Bekijk het origineel

Sprekende cijfers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Sprekende cijfers

6 minuten leestijd

Voor het werk in binnen- en buitenland van de verschillende deputaatschappen stelt de generale synode jaarlijks begrotingen vast. Wat er voor 1 974 is begroot ziet u in de rechterkolom op de volgende pagina. Welk werk gebeurt er mee? Dat vertellen we hier in "t kort. Voor een goed begrip: het gaat hier om wat genoemd wordt de algemeen kerkelijke arbeid. De zending en het diakonaat, ook het werelddiakonaat, zijn daar niet bij inbegrepen. Zij hebben aparte kassen.

GEMEENTE-OPBOUW

Onder gemeente-opbouw groeperen we een aantal werkzaamheden, die er op gericht zijn de plaatselijke kerken en ook de gemeenteleden van dienst te zijn in hun arbeid. De grootste post is geboekt voor de evangelisatie en dan denken we meteen aan het Evangelisatiecentrum in Baarn met al zn contacten in het hele land. Over de betekenis daarvan hoeven we nauwelijks te spreken. Het werk is bekend genoeg.

Een groot bedrag vergt ook Kerkopbouw: het bureau in Utrecht dat behulpzaam is in de plaatselijke en gewestelijke "planologie" van de kerken. Er verandert zoveel in de kerkelijke landkaart. De ene plaats breidt snel uit en de andere ziet zn bevolking teruglopen. Hoe verwerk je dat verstandig? Dat is een van de vragen, waarin Kerkopbouw raad geeft. Ook bekijkt men bouwplannen en dat leidt vaak tot kostenbesparingen. Een fors bedrag is verder nodig voor Evangelie en Israël. Daarvoor werken drie predikanten in Nederland, in België en in Israël zelf. Zij zijn in gesprek met het volk, dat door God zo specifiek werd uitverkoren en zij proberen de resultaten van deze gesprekken aan de plaatselijke kerken door te geven.

In België zijn zes kleine gereformeerde kerken in een grote omgeving van, laten we zeggen, "andersdenkenden". Zij kunnen met hun zwakke krachten alleen het evangelisatiewerk niet aan. Daarvoor krijgen ze hulp. Ook krijgt de protestantse faculteit in Brussel steun.

Vervolgens zijn er de predikanten in algemene dienst voor de jeugd en het bedrijfsleven; zij vragen op een verantwoorde wijze aandacht van de kerken voor de zorgen in de jongerenwereld en in de industriële werkgemeenschappen. Kerkeraden die met problemen zitten kunnen bij hen terecht.

Tenslotte staat er een klein bedrag geboekt voor Kerk en recreatie. Hier gaat het o.a. om de kerkelijke problemen die zijn ontstaan nu zoveel mensen in de zomermaanden hun weekend doorbrengen op campings en in zomerhuisjes. Grote stadskerken raken daardoor leeg en kleine dorpskerken in recreatiegebieden moeten dubbele diensten houden. Ook is er het werk in de recreatie-oorden zelf. Deputaten proberen oplossingen te vinden en wegen te zoeken voor de kerk in de sterk uitbreidende wereld van de recreatie.

GEESTELIJKE VERZORGING

Duizenden mensen zijn door allerlei omstandigheden niet in staat om deel te nemen aan het leven van een gewone plaatselijke gemeente. Wij denken aan studenten, aan schippers, aan doven, aan gevangenen, aan zieken, aan militairen en aan zeevarenden. Voor hen zijn speciale predikanten ingezet. In alle universiteitssteden werken gereformeerde studentenpredlkanten (in totaal 17) en zij vormen de grootste post op de begroting. Nóg groter zou de post voor de militairen zijn, maar de predikanten van zee-, land- en luchtmacht ontvangen hun tractement van het rijk; het zijn er 33. Zowel voor hen als voor de 5 gereformeerde gevangenispredikanten, die eveneens voor rekening van de overheid komen, geldt dat de kerken alleen organisatorische en aanvullende kosten betalen. In sommige gevallen staan ziekenhuispredikanten ook niet meer op de kerkelijke "loonlijst""; ze komen steeds meer in dienst van de ziekenhuizen zelf.

De "varende gemeente", dat zijn de schippers van de binnenvaart en de zeevarenden, vormt ook een flinke post op de begroting. Daarmee wordt het werk gefinancierd van de schippersen koopvaardijpredikanten in Rotterdam, Amsterdam, Wemeldinge, Maasbracht, Lobith-Tolkamer en — in het buitenland — Curacao en Durban. Bovendien zijn er nog contacten in Sydney, Melbourne, Londen en New Orieans.

ONDERLINGE BIJSTAND

Met ruim een miljoen gulden worden in binnen- en buitenland gereformeerde kerken geholpen, die zelf niet kunnen rondkomen. Ook wordt er het evangelisatiewerk mee gesteund op plaatsen of In streken waar de gereformeerde kerken klein en/ of financieel zwak zijn, maar waar de onkerkelijkheid groot is. Evangelisten en dominees in zulke gebieden krijgen daar hulp. Dat kan ook gelden voor evangelisatiewerk In de grote steden, met name in de city"s.

De grootste posten vormen de hulpbehoevende kerken in Nederland en de gereformeerde kerken en groeperingen in het buitenland. Die gemeenten van gereformeerde Nederlanders in het buitenland zijn er niet alleen voor zichzelf. In de praktijk leven er talloze Nederlanders, ongeacht of ze bij een kerk horen of niet in mee en daarom hebben die gemeenten een veel bredere betekenis. Voor hen werken gereformeerde predikanten in Londen, Parijs, het Duitse Ruhrgebied, Zwitserland, Italië en in de door emigranten gestichte gemeenten van Sens en Chatillon-Coligny in Frankrijk. Meegewerkt wordt aan Nederlandse pastorale zorg in Spanje en Scandinavië.

Buiten Nederland krijgen verder hulp de gereformeerde kerken van Curacao en Paramaribo en de gereformeerde emigrantenkerken in Australië, Nieuw-Zeeland en Argentinië.

Op de begroting staan ook Hongaren: het zijn de vluchtelingen die hierheen kwamen en de studenten voor wie een Hongaarse predikant in ons land is ingezet. Ook krijgen de kleine Hongaarse vluchtelingenkerken in Oostenrijk steun.

OECUMENE

Het werk in de oecumene is verdeeld in binnen- en buitenland. In het binnenland zijn er de lidmaatschapskosten van de Raad van Kerken (ƒ 36.000), het gesprek Rome-Reformatie en de speciale predikantsplaats hiervoor in Nijmegen bij de katholieke universiteit. Het bureau ""Het Zuiden"", dat in Brabant-Limburg voorlicht over reformatorisch denken en geloven krijgt ƒ 16.000 uit deze begroting. Ook het werk van "Samen op Weg" hoort hier bij.

Onder oecumene-buitenland vallen het lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken (ƒ 35.000), van de Gereformeerde Wereldbond (ƒ 10.000), van de Gereformeerde Oecumenische Synode (ƒ 25.000) en van de Europese Kerkenconferentie (ƒ 12.500). Dit zijn de voornaamste posten, waarbij wij aantekenen dat de lidmaatschapskosten van de Wereldraad worden betaald uit een aanbevolen — niet verplichte — collecte.

In het totaal van de begroting zijn inbegrepen de kosten van deelname aan de vergaderingen en conferenties van al deze oecumenische organisaties.

OPLEIDING EN TOERUSTING

Een bedrag is nodig voor studietoelagen aan studenten die volgens de rijksnormen niet voor een rijksstudletoelage in aanmerking komen. In bepaalde gevallen krijgen zij hetzelfde bedrag en onder dezelfde voorwaarden (o.a. van gedeeltelijke terugbetaling) als bij de rijksregeling.

Grootste post in dit begrotingshoofdstuk is het Toerustingscentrum te Baarn, waar wekelijks conferenties worden gehouden voor kerkeraadsleden, voor predikanten, voor medewerkers in evangelisatie, in jeugdzorg, in sociaal werk, kortom alle sectoren van kerkelijke arbeid. Het Toerustingscentrum is een gezamenlijke werkplaats van verschillende deputaatschappen; o.a. de evangelisatie, het diakonaat, de jeugd, het bedrijfsleven en Israël zijn er bij betrokken. Een kleine staf organiseert en leidt dit werk.

Een belangrijke post is de pastorale begeleiding. Beginnende predikanten worden in het eerste jaar van hun praktijk begeleid door een ervaren collega, met wie ze problemen en moeilijkheden bespreken. Men kan het beschouwen als een voortzetting van de predikantsopleiding: de theorie wordt praktijk. Een predikant in algemene dienst leidt dit werk, daarbij geholpen door mentores in de verschillende delen van het land.

ALGEMENE DIENST GENERALE SYNODE

Tot dit hoofdstuk behoren de vergaderkosten van de synode, van het breed moderamen, van de synodecommissies en van een veertigtal studiedeputaatschappen. Ook zijn hierbij ingedeeld het Algemeen Kerkelijk Bureau en het Actuariaat van de synode.

De Informatiedienst verzorgt de berichtgeving over de synode en de deputaatschappen via dit blad "Kerkinformatie", persbulletins en alleriei speciale publicaties. Het is de publiciteitsdienst van de kerken. Er is één journalist voor ingezet.

Wat de post Diverse bijdragen betreft: de voornaamste punten zijn ƒ 7 . 5 0 0 voor het hospitaalkerkschip "De Hoop", ƒ 9 . 1 00 voor het Interkerkelijk Vredesberaad en ƒ 3.000 voor de radiokerkzender Bloemendaal.

DIVERSEN

De salarissen in de begroting voor 1974 zijn vastgesteld op het niveau van 1 januari 1973. Daarom moet voor het geheel van alle begrotingen een reserve worden opgenomen ter financiering van de algemene loonsverhogingen in 1 973 en 1974.

Als reserve exploitatiekosten Dienstencentrum is een bedrag opgenomen ter versterking van het bouwfonds en voor de opvang van onverhoopte lastenstijgingen die kunnen ontstaan in de eerste jaren na de ingebruikneming van het Dienstencentrum.


BEGROTING 1974

Zie voor overzicht: het origineel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1974

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Sprekende cijfers

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1974

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken