Bekijk het origineel

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

GENERALE SYNODE VAN HAARLEM 1973-1975

5 minuten leestijd

De generale synode nam de volgende besluiten, bestemd voor de mindere vergaderingen:

Voor de kerkeraden:

1. De aan haar aangeboden Proeve van een eenparig geloofsgetuigenis, samen met de daaraan voorafgaande verantwoording en bezinning, aan de kerken aan te bieden met het verzoek, zich op de inhoud ervan te beraden, door er op samenkomsten van ambtsdragers, in gemeente- of wijkavonden, in gesprekskringen, in de catechese en de prediking, met name in de tweede kerkdienst, aandacht aan te besteden. Zij spreekt de hoop uit, dat het dienstbaar moge zijn voor het belijden van onze Heiland en Heer in onze eigen tijd en op een wijze, die door de mens van vandaag wordt verstaan. Zij spreekt tevens haar verwachting uit, dat dit geschrift er toe zal dienen, de centrale inhoud van de belijdenisgeschriften uit de tijd der reformatie duidelijker in het licht te stellen.

2. De kerken te verzoeken kennis te nemen van het resultaat van het gesprek binnen de commissie voor "Ambt en Eucharistie" van de Raad van Kerken, neergelegd in de discussienota "Bijbelse achtergronden van Eucharistie en Avondmaal" en eventueel andere nota's.

Voor de classes:

1. Te laten vervallen wat staat in de officiële uitgave van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland op pag. 4 in de 3e en 4e regel van boven: "c) in geval van aan de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit ontvangen opleiding, getuigschrift van deze faculteit" (Zie Acta g.s. Sneek art. 400 onder A 1 c).

2. Aan de classes te verzoeken de adressen van haar deputaten voor de interkerkelijke samenwerking op te geven aan het A.K.B, ter vermelding in het Jaarboek.

Voor kerkeraden en classes:

1. De kerken en classes opnieuw met klem te attenderen op de naleving van de gegeven richtlijnen en hen te wijzen op de opdracht, die de deputaten Oecumene Binnenland hebben; voorts er bij de kerken en classes op aan te dringen, niet te verzuimen om zich voordoende ontwikkelingen aan de taakgroep Adviezen van deputaten Oecumene Binnenland voor te leggen.

2. Een federatief verband van een Gereformeerde Kerk met een andere gemeente ter plaatse behoeft de goedkeuring van deputaten ad art. 56 K.O. in samenwerking met de deputaten taakgroep Adviezen van deputaten Oecumene Binnenland.

Voor classes en particuliere synoden:

Aan de classes c.q. de particuliere synoden te verzoeken, geconstateerde alternatieve vormen van samenwerking voor te leggen aan de deputaten Oecumene Binnenland, opdat deze deputaten kunnen bestuderen of de gegeven richtlijnen aanvulling of verandering behoeven.

Voor kerkeraden, classes en particuliere synoden:

De mindere vergaderingen worden in de gelegenheid gesteld van haar gevoelen blijk te geven inzake het volgende besluit:

De synode heeft kennis genomen van een schrijven van de particuliere synode van

Noord-Holland-Oost d.d. 12 april 1973, waarin verzocht wordt, in artikel 39 K.O. de mogelijkheid te openen, dat een kerk met drie predikanten (als voor een K.A.Z. vereist is), die noodgedwongen, om financiële redenen, een predikantsplaats moet opheffen, het recht blijft behouden, deze kerkeraad voor Algemene Zaken te handhaven.

De synode overweegt:

a. de toename van het aantal ambtsdragers belemmert in vele kerken een vlotte en efficiënte behandeling van beleidsvragen, ook in kerken met twee predikanten;

b. het creëren van uitzonderingen op het in artikel 39 K.O. gestelde is niet gewenst;

c. kerken met één predikant, waar de grootte van de kerkeraad eveneens een efficiënte behandeling van beleidsvragen bemoeilijkt, kunnen door de samenstelling van hun moderamina trachten deze bezwaren te ondervangen.

De synode besluit:

a. in artikel 39 lid 1 K.O. het woord "drie"" te vervangen door "twee";

b. overeenkomstig art. 62 lid 2 K.O. deze wijziging te onderwerpen aan het oordeel van de mindere vergaderingen.

De synode heeft voor art. 127 K.O. de volgende tekst vastgesteld:

1. De kerken zullen christelijke gemeenschap oefenen met andere kerken in het buitenland door toe te treden tot oecumenische organisaties waarin die kerken zich verenigd hebben. In het bijzonder zal christelijke gemeenschap worden geoefend met kerken van gereformeerde belijdenis en kerkregering die hetzij mede deel uitmaken van die oecumenische organisaties, hetzij zich hebben verenigd alleen in een organisatie van confessionele aard, hetzij geheel afzonderlijk staan.

2. Over de toetreding tot zodanige oecumenische organisaties beslist de generale synode met twee derden van de over een daartoe strekkend voorstel uitgebrachte stemmen; over het samengaan met andere kerken van gereformeerde belijdenis en kerkregering in een organisatie van confessionele aard met gewone meerderheid van stemmen.

3. De wijze waarop de bedoelde christelijke gemeenschap zal worden geoefend, wordt door de generale synode geregeld, met inachtneming van de voor de desbetreffende oecumenische organisatie geldende bepalingen, en met dien verstande dat daardoor geen inbreuk gemaakt wordt op de gereformeerde belijdenis en kerkregering.

4. De christelijke gemeenschap met kerken van gereformeerde belijdenis en kerkregering kan, behalve door middel van de ontmoeting en samenwerking in oecumenische organisaties, ook geoefend worden door middel van het zenden van afgevaardigden naar elkanders synode, door het wederzijds verlenen van rechten ten aanzien van de toelating van dienaren des Woords tot de bediening van Woord en sacramenten alsmede ten aanzien van de uitwisseling van attestaties van leden der kerken, en door andere overeenkomstige middelen. Regelingen dienomtrent moeten steeds tot stand komen bij afzonderlijk besluit van de kerk in het buitenland waarmede de regeling wordt aangegaan.

5. Voor de uitvoering van de met de oefening van die christelijke gemeenschap samenhangende taken zal de generale synode deputaten aanwijzen. Overeenkomstig art. 62 lid 2 K.O. wordt de tekst van dit artikel onderworpen aan het oordeel van de mindere vergaderingen.

K. J. Schaafsma actuarius

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Kerkinformatie | 16 Pagina's

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken