Bekijk het origineel

Gezien Gehoord Gelezen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gezien Gehoord Gelezen

11 minuten leestijd

er zijn nog andere talen!

De officiële talen in de kring van de Wereldraad van Kerken zijn Engels, Frans en Duits. Maar op een vergadering, eind maart jl. in Auckland gehouden ter voorbereiding van de vijfde Assemblee van de Wereldraad volgend jaar in Jakarta, hebben christen-leiders uit Azië bezwaar aangetekend tegen het gebruik van uitsluitend europese talen door de Wereldraad van Kerken (aldus het ’Ecumenical News’ van de Raad van Kerken in Indonesië). Met het oog op Jakarta 1975 voerden zij een pleidooi om twee aziatische talen te gebruiken en slechts één europese.

Ook deden zij een dringend beroep op de Wereldraad om versterkte aandacht te geven aan de culturele verscheidenheid van Azië. Van hun kant kwam bovendien een voorstel om onmiddellijk voorafgaand aan de Assemblee een jeugdbijeenkomst te organiseren om daardoor de jeugd gelegenheid te geven het conferentie-thema (’Jezus Christus bevrijdt en verenigt’) vanuit haar perspectief te bestuderen.

het jaar van de vrouw

In het maandblad van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (mei 1974) schrijft mevrouw C. M. van Heemstra over ’Vrouwenleven in Afrika’: ’Programma’s ter vermeerdering van algemeen onderwijs en vooral van vakonderricht voor meisjes, die geen of onvoldoende scholing hebben gehad, is allernoodzakelijkst voor de vooruitgang van onze wereldsamenleving. Men is er zich doorgaans veel te weinig van bewust dat er een zeer directe samenhang is tussen ontwikkelingspeil en status van de vrouw enerzijds (haar plaats in de hierarchie van gezin en maatschappij: haar opleidingskansen: haar economische weerbaarheid) en maatschappelijke en economische vooruitgang anderzijds. Nu nog in 1974 zijn er miljoenen jonge meisjes, die het volwassen leven ingaan met een minimum aan voorbereiding voor de taken die hen in een moderniserende maatschappij wacht. Zij en hun kinderen zullen een sterk afremmende rol vervullen in de komende 25 jaar, jaren die doorslaggevend zullen zijn voor de vragen van vrede en vooruitgang op wereldniveau.

De Verenigde Naties hebben 1975 uitgeroepen tot het Jaar van de Vrouw. Het is de verantwoordelijkheid van regeringen en van particuliere instellingen en organisaties om effectieve programma’s en acties te ontwikkelen, opdat dit jaar doelmatig gebruikt zal worden. Deze verantwoordelijkheid rust ook op de schouders van de kerken en van hun werk via zending, diaconaat en internationale hulpverlening. Het zal vooral van de vrouwen en vrouwenorganisaties in Nederland en elders afhangen of dat jaar werkelijk een stoot zal geven aan een doelbewuster, systematischer en deskundiger aanpak van de toerusting van de vrouw en haar volwaardige inschakeling in het ontwikkelingsproces.’

uit Senegal

De Zwitserse rooms-katholieke missionair Gisler moest Senegal verlaten. Hij zou de openbare orde hebben verstoord. Gisler gaf lessen over de sociale moraal op twee particuliere scholen in de hoofdstad Dakar. Omdat zijn meer welgestelde leerlingen neerzagen op de arme massa besloot hij hen tot ander inzicht te brengen via een studie over de rol die het buitenlands kapitaal speelt. De regering legde dit uit als een poging om de bestaande orde te ondermijnen. Pater Gisler kreeg geen enkele steun van aartsbisschop Thiandieus. Deze schreef hem: ’Men moet niet met lucifers spelen in de buurt van een kruitvat’, aldus het blad ’Bijeen’. De bisschop voegde aan zijn woorden toe: ’Dat zou ernstige gevolgen hebben voor degenen die achterblijven. U hebt dan alleen maar een vliegticket te betalen’.

ter informatie

Wilt U alvast in uw agenda de volgende data voor 1975 noteren:

Voorjaarszendingsweek 23 februari – 2 maart

Pinksterzendingsweek 11 mei – 18 mei Najaarszendingsweek 2 november – 9 november.

de koran

in de vertaling van prof. dr. J. H. Kramers, 4de druk, Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel, paperback ƒ 16,90, 728 blz.

De uitnemende Koran-vertaling van wijlen de Arabist prof. J. H. Kramers verscheen thans in een vierde druk. De ontwikkelingen in het Midden-Oosten in het bijzonder en de groeiende belangstelling voor de wereldgodsdiensten in het algemeen zijn waarschijnlijk mede oorzaken van de sterk toegenomen vraag naar dit standaardwerk. Een uitgebreid naamen zaakregister maakt de inhoud van de Koran ook voor niet-vakmensen gemakkelijk toegankelijk. leder die zich voor de Islam en zijn Heilige Schrift interesseert zal dankbaar van deze mooi verzorgde uitgave gebruik maken.

kinderen kunnen de wereld van de bijbel beleven

Mini-interview met ds. Tjibbe Bijlsma door Ton van der Hammen.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil de jeugd. Dat zal te merken zijn in het stokoude bijbelhuis, waar straks honderden jonge stemmen zullen klinken. Want dat bijbelhuis aan de statige Herengracht in Amsterdam wordt open huis. Allereerst voor klassen van basisscholen, waarmee veel contacten bestaan. Maar verder natuurlijk ook voor iedereen die zin heeft binnen te lopen. Anders houdt het immers geen open huis, nietwaar? Wat gaat er dan gebeuren? Ds. Tjibbe Bijlsma kan dat precies vertellen. Hij is ruim een half jaar directeur van het Bijbels Museum, dat onlangs is ondergebracht in een aparte stichting waarin het Nederlands Bijbelgenootschap participeert. U hebt er misschien wel eens van gehoord. Het bezit een pracht collectie voorwerpen over de wereld van de bijbel. Ook natuurgetrouwe modellen van bijbelse plaatsen en tempels. En niet te vergeten de tabernakel waarmee Israël door de woestijn trok. Die is op kleine schaal nauwkeurig nagemaakt volgens de beschrijving die in de bijbel voorkomt.

De hele (kostbare) collectie wordt zo gehergroepeerd, dat het ontstaan en de voortgang van het evangelie over de wereld ermee wordt verteld. Films en klankbeelden, te vertonen in een bioscoopzaaltje, vertellen daar nog weer nader over.

’Maar we gaan verder dan kijken en luisteren’, zegt ds. Bijlsma, die helemaal gegrepen is door het project. De kinderen die hier komen worden ook aan het werk gezet. Via allerlei opdrachten met bijvoorbeeld muziek instrumenten of andere museumstukken die er zich voor lenen om in de hand genomen te worden. Ook in spelvorm, heel gevarieerd, waarbij gebeurtenissen uit de bijbel kunnen worden nagespeeld in de entourage, ook de kleren, van toen. Of waarbij ze echt even mogen bijbel-vertalen, zodat ook de dimensie van ’het evangelie voor alle volken’ in een spel dichterbij kan komen. Dat doen zal een voortdurend experiment worden. Er komt een heel werkprogramma waaruit de scholen maar behoeven te kiezen. Zo kan, door zien, horen en doen de wereld van de bijbel gaan leven, omdat er in het open bijbelhuis zo het een en ander van die wereld valt te beleven.

Dan nog iets, vertelt ds. Bijlsma verder. Er komt ook een documentatiecentrum, waar onderwijzers alles kunnen vinden wat er op het ogenblik in Nederland op het gebied van bijbelonderwijs (en dat is heel wat) voorhanden is. Daarbij dan óók documentatie over de ervaringen ermee van gebruikers. Aan zo’n voorlichtingscentrum bestaat heel erg behoefte.

de uitdaging aan de kerk in de ⅔ wereld

Cursus uitgaande van het HENDRIK KRAEMER INSTITUUT voor Zending en Werelddiaconaat te Oegstgeest Ook in het cursusjaar 1974/1975 organiseert het Hendrik Kreamer Instituut voor oudejaars studenten – zowel van de theologische als van andere faculteiten en hogescholen – weer een cursus over deze problemen. Deze cursus wordt als regel van september tot begin mei om de 14 dagen gehouden van vrijdags 16.00 uur tot zaterdags ca. 13.00 uur.

Hef doel is een algemene oriëntatie betreffende de situatie en taak, de problemen en perspectieven van de Kerk in de andere werelddelen; een algemene oriëntatie, dus beslist niet een gerichte opleiding tot werker in die gebieden; daarvoor geeft het HKI diverse andere cursussen, waarover men U graag zal inlichten.

Het bovengenoemde thema ’de uitdaging aan de kerk in de 2/3 wereld’ dacht men te behandelen in drie perioden:

– de eerste periode behandelt i.h.b. de politieke uitdaging en is gedacht in de boeiende entourage van Latijns-Amerika;

– de tweede periode behandelt de uitdaging van de ontwikkeling aan de kerk en is gedacht in de situatie van Afrika;

– de derde periode gaat dan over de uitdaging van de religies aan de kerk en wordt geplaatst tegen de achtergrond van Zuid-Oost-Azië.

De volgorde is hierbij willekeurig en kan bij uitwerking van de definitieve programma’s nog best andersom uitvallen.

Voor elke periode is een aantal informatieve colleges, inleidingen en lezingen voorzien, terwijl daarnaast ook aan discussiecolleges en aan een samenvattende afronding aan het eind van iedere periode gedacht is.

Als docenten zijn onder andere gevraagd: dr. D. Bakker (Islam); prof. dr. A. J. Bronkhorst (oecumenica); dr. I. H. Enklaar (missiologie); prof. dr. A. G. Honig (religies); dr. J. van Klinken (werelddiaconaat); dr. H. M. de Lange (ontwikkelingsproblematiek); pater R. G. van Rossum en dr. J. Tennekes (Latijns-Amerika); prof. dr. J. Verkuyl (ideologieën) en vele anderen.

De kosten van docenten, logies enz. worden geheel door de Zending, d.w.z. door Baarn en Oegstgeest, gedragen; van de deelnemers wordt slechts een inschrijfgeld van ƒ 50,– gevraagd. Uit billijkheidsoverwegingen zijn we eventueel bereid reiskosten boven ƒ 12,– per keer te vergoeden.

Aanmelding bij de secretaris van het Hendrik Kraemer Instituut, postbus 12 te Oegstgeest 2407, onder vermelding van naam, adres (ev. vacantieadres), universiteit, studierichting, studiejaar en kerk.

Aangenomen worden alleen zij, die zich verbinden de cursus trouw te volgen en zich ook door eigen studie in de stof te verdiepen.

Niet-studenten, attentie!

Deze cursus is nu eenmaal door de keuze van de tijd van samenkomst, peil en werkwijze afgestemd op studenten van het 4de jaar en ouder; maar dat wil niet zeggen dat anderen, die zich in dit gezelschap thuis zouden voelen, ook al zijn ze geen studenten, en die geïnteresseerd zijn en zich vrij kunnen maken om trouw mee te doen, niet ook mee zouden kunnen doen, zolang er plaats is. Het rectorium behoudt zich het recht van selectie voor bij te grote toeloop.

verlofimpressies

… ’Waardoor we in Nederland getroffen werden is de bezorgheid en betrokkenheid die er bij de mensen is t.a.v. problemen op plaatselijk, landelijk en wereldniveau. Ik wist niet dat er zoveel mensen zijn met écht verdriet om wat er kapot gemaakt wordt: mensen die leven in een enorme spanning tussen wat verwacht mag zijn door ons, wat ons beloofd is, en wat er werkelijk gebeurt. Mensen die al zolang vechten en het niet meer zien zitten. Mensen die kapot gemaakt worden door hun omgeving, belachelijk gemaakt, gemeden: ik heb ze ontmoet! Verrassend is dan ook te zien hoe een geweldige bereidheid er is om zich in te zetten: mensen geven tijd, energie, hersenwerk, geld. Er zijn heel veel groepen en groepjes mensen die samenkomen om iets van de grond te krijgen: deze mensen samen te brengen was een feest voor ons. En dan: onverwacht, ontdekt, in dankbaarheid ontvangen; het liefdevol luisteren; wat een gave in een land waar iedereen alleen maar schijnt te willen horen wat hem of haar in de kraam te pas komt. En wat ons erg opviel, wat we zelf eerder niet geweten hadden, dat is de vrijheid. Alle goed functionerende transportmiddelen, waardoor we in een wip over goede wegen overal komen konden. De vrijheid des geestes door uitstekende opleidingen, scholen met hard werkende leraren. De vrijheid door de altijd aanwezige financiële fondsen. De vrijheid van taboes en knellende normen. De vrijheid door een perfecte organisatie van gezondheidszorg waar kinderen vrij zijn van ziektes. De vrijheid door het altijd voorradig zijn van de elementaire levensbehoeften die je om de hoek in de winkel kunt krijgen. Dit zijn allemaal aspecten van onze samenleving waarin een enorme mogelijkheid tot vrijheid zit. Waarbij je niet uit het oog moet verliezen dat een welvaartsstaat eisen stelt aan de mensen die in sommige opzichten misschien zwaarder zijn dan die welke gesteld worden in een totalitaire staat of in een ontwikkelingsland.

Deze vrijheid is het ook die de mensen in staat stelt om mee te doen aan gebeurtenissen die zich buiten het directe ’stamverband’ afspelen. Daar doelde ik zojuist al even op.

Actiegroepjes, werkgroepjes, individuen veel mensen die opeens ’mee’ doen. Vaak in een opwelling. Een paar keer komen, dan weg blijven. Een keer een girobiljet invullen en dan weer vergeten. Het blijkt heel moeilijk te zijn om, gesteld in die vrijheid, van een opwelling een doorgaande lijn te maken: van een bevlieging een levenshouding. Er is zó ontzettend veel te doen! Het is moeilijk om je te realiseren wat je nu eigenlijk wil. Misschien net zo moeilijk is het om te weten wat God nu eigenlijk wil. En dan de grenzen ontdekken. Eigen grenzen en die van de ander. Tekortkomingen ontdekken. Die te plaatsen en ze onder woorden te brengen, in gebed. Is het niet de Gees die dan in ons wil bidden? Is het niet de Geest die onze verwarde gedachten ordent, en het beste uit ons naar buiten haalt, bij ieder weer een verrassing? Dan mag je je plaats ontdekken in het spel, waar je vruchtbaar kan zijn. Je aanvaard weten, de liefde kennen van God en mens. Verzoend zijn. Dat is bevrijd leven. Actief leven. ’Makkelijk leven’.’…

Ds. G. D. E. van Veldhuizen

(inmiddels teruggekeerd naar Bawku, Ghana).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 20 Pagina's

Gezien Gehoord Gelezen

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 20 Pagina's

PDF Bekijken