun ressort en daarbij na te gaan welke maatregelen er genomen moeten worden om de kerk haar pastorale taak t.a.v. de recreanten in de ruimste zin des woords te doen vervullen; en welke voorzieningen hiervoor nodig zijn;
b. voor zover zij niet zelf de nodige voorzieningen kunnen treffen, allereerst een beroep te doen op, of advies te vragen aan de meerdere vergaderingen;
c. haar leden op te wekken de recreanten zo nodig behulpzaam te zijn met het geven van voorlichting of het verlenen van diensten.
2. De kerkeraden te wijzen op de mogelijkheid om adviezen betreffende praktische recreatieproblemen in te winnen bij deputaten voor kerk en recreatie, of bij het interkerkelijk werkverband voor kerk en recreatie; en de kerken die recreatiewerk verrichten, te verzoeken van hun bevindingen verslag uit te brengen aan deputaten voor kerk en recreatie.
II. Naar aanleiding van het rapport van de deputaten voor de geestelijke verzorging van zee-, land- en luchtmacht nam de Generale Synode van Haarlem o.m. het volgende besluit:
de kerken op te wekken:
a. tot medewerking, wanneer op haar een beroep gedaan wordt om tijdelijk een predikant af te staan voor de geestelijke verzorging van militairen;
b. de arbeid van het P.l.T. met een collecte of gift te steunen.
III. Naar aanleiding van het rapport van de deputaten voor de algemeen diakonale arbeid nam de Generale Synode van Haarlem o.m. de volgende besluiten:
1. Zich te wenden tot de kerken met het dringende verzoek de diakonale collecte tot een wezenlijk bestanddeel van de eredienst te doen zijn en tevens de kerken te vragen niet alleen geld, maar ook tijd te geven ten behoeve van het diakonaat;
2. De diakonale quotatie wordt voor 1974 vastgesteld op ƒ 0,75 per ziel.
IV. Naar aanleiding van de rapporten van de deputaten bestuursleden van de Stichting Steun Kerkbouw nam de Generale Synode van Haarlem o.m. het volgende besluit:
Aan alle kerken in ons land een brief te zenden, waarin een aanbeveling is opgenomen om volledige medewerking aan deze kerkbouwcollecte (te houden én in 1974 én in 1975) te verlenen, en daarbij gebruik te maken van het door de S.S.K. aan de kerken verstrekte voorlichtingsmateriaal.
V. Naar aanleiding van het rapport van de deputaten voor de evangelieverkondiging onder Israël nam de Generale Synode van Haarlem o.m. het volgende besluit:
De kerken dringend op te wekken na te gaan of de Joodse Christenen in hun midden, die dikwijls in eenzame strijd hun geloof moeten staande houden, wel voldoende pastorale begeleiding ontvangen, zodat zij op hun eigen wijze hun Christen-zijn in het midden der gemeente kunnen beleven.
VI. Naar aanleiding van het rapport van de Beleidsraad voor Zending en Werelddiakonaat nam de Generale Synode van Haarlem o.m. de volgende besluiten:
1. Ten aanzien van de bewustwording van de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking de kerken en kerkleden in ernstige overweging te geven om de eigen kerkelijke en persoonlijke uitgaven te bezien in het licht van de nood van de derde wereld.
2. Wat de fondsenwerving voor de ontwikkelingssamenwerking betreft, de kerken op te wekken met kracht te streven naar een verhoging van de bijdragen voor het werelddiakonaat, zodat uit de gelden van het werelddiakonaat het werk van de ontwikkelingssamenwerking kan worden bekostigd.

Aan de kerkeraden, de diakonieën en de zendingscommissies.
Naar aanleiding van het rapport van de Beleidsraad voor Zending en Werelddiakonaat nam de Generale Synode van Haarlem o.m. het volgende besluit:
Er verder bij alle kerkeraden, diakonieën en zendingscommissies op aan te dringen in de gemeente de belangstelling voor en het betrokken zijn bij de ontwikkelingssamenwerking aan te moedigen en de Beleidsraad op te dragen de gemeenten op een eenvoudige manier een duidelijk inzicht in deze materie te geven.

Aan de classes.
I. Naar aanleiding van het rapport van de Beleidsraad voor Zending en Werelddiakonaat nam de Generale Synode van Haarlem o.m. het volgende besluit:
De classes te wijzen op de mogelijkheid zich door drs. C. H. Koetsier over dit onderwerp te laten voorlichten.
II. De Generale Synode van Haarlem besloot in de bepalingen vastgelegd voor het peremptoir examen, zoals die te vinden zijn op pagina 5 van: Kerkorde van de Gereformeerde Kerken In Nederland (zowel in de kleine als in de grote uitgave) de tweede alinea van punt 2 als volgt vast te leggen:
De scriba zendt het benodigde aantal van de preek toe aan de kerken en van de preek en de preekbeoordeling het benodigde aantal aan de deputaten der particuliere synode en de examinatoren, ten minste drie dagen voordat de classis vergadert.
(In de derde alinea moeten geschrapt worden de woorden: "die ook de preekbeoordeling van tevoren heeft ontvangen en . . . ")

Aan de kerkeraden, de classes en de particuliere synoden.
Namens de Generale Synode van Haarlem deel ik u mee dat u in de gelegenheid wordt gesteld de woorden "met dien verstande dat beurtelings alle dienaren des Woords als praeses optreden" op grond van art. 62 lid 2 van de kerkorde, van uw gevoelen inzake een besluit van deze synodein art. 48 lid 3 van de kerkorde te laten vervallen, blijk te geven aan de generale synode die in mei 1975 bijeen zal komen.

K. J. Schaafsma,
actuarius

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

Kerkinformatie | 19 Pagina's

Generale Synode Haarlem 1973

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

Kerkinformatie | 19 Pagina's

PDF Bekijken