Bekijk het origineel

Missionair Panorama

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Missionair Panorama

11 minuten leestijd

De argentijnse zendingspredikant ds Gerardo Viviers schrijft ons over de ramp, die op 4 januari j.l. de jeugdstad EL Alba bij Buenos Aires getroffen heeft. „Het resultaat van de tornado was ontzettend. Hij overviel EL Alba om half 3 ’s morgens, toen iedereen sliep. Twee kinderen uit een der slaapvertrekken waren die nacht juist met vakantie elders. Dat bleek achteraf hun redding: een muur van de derde verdieping werd door de wind opengebroken en viel precies op hun bedden. De bedden waren een hoop schroot. Ook op het terrein was de ravage verschrikkelijk, bijna ongelooflijk. We vonden een groep vrijwilligers en met ons allen konden we in drie dagen de ergste troep opruimen.

Tot op heden, zo deelde Pedro Lois, de directeur, mee, is er veel medewerking gekomen van verschillende instellingen en kerken. Echter dat alles is nog niet voldoende. Daarom stuur ik hierbij wat foto’s met het verzoek om een of andere hulp (DIRECT!!) om de dakreparaties te kunnen doen, want de kinderen komen voor het nieuwe schooljaar al in maart. Gelukkig heeft het meisjestehuis geen schade. Wat ik de eerste dag zag was zo ongeveer het volgende: De oprijlaan lag vol met omgevallen en afgebroken bomen. Op het eerste gezicht leek het of het jongenstehuis gebombardeerd was. Op de bovenste verdieping geen dak en geen muren meer. Geen dakpannen meer aan de zijkanten waar de slaapvertrekken zijn. Puin rond het gehele gebouw, ijzer, hout, glas, takken, bomen, alles kapot. Rechts is de tegelfabriek zonder dak, heel de machinerie is nu aan de buitenlucht blootgesteld. Achter deze fabriek was eens een stal, die nog niet is teruggevonden. De koeien staan buiten en de voervoorraad is zonder onderdak.

Een klein gebouwtje tussen de bomen wat altijd voor kampement wordt gebruikt (tevens verhuurd daarvoor), is voor de helft zonder dak. Verderop is de timmerfabriek zijn deuren en ramen kwijt, en ook stukken van het dak. Veel hout is verloren gegaan. Alles geeft de indruk van een ontzettende ramp.

Ik hoop dat dit initiatief dat ik neem niet tussen wal en schip verdwijnt, en ik hoop dat spoedig het huis zijn kinderen weer kan herbergen!

Met garantie van het Algemeen Giftenfonds van de Zending is onmiddellijk geseind, dat men op de gevraagde steun mag rekenen. Aan onze partner, de Consejo Misionero Nacional is gevraagd uit aanwezige fondsen bij te springen tot een maximum van f 5.000,— ter latere verrekening.

Omdat we de belangstelling van velen voor EL ALBA kennen willen we gaarne een ieder, die iets extra’s wil doen voor dit herstel, in staat stellen zijn of haar gift aan het Algemeen Giftenfonds te storten. Doet u dat dan op giro 533000 ten name van Zendingscentrum te Baarn, met de aantekening „E1 Alba - herstel”.

Kritiek van de kerken op huwelijkswet

In Indonesië is er – zo schrijft dr L. Oranje uit Djakarta – de laatste tijd grote politieke en sociale beweging geweest, veroorzaakt door de nieuwe huwelijkswetgeving, zoals die in juli 1973 door de regering aan het parlement was aangeboden.

Het is een ingewikkelde, maat ook een interessante zaak. Om niet al te uitvoerig te worden zou men kunnen zeggen dat het in wezen hierop neerkomt: de regering heeft geprobeerd een wereldlijke huwelijkswetgeving te brengen, waartegen de islamieten op een bijzonder heftige wijze hebben geprotesteerd. Ze hebben deze huwelijkswetgeving als een aanslag op het islam-blok beschouwd waarbij bedacht moet worden dat de islam in de geschiedenis van het moderne Indonesië al zoveel terugslagen heeft moeten verduren.

De islamieten zijn er in het buiten-parlementaire overleg in geslaagd het leger aan hun kant te krijgen. Zo werd een compromis uitgewerkt dat in wezen neerkwam op een zeer grote concessie aan de islam. Toen dat compromis eenmaal weer in het parlement werd gebracht, hadden de andere partijen weinig mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten. Het verzet dat er was is met niet alleen parlementaire middelen gebroken. De indonesische Raad van Kerken en de indonesische Rooms Katholieke Kerk hebben elkaar in de eerste week van december gevonden en.een gezamenlijk standpunt ingenomen en ook openlijk aan president Suharto kenbaar gemaakt. Ze hebben daarmee indruk gemaakt, maar toch de aanneming van de geamendeerde wet niet kunnen verhinderen. De kern van de zaak is of het huwelijk door de godsdienst of door de wereldlijke regering wordt bevestigd. De islam heeft zijn standpunt weten door te drijven, dat uiteindelijk het huwelijk door de godsdienst bevestigd wordt.

De christenen hadden op drie punten ernstige kritiek op de bereikte overeenkomst. In de eerste plaats waren zij van mening dat door de nieuwe wet ernstig inbreuk gemaakt werd op de grondslag van de indonesische staat, namelijk de vrijheid van godsdienst voor allen. De verplichting om zijn huwelijk volgens de godsdienstige wet te sluiten, doet immers aan die vrijheid wezenlijk afbreuk.

In de tweede plaats vreesden zij dat door de nieuwe wet een chaos zou ontstaan wat betreft de juridische consequenties en uitvoeringen van bepalingen.

In de derde plaats werd ernstige kritiek geoefend op de wijze waarop deze wet was behandeld en uiteindelijk aangenomen. Dit hele proces toonde een onvoldoende rijpheid van de democratische manier van behandeling in het indonesisch parlement. Dr Oranje schrijft met opzet wat extra aandacht aan deze nieuwe wet besteed te hebben, omdat het een interessante ontwikkeling is. In dit proces kwam duidelijk de rol naar voren die de kerken spelen. En dan is het heel opmerkelijk dat de protestantse kerken en de Rooms Katholieke Kerk elkaar gevonden hebben. In dit geval werden niet zonder meer eigen posities of belangen verdedigd, maar de kerk stond op de bres voor de constitutionele integriteit van de jonge indonesische staat en voor de rechten van de indonesische mens. Daarmee gaf zij op een indrukwekkende wijze gestalte aan haar zending in de wereld, aldus dr Oranje.

Variaties op het thema zending

In september 1974 verschijnt bij de uitgever J.H. Kok te Kampen een afscheids-bundel die zal worden aangeboden aan prof. dr E. Jansen Schoonhoven. De bundel gaat heten „Variaties op het thema zending”. Deze bundel van ongeveer 224 pagina’s zal 12 geselecteerde opstellen bevatten van de scheidende hoogleraar in de missiologie zelf, een bibliografie en een biografie van de hoogleraar die ook rector is geweest van de Zendingshogeschool.

In de bundel zal worden geschreven over: „Verschuivingen in het beeld van de zending”, „Kritische bespreking van enige zendingsmotieven”, „Apostolaat en eschatologie”, „Corpus christianum en zending”, „Zending in het tijdperk van de auto”, en over de „Frankfurter Erklärung”. De bundel kan thans reeds besteld worden (tot 1 juli 1974) door overmaking van f 22,– (porto inbegrepen) op giro 1 74 12 van drs H.H. van der Kloot Meyburg te Voorburg met vermelding van de titel. Na verschijning wordt de prijs verhoogd.

Bijbelverspreiding in Indonesië

In 1973 werden ruim 16 miljoen bijbels en bijbelgedeelten verspreid, een opmerkelijke sprong vooruit vergeleken met 1972. Toen waren het er nog maar vijf miljoen.

De bijbelgedeelten worden in vier soorten uitgegeven. Er zijn folders met bijbelgedeelten die spreken over de schepping, de zondeval, het leven en de leer van Jezus, en uitgaven voor pasen en pinksteren. Ook worden er veel losse bijbelboeken verkocht zoals Exodus, Jozua, Jeremia, Hosea en de evangelies, verder nieuwe testamenten en natuurlijk ook complete bijbels, al schijnen wel veel Indonesiërs te wachten tot de nieuwe vertaling in de verkoop komt. Deze wordt op het ogenblik gedrukt.

De folders, die door de bijbelgenootschappen „selecties” worden genoemd, zijn in Indonesië heel sterk in trek. Er werden er 13,5 miljoen van verspreid tegen 4 miljoen in 1972. Van de losse bijbelboeken kwamen er bijna twee miljoen onder de mensen. Er is vooral grote belangstelling voor het Evangelie van Johannes.

Ondanks het feit dat de bijbel in de nieuwe vertaling binnenkort uitkomt werden er toch nog altijd 64 bijbels in de sterk verouderde vertaling verspreid.

Niet alle uitgaven werden verkocht. Er werden bijvoorbeeld drie miljoen selecties gratis uitgereikt, bovendien nog een miljoen losse bijbelboeken en vooral aan nieuwe lezers en aan scholen werden 4000 nieuwe testamenten en 4000 bijbels uitgereikt.

Het grootste deel van deze uitgaven verschijnt in het Indonesisch. Daarnaast zijn er uitgaven in diverse streektalen (Javaans, Soendanees, Bataks, Balinees enz.). De drukkerij van het Indonesisch Bijbelgenootschap had het zo druk, dat in twee ploegen gewerkt moest worden en een deel van de uitgaven zelfs moest worden uitbesteed bij andere drukkerijen.

Het eiland Flores, waarvan het merendeel van de bewoners rooms-katholiek is, werd getroffen door een hevige overstroming. Het Indonesisch Bijbelgenootschap zond 10.000 Evangeliën naar de bisschop van het getroffen gebied.

De zgn. „Bijbelweek” in Djakarta (eind april 1973) werd verzorgd door de protestantse en rooms-katholieke bijbelgenootschappen samen met de kerken aldaar. Alle bijbeluitgaven werden tentoongesteld, daarnaast kunstvoorwerpen van christelijke kunstenaars, terwijl een cursus over bijbelverspreiding gegeven werd. Er waren ruim 5000 bezoekers.

We mogen ervan overtuigd zijn, dat Gods Woord bij zeer velen zijn uitwerking niet zal missen, gezien ook de vele reacties die men ontving.

(Maandblad van de Raad van Kerken in Indonesië.)


Nieuw nummer

In „De Wegwijzer voor zendingskommissies 1973/1974” staat vermeld dat het bureau van het Oost-Indonesië Orgaan in Groningen kan worden bereikt onder nummer 050-34736. Dit moet zijn: 050-134736.


Nagekomen foto

Bij het stukje over ds J.R. Hommes uit Groningen, in het vorige nummer van ZD, konden we geen foto plaatsen omdat deze ons te laat bereikte. We zijn nu wel een maand te laat, maar plaatsen deze foto alsnog.

Bekering is thema van evangelisatieconferentie

„Keeromme, keeromme”, dat is de wat speels gekozen aanduiding van het onderwerp voor de landelijke evangelisatieconferentie 1974, die generale deputaten voor de evangelisatie organiseren in het conferentieoord „Woudschoten” te Zeist.

Het zal daar gaan over „bekering”, over de betekenis die dit bijbelse woord heeft voor het persoonlijk leven en samenleven. In het programma neemt de bijbelse bezinning dan ookeen heel belangrijke plaats in. Een gedeelte van de tijd zal er weer groepsgewijze gewerkt worden.

Voor de conferentie is ook de medewerking gevraagd van verschillende groepen, die tegenwoordig bepaalde activiteiten ontplooien, waarvan men zich in de conferentie gaat afvragen of ze iets met bekering te maken hebben. Een „rondreis” langs deze groepen staat op het programma.

Aan het eind van de conferentie zal vooral aandacht worden geschonken aan de belevingskant van „bekering”. Daarvoor wordt gerekend op de medewerking van mevrouw A.J.H. Wartena te Naarden. De evangelisatie-conferentie wordt gehouden van donderdag 16 mei (19.00 uur) tot zaterdag 18 mei (13.00 uur).

De deelnemersprijs is f45,– per persoon. U kunt zich aanmelden bij het Evangelisa-tiecentrum, postbus 71, Baarn; graag met vermelding van naam, adres en in verband met kamerindeling, leeftijd en geslacht.


SIMAVI

Wat doet een organisatie met een naam die door de tijd is achterhaald? Dat kan gebeuren, zelfs met organisaties die nog niet zo heel erg oud zijn. Het overkwam SIMAVI, Steun In Medische Aangelegenheden Voor Inlanders. Die naam gaf in 1925 precies weer wat men wilde. Maar het woord „inlanders” kreeg een negatieve klank. Dat kon niet meer gebruikt worden. Een slimmerik zei: Laten we dan voortaan zeggen: „Voor Inheemsen”. Al spoedig bleek echter dat dat woord „inheemsen” al even snel uit het spraakgebruik weggleed. Toen stond het bestuur van SIMAVI voor de vraag hoe het die naam kon behouden en er toch een zinnige betekenis aan kon hechten. De voorzitter, dokter P.A. de Groot vond de oplossing. Met wat hulp van Latijn-kenners stelde hij de spreuk samen: Succur-rens In Mundo Afflictis Viribus Iunctis. Letterlijk vertaald: Toesnellend in de wereld aan de door ziekten terneergeslagenen met vereende krachten. Dat was een zo oude spreuk dat hij niet meer kon verouderen. Zo was het SIMAVI en zo bleef het SIMAVI. Dank zij het Latijn bleef de vertrouwde naam behouden. Of moet ik zeggen: kon de vertrouwde organisatie zich SIMAVI blijven noemen? Want in de medische wereld overzee heeft SIMAVI een vertrouwde klank. Daar betekent de naam: Steun Indien Medicus Anders Verslagen Is.


Personalia

Mejuffrouw F.T. Lugtenborg is op 22 februari naar Rwanda teruggekeerd na een verlofperiode in Nederland. Zij verzorgt per correspondentie het godsdienstonderwijs voor protestantse leerlingen die door het gehele land verspreid op rooms-katholieke scholen studeren en bezoekt deze leerlingen ook regelmatig.

Drs J. Dethmers wordt met zijn gezin deze maand met verlof hier verwacht. Sinds januari 1971 werkt drs Dethmers als studentenpredikant in Semarang op Midden-Java.

De heer D. Wynia keert met zijn gezin in mei voorgoed naar Nederland terug. Vanaf mei 1967 heeft de heer Wynia als bouwkundige op Soemba gewerkt.

Ds P.H. van Gilst zal eveneens eind mei met zijn gezin voorgoed naar Nederland terugkeren. In mei 1969 vertrok ds Van Gilst als missionair predikant naar Rwanda, in dienst van de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda. Hij is als godsdienstleraarverbonden aan de protestants-christelijke middelbare scholen in Butare en belast met de leiding van het jeugd- en recreatiewerk. Tevens geeft hij een aantal lessen aan de Theologische School in Butare.

De heer P. van Elswijk hoopt met zijn gezin in juni met verlof in Nederland te arriveren. De heer Van Elswijk werkt sinds juni 1970 als bouwkundige op Soemba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Missionair Panorama

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken