Bekijk het origineel

Predikantstraktementen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Predikantstraktementen

BERICHT NO. 11 (31-1-1974)

3 minuten leestijd

Aan de kerkeraden en classes van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Het advies voor de predikantstraktementen 1974 doen wij u hierbij toekomen. De salarissen van de leraren hebben in 1973 als gevolg van overheidsmaatregelen de volgende wijzigingen ondergaan:

— per 1-8-1973 met terugwerkende kracht vanaf 1-1-1973 een verhoging met 1,5% en ƒ 25,— per maand;

— m.i.v. 1-8-1973 een verhoging met 3,5% over maximaal f 25.000,

—; over het salarisgedeelte van ƒ 25.000,— t/m ƒ 40.000,— 1,75% en over het salarisgedeelte boven ƒ 40.000,— een verhoging met 0,0875%; — per 1-1-1974 een "nacalculatie" van 0,59% en ƒ 12,76 per maand; — m.i.v. 1-1-1974 een verhoging met 2% en ƒ 30,— per maand.

Deze maatregelen tezamen hebben een traktementsverhoging tot gevolg, die varieert van 11,8% voor het minimum-traktement tot 8,7% voor het maximum-traktement. Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht in het vakantiegeld, kindergeld en de andere emolumenten, alsmede in de inhoudingen. Het advies voor 1974 luidt als volgt: Bruto-traktement per maand: zie de bedragen vermeld op de ommezijde van dit blad, welke gelden van 1 januari 1974 af.

Inhoudingen op bruto-traktement:

• emeritaatspremie: het inhoudingspercentage is gewijzigd van 12,5 in 11,7, de franchise is verhoogd van ƒ 798,— p.m. tot ƒ 935,—-p.m. De inhouding is 11,7% over (traktement -f vakantiegeld minus de franchise). Premie-inhouding per maand: 12,58% van het bruto-traktement, en dat bedrag verminderen met ƒ 109,40.

• woninghuur: indien de predikant een huis bewoont dat eigendom is van de kerk, inhouding van 12% over (traktement -I- vakantiegeld). Berekening van de huurinhouding per maand: 12,9% van het bruto-maandtraktement. De werkelijke huurwaarde van het huis kan zodanig lager liggen dan het berekende bedrag, dat er aanleiding is een lager bedrag in te houden, overeenkomend met de huurwaarde van het huis. Emolumenten: boven het traktement komen:

• volledige vergoeding van het bedrag aan premie AOW-AWW-AKW en AWBZ, dat de predikant moet betalen over de inkomsten die hij van de kerk ontvangt. De verschuldigde premie is 16,75% van het premieplichtig inkomen. Het maximum-bedrag van de vergoeding bedraagt ƒ 4.480,—.

• kindergeld: voor het Ie kind ƒ 54,86 p.m.; voor het 2e kind ƒ 73,06 p.m.

• vakantiegeld: 7,5% van het bruto jaartraktement, alsmede een bedrag van ƒ 90,— per jaar voor ieder kind, waarvoor op 1 april 1974 recht bestaat op kindergeld/kinderbijslag. De telling van het aantal kinderen geschiedt in dit verband op dezelfde wijze als voor kindergeld/kinderbijslag.

• tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering: de helft van de verzekeringspremie welke de predikant moet betalen, met een maximum per jaar van: — voor ongehuwden ƒ425,—; — voor gehuwden f 850,— -|- f 175,— voor ieder studerend of invalide kind tussen de 16- en 27- jarige leeftijd waarvoor men verzekeringspremie betaalt.

Deputaten voor financiën en organisatie


Opgave volgens traktementsniveau per I januari 1974, dus inclusief de verhogingen per 1-1-1974. ADVIES BRUTO-TRAKTEfVIENTEN VOOR PREDIKANTEN, GELDIG PER 1 JANUARI 1974. (bedragen in guldens per m a a n d)

Zie voor schema: het origineel

PS

Dit bericht wordt alleen in ,,Kerkinformatie" opgenomen en niet afzonderlijk aan de geadresseerden en de commissies van beheer toegezonden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 1974

Kerkinformatie | 22 Pagina's

Predikantstraktementen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 1974

Kerkinformatie | 22 Pagina's

PDF Bekijken