Bekijk het origineel

experimenten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

experimenten

6 minuten leestijd

In de afgelopen jaren, met name sinds de start van de „Centrale Raad nieuwe stijl”, is de behoefte gegroeid meer ernst te maken met de vraag of het hulpaanbod van de gezinsverzorging nog wel is afgestemd op de wérkelijke vraag en de werkelijke behoefte van de cliënt. Het standaard-pakket, zoals dat in de loop der jaren is gegroeid, heeft meegebracht, dat elke vraag ingepast wordt in het geldende systeem; dat betekent in verschillende gevallen voor de hulpvrager, die afhankelijk is, te moeten kiezen tussen: geen hulp of minder-goed-passende hulp.

Dat minder-goed-passend kan zijn: te kort, te lang, te veel, te weinig, op een verkeerd tijdstip, te duur enz.

Bezinning op de huidige situatie heeft ertoe geleid, dat in een beperkt aantal instellingen verschillende soorten experimenten zijn uitgezet en wel de volgende:

1. Wijkbe jaarden-verzorging

De algemene doelstelling der bejaardenhulp is „het scheppen van ten optimaal klimaat voor de bejaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven”; het zelfstandig gehuisvest zijn; alsmede het voeren van een eigen huishouding, waarbij met een aangepaste werkvorm geëxperimenteerd wordt.

a. Amsterdam

Het inzetten van een wijkbejaarden-verzorgster in die situaties, waarin de bejaarden verzorging en aandacht nodig hebben om zichzelf op een menswaardige manier in de samenleving te handhaven, zonodig met aanvullende huishoudelijke hulp.

Deze hulp wordt zonodig naast (aanwezige) huishoudelijke hulp gegeven (vanwege een instelling voor gezinsverzorging of anderszins).

b. Arnhem

Door middel van verhuisbegeleiding een preventief werkende benaderingswijze te vinden welke positief werkzame faktoren bevordert en negatief werkzame faktoren afremt.

Men richt zich op de volgende situaties:

a. tijdens verhuizing

b. na ontslag ziekenhuis

c. bij aanmelding opname in verzorgingstehuis.

Tevens wordt gepoogd om: vast te stellen of en hoe de gespecialiseerde gezinsverzorgster resp, wijk/bejaarden verzorgster/helpster nieuwe stijl een taak hebben met het geven van persoonlijke aandacht en verzorging en het verstrekken van adviezen.

c. Elst (Gld.)

a. Een bejaardenhelpster woont in een huis, behorende bij „De Loohof”; zij werkt part-time als bejaardenhelpster, maar zij is continu (2 uren per etmaal) bereikbaar voor de bewoners van „De Loohof” via een alarmeringssysteem.

b. De bejaardenhelpster verricht slechts een beperkt aantal taken. Indien de te verrichten taken binnen één hulp- eenheid een meer frequente en/of continu aanwezigheid vergen, wordt de traditionele bejaarden-verzorging ingeschakeld.

d. Lekkerkerk

Bij de instelling voor gezinsverzorging is één wijk-bejaardenverzorgster in dienst, die in één bepaalde woonwijk problemen van bejaarden dient te signaleren en deze helpt tot een oplossing te brengen.

2. Klussenwerk

Het geven van aanvullende hulp in de vorm van het verrichten van klussen om bejaarden, invaliden en langdurig zieken zo lang mogelijk zelfstandig en in hun eigen vertrouwde omgeving te laten functioneren.

Onder „klussen” wordt verstaan het verrichten van allerlei karweien (in de „doe-het-zelf-sfeer”).

Er wordt van werkzaamheden uitgegaan, welke bejaarden, zieken en invaliden, wanneer zij niet gehandicapt zouden zijn, normaliter zelf zouden verrichten.

a. Bovengenoemde categorieën gelden voor de instelling te Venlo.

b. In de instelling voor gezinsverzorging te Oss verricht men klussen voor de hulpvragers, die anderszins reeds hulp vanuit de instelling ontvangen.

3. Eerste hulpdienst te Oss

Het onmiddellijk hulp verlenen in acute noodsituaties van hulpvragers (daar waar dit vanuit de traditionele gezinsverzorging niet mogelijk is).

4. Alpha-Hulpverlening

Een bemiddeling in particuliere huishoudelijke hulpverlening op indicatie vanuit de verruimde doelstelling van de gezinsverzorging, voor zover de cliënt in staat is de werkgeversrol te vervullen.

(Dit experiment wordt uitgevoerd in Roermond en te Schiedam.)

5. Gastgezin te Arnhem

Doel van dit experiment is na te gaan of gezinnen — vooral bij afwezigheid van de huisvrouw — evengoed geholpen kunnen worden door de kinderen enkele uren per dag of gehele dagen onder te brengen in gezinnen, die zich hiertoe bereid hebben verklaard, als door middel van de traditionele gezinsverzorging.

6. Flexibele werktijden

De hulpverlening aanpassen aan de behoeften van de cliënt met betrekking tot de tijden. Bij het vaststellen van de noodzakelijke tijd voor de taken in het gezin wordt uitgegaan van het gezinsbelang.

Dit experiment wordt uitgevoerd in Venlo.

7a. Centrale Unit te Venlo

Op een uiterst efficiënte wijze volledig „cliëntgericht werken” waarbij naast de traditionele wijze van hulpverlening binnen de instelling — voor de wijk St. Annakamp te Venlo-Blerick — vanuit de Centrale Unit in het wooncomplex „De Knoepert” een zo gevarieerd mogelijk service-pakket geboden wordt.

7b. Centrale Unit te Veendam

Het bieden van hulp door middel van een Centrale Unit (genoemd: kinderopvangcentrum) om op deze wijze — met dezelfde personeelssterkte — meer hulpvragers adaequaat te helpen, dan met de traditionele gezinsverzorging mogelijk is.

Afsluiting en evaluatie

De experimenten zullen in de loop van 1974 per soort worden afgesloten. Hierna zal de Stuurgroep Experimenten Gezinsverzorging op grond van de verkregen resultaten een advies uitbrengen aan het Ministerie van C.R.M. en de Centrale Raad voor Gezinsverzorging.

Het geheel overziende kan men zeggen, dat er globaal gesproken enerzijds sprake is van een soepeler inzet van de gezinsverzorgsters en gezinshelpsters, die in bepaalde omstandigheden grotere eigen verantwoordelijkheid krijgen m.b.t. werkverdeling en/of aandacht voor personen, terwijl er anderzijds vanuit de instelling andersoortige diensten worden geboden, dan wel wordt bemiddeld naar andere voorzieningen. Per aktiviteit is het belangrijk, dat die wordt afgestemd op hetgeen reeds door anderen wordt gedaan of nagestreefd.

Op grond van het bovenstaande mag verwacht worden dat reeds begin 1975 duidelijk zal worden hoe op grond van de evaluatie van het dan verzamelde materiaal verder gewerkt zal worden.

Het aantal instellingen, dat tot nieuwe hulpverleningsvormen overgaat, zal dan wellicht groter worden.

Wat zou moeten veranderen in ùw instelling?

Diakenen/bestuurders, die hiermee in de toekomst zullen worden geconfronteerd, doen er goed aan te trachten zich reeds nu af te vragen, welke knelpunten er ter plaatse zijn met betrekking tot het functioneren van de gezinsverzorging, welke wijzigingen in het hulpaanbod nodig zijn (bijvoorbeeld wat betreft hulp in gezinnen van weduwnaars) en hoe die wijzigingen moeten worden afgestemd op hetgeen buiten de gezinsverzorging om reeds wordt gedaan. In de ene gemeente zal men bijvoorbeeld rekening moeten houden met bepaalde aktiviteiten van de H.V.D./cf. project 5, terwijl elders een groepje gemeenteleden handen spandiensten verricht, zoals vermeld bij project 2.

Tenslotte zouden we besturen van instellingen, welke reeds op eigen wijze experimenteren binnen het kader van de huidige subsidieregelingen, willen verzoeken hierover informatie te verstrekken aan de Stuurgroep Experimenten (Corn. Houtmanstraat 21, Utrecht) opdat bij de verdere ontwikkeling met de opgedane ervaring rekening kan worden gehouden.

Schaalvergroting in de gezinsverzorging

• Aantal instellingen

1968: 883, waarbij in dienst 16.588 uitvoerende krachten

1973: 492, waarbij in dienst 26.935 uitvoerende krachten.

• Van deze instellingen behartigt 51% uitsluitend gezinsverzorging; terwijl bij 41% de combinatie met algemeen maatschappelijk werk voorkomt.

• Het proces van schaalvergroting zet zich nog voort. In het voorwoord van het Statistisch Cahier 14, uitgave van het Min. van C.R.M. (waaraan de gegevens zijn ontleend) wordt de vraag gesteld, of niet gestreefd moet worden naar betere spreiding van personeel. De personeelsdichtheid bij de instellingen varieerde in oktober 1972 van 34.8 tot 16.3 op 10.000 inwoners (gemiddeld dus 20.66).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Diakonia | 32 Pagina's

experimenten

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken