Bekijk het origineel

De Rol van de Zendingsvrouw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Rol van de Zendingsvrouw

5 minuten leestijd

De vraag „Hoe ziet U de rol van de zendingsvrouw?” met nog drie andere vragen werd dit jaar gestuurd naar alle echtgenoten van zendingsarbeiders-overzee. De andere vragen luidden: Welke bijdrage kunt U geven aan het werk van uw man, de kerkelijke gemeente of de sociale groep, waarin u verkeert? Komt uw eigen beroep daarin tot zijn recht? Zijn er speciale weerstanden die het u moeilijk maken iets buiten uw gezin te doen?

Uit de antwoorden bleek, dat verreweg de meeste echtgenoten hun rol primair zagen als partner van hun man. Hierin zagen ze niet veel verschil met de rol van een echtgenote in Nederland. Enkelen benadrukten, dat het kunnen werken van de man overzee voor een groot gedeelte bepaald wordt door het vermogen van zijn vrouw, zich aan te aassen aan andere omstandigheden. belangrijk is, of ze in staat is, te leven ?? een „isolement”. Dit „isolement” vordt dan niet gezien als een alleen-zijn, maar als het leven als vreemdelinge in ??e ruimste zin van het woord, afgesloten, zeker in het begin, door een vaal-barrière. „In Nederland is er misschien nog wel een wijze vader of een goede vriend, die zijn moeilijkheden wil aanhoren, maar hier kun je je man kooit alleen laten aanmodderen; behalve te rol van vrouw, vervul je ook de rol van goede vriend, van praatpaal”. anderen gebruikten termen als: tankbodem, hem moed inspreken, zijn roblemen relativeren. Samen ben je uitgegaan”, samen moet je ook de onsequenties dragen. Samen met hem reng je de goede boodschap, in welke vorm je dat ook doet.

Daarnaast zagen velen hun rol grotendeels bepaald door het moederzijn. Dit moeder-zijn is meeromvattend dan het in Nederland zou zijn; het kost meer aandacht en vooral tijd. De hele cultuuroverdracht van de eigen Nederlandse cultuur in een vreemd land, is de taak van de ouders. Zo zij die taak verwaarlozen, hebben de kinderen straks ernstige aanpassingsmoeilijkheden als ze in Nederland terugkomen. Dit betekent, dat de moeder onderwijs moet geven, de woordenschat van het Nederlands vergroten door voorlezen, versjes moet aanleren en spelletjes. Sommige moeders geven fluitles, pianoles en zwemles.

Een derde aspect van de rol bleek te zijn het gastvrouw-zijn. Dit moet ook weer ruim opgevat worden. Vele brieven noemden het feit, dat het gezinsleven zo soepel moet zijn, dat er ruimte is voor gasten, Nederlandse logé’s, inheemse gasten. Activiteiten bleken dikwijls aan huis gehouden te worden: bijbelkring, bijbelverkoop en verschillende clubs. De rol van de vrouw is hier een tweeledige: het huisgezin regelen, zó dat de kinderen geen aandacht te kort komen, en hun aandacht geven aan de genoemde activiteiten.

Als vierde punt kan genoemd worden de rol van katalysator in de betrekkingen met andere zendingsarbeiders ter plaatse. „Als de vrouwen goed met elkaar overweg kunnen, kunnen de mannen vaak ook gemakkelijk samenwerken”.

Welke bijdrage kunt u leveren in de sociale groep of de gemeente?

De antwoorden op deze vraag waren erg verschillend. Om algemene gevolgtrekkingen te maken is het goed deze vraag te zien in verband met de vierde vraag, de vraag naar weerstanden.

Wat een echtgenote van een zendingsarbeider kan doen en óf ze iets kan doen, hangt af van de mate van ontwikkeling, die de kerk en de gemeenschap ter plaatse hebben bereikt. Er zijn gebieden en kerken, waar het sociale werk, het verenigingswerk, helemaal worden gedaan met plaatselijke krachten, die dat heel goed doen. Aan een leidende functie van een buitenlandse is dan uiteraard geen behoefte. In andere gebieden daarentegen wordt de „zendingsvrouw” meteen gevraagd raad en zelfs leiding te geven in sociaal werk, met name het vrouwenwerk. In een derde gedeelte van het aantal brieven werd geduid op een „schroom om iets op te zetten”. Soms is de weerstand duidelijk uitgesproken: „geen inmenging door blanken gewenst”. Soms is men onzeker: „Wat verwacht men van mij, een vreemdelinge?” „Ken ik de gewoonten en vooral ook de taal goed genoeg om een bijdrage te gaan leveren? Dring ik me als blanke niet te veel op de voorgrond?” Dit is een weerstand, die soms frustraties blijkt op te roepen, samen te vatten als: verwacht men eigenlijk iets van mij, zowel van de kant van de plaatselijke gemeenschap, als van de kant van „Oegstgeest”? Een citaat uit een brief: „Oegstgeest eist eigenlijk niets, maar toch is het vaak zo, dat je pas meetelt, als je „wat doet”. Je leest de rondzendbrieven van anderen, en hoort wat andere vrouwen allemaal doen …” Hierbij mag wel aangetekend worden, dat de groep van rondzendbriefschrijvende vrouwen niet identiek is met het contingent actief meewerkende vrouwen. Er zijn stillen in den lande, die keihard werken, maar te bescheiden zijn, dit ooit in een rondzendbrief den volke bekend te maken.

Of men een bijdrage kan leveren hangt ook af van de gezinssituatie. In sommige gebieden is er goede huishoudelijke hulp, maar ook daar eisen de kinderen aandacht en tijd. In andere gebieden ontbreekt de huishoudelijke hulp, zodat de vrouw meer aan huis gebonden is.

Samenvattend kunnen we zeggen, dat de vrouwen in kerken en streken, die haar bijdrage nog zonder argwaan willen ontvangen, actief zijn in vrouwenwerk, medisch werk en het onderwijs. In de meeste gebieden echter eist het veel wijsheid van de vrouw te zien wat zij kan bijdragen.

Komt uw eigen beroep tot zijn recht?

De helft van de antwoorden luidde „nee”, maar slechts twee zijn er duidelijk gefrustreerd, omdat er geen ruimte is voor hun werkzaamheden. De andere antwoorden luidden bevestigend, de vorm waarin ze hun beroep uitoefenden was meestal in voorlichting of lesgeven. Eén zei, indirect haar beroep uit te oefenen, omdat ze hetzelfde beroep heeft als haar man, en dus mee kan denken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1974

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 20 Pagina's

De Rol van de Zendingsvrouw

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1974

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 20 Pagina's

PDF Bekijken