Bekijk het origineel

Missionair Panorama

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Missionair Panorama

14 minuten leestijd

Lezen en laten lezen

In het Oerdoe, de taal van Pakistan, is het mogelijk om de leus „lezen en laten lezen” tot een kernachtige uitspraak te maken. Een motto dat gebruikt wordt in de zich steeds uitbreidende campagne om méér volwassenen lezen te leren. En dat niet alleen: ze moeten ook boeken in handen krijgen. Anders — zo leert de ervaring — zakt het vermogen om te lezen binnen enkele jaren weg.

Méér boekjes en boeken dus. De dienst voor analfabetismebestrijding heeft de plannen klaar liggen. Het orgaan voor christelijke lectuur (verbonden aan de Wereldraad van Kerken) besloot onlangs in de jaarlijkse vergadering er f 45.000 voor beschikbaar te stellen. Dat was maar één van de tientallen projecten op lectuurgebied, die in enkele dagen door een groep deskundigen moest worden beoordeeld.

In die groep zitten naast mensen uit Nigeria, India, Portorico, Polen, Kenia, Argentinië en Australië ook afgevaardigden van lectuurorganen in Amerika en West-Europa, waaronder Nederland.

Ze staan jaarlijks voor de taak om uit de vele aanvragen voor steun aan christelijke lectuur-projecten een keuze te doen. Die keus is nodig, omdat in het Wereldfonds voor Christelijke Lectuur (waarin vanuit Nederland mede door de actie Kom over de Brug werd bijgedragen tot een bedrag van f 817.000) altijd minder geld aanwezig is dan er nodig blijkt te zijn.

Concreet: toen de vergadering op 27 mei van dit jaar begon, zat er ruim f 1 miljoen gulden in. Maar het totaal van de aanvragen beliep ongeveer f 4 miljoen. Toen we enkele dagen over die projecten hadden gesproken, waren de beste eruit geschift. Daar was dan altijd nog f 2 miljoen gulden voor nodig. Een tekort dus.

Daarom werd een beroep gedaan op de amerikaanse, britse, zweedse, duitse en nederlandse kerken om te proberen dat extra benodigde geld te vinden. Gelukkig hebben de Gereformeerde Kerken een lectuurfonds dat ruimte geeft om mee te doen in de financiering van de volgende projecten:

• de aanschaf van een bescheiden gebouw voor de uitgeverij „East Africa Venture” in Nairobi (Kenia), dat twee christelijke periodieken uitgeeft;

• hulp in de exploitatie van het Africa Literature Centre in Kitwe (Zambia), waar afrikaanse journalisten en schrijvers worden opgeleid;

• de bouw van een boekwinkel in Kerala, een staat in Zuid-lndia;

• het tweede deel van het uitgaven-programma voor nieuwe lezers in Pakistan;

• de start van een lectuurprogram van de Raad van Kerken in Ghana (West-Afrika).

Er wordt nog overlegd of de gereformeerde zending er nog een lectuurproject in Zuid-Amerika bij kan nemen. Anders zullen de zweedse kerken dit van ons overnemen. Met deze toegezegde steun is méér gemoeid dan nu aanwezig is in het lectuurfonds van de gereformeerde zending. Daarom rekenen we erop, dat extra giften voor dit doel blijven komen. Aan allen die de realisering van lectuurprojekten mogelijk maakten en zullen maken, onze hartelijke dank.

Cursus… en daarna avonddienst

Uit het Mededelingenblad van de Igreja Evangélica Reformada te Saõ Paulo (predikant: ds W.H. van Halsema) blijkt dat er reeds geruime tijd elke zondagmiddag een groep studenten en afgestudeerden in de kerk vergadert, die zich gezamenlijk wijden aan bijbelstudie en gebed. Zij worden daarbij gedreven door bewogenheid met de geestelijke nood van allerlei mensen, die in deze moderne wereld totaal van het evangelie vervreemd raakten, hoezeer ze er vroeger ook mee in aanraking geweest zijn.

Nu zijn er besprekingen geweest met de groep om de activiteiten een meer gerichte en definitieve vorm te geven. Eind augustus besloot men om een cursus te starten waarin de verschillende thema’s van het christelijk geloof op systematische wijze aan de orde zullen komen.

Als inleiders zullen mensen uit verschillende evangelische kerken gevraagd worden. Om het deelnemen aan de cursus wat minder vrijblijvend te maken zal van elke cursist f 5,– inschrijvingsgeld gevraagd worden, tenzij dat iemand dit financieel moeilijk zou vallen.

Aansluitend aan de cursus zal er een korte godsdienstoefening gehouden worden, waar als regel de inleider van de cursus zal voorgaan.

Vakantiegangers brachten f 6.000,– bijeen

Tijdens de vakantieweken van het vorig jaar die gehouden werden door het Algemeen Diakonaal Bureau te Lunteren en door het Zendingscentrum te Baarn, werd f 2.974,85 ingezameld voor de Timotheus-school in Cascavel, Brazilië. Hier worden studenten geselecteerd, die een opleiding tot evangelist aan bijbelscholen gaan volgen door middel van beurzen. Tevens worden er jonge predikanten bijgeschoold en cursussen gegeven voor ouderlingen, diakenen en zondagsschoolleiders. De school dient als secretariaat van de godsdienstige opvoeding in de classis en voor verspreiding van cursusmateriaal.

Ds P. Gilhuis, uitgezonden door de Gereformeerde Kerken in Nederland in samenwerking met de Presbyteriaanse Kerk van Brazilië, zit in het bestuur van deze school. Van hem ontvingen wij bericht, dat men bijzonder dankbaar is voor deze gift, die precies op tijd kwam om hettekort over 1973 te dekken.

De exploitatiekosten worden deels gedekt door de rente van een kapitaal, dat destijds door de eerste Kom over de Brug-actie werd geschonken en voor een ander deel door de leden van de kleine kerken uit de dorpen op het platteland van Paraná, waar men een tiende deel van zijn inkomen voor de kerk afstaat.

Er zijn momenteel 10 studenten, die naast hun studie door ds Gilhuis worden opgeleid voor het werk in de evangelisatie als stageloper. In de weekends zijn er korte cursussen voor ambtsdragers en conferenties. Dit jaar hoopt de school zichzelf te kunnen bedruipen, waarvoor we ook dankbaar mogen zijn.

Onze hulp in geld is niet meer zo nodig, maar wel ons gebed.

Een zelfde bedrag werd tijdens de bovengenoemde vakantieweken ingezameld voor het buurthuiswerk in Sao Paulo, Brazilië, bij welk werk het Algemeen Diakonaal Bureau nauw’s betrokken.

Meer zendingswerkers in Afrika dan ooit

Het aantal zendingswerkers in Afrika is groter dan ooit. Dit blijkt uit een studie van ds Elliott Kendall van het Afrikaanse Studiecentrum te Londen. Het aantal protestantse en roomskatholieke zendingsmensen is gegroeid van 10.846 in 1910 tot 22.025 in 1938 en 36.793 in 1970.

Deze getallen hebben in zendingskringen in Afrika nogal de aandacht getrokken, omdat velen van mening waren dat het aantal zendingswerkers terugliep sedert de meeste afrikaanse staten zelfstandig zijn geworden. Volgens Kendall zenden de traditionele zendingsinstanties in Europa en Amerika inderdaad wat minder mensen uit, maar de zogenaamde geloofszendingen veel meer. Opmerkelijk is dat het hoge aantal werkers niet een overblijfsel is van een oudere zendingsgeneratie, maar veroorzaakt wordt door recente benoemingen.

Toch klinkt de vraag steeds luider of het voor de afrikaanse kerken wel goed is dat er zoveel buitenlanders, hoofdzakelijk blanken, betrokken zijn bij het kerkewerk. De jonge generatie afrikaanse christenen wil een radicale verandering van de missionaire situatie in Afrika. Zij wil dat de kerken daar de kans krijgen zich langs eigen wegen te ontwikkelen. Niettemin, laten de regeringen in Afrika nog altijd graag buitenlanders toe.

In wezen zijn de genoemde getallen nog enigszins vertekend. De rooms-katholie-ken hebben alleen de priesters meegeteld. Protestanten die vroeger door zendingsorganisaties werden uitgezonden voor allerlei sociale, medische en landbouwkundige arbeid worden nu ook door andere, bijvoorbeeld diakonale, organisaties uitgezonden. Het aantal dat voor 1970 genoemd werd (ruim 36.000) is in wezen dus nog veel hoger.

Zendingskalender voor 1975 is klaar

De nieuwe zendingskalender voor volgend jaar, die weer wordt uitgegeven door de Nederlandse Zendingsraad en het Centraal Missiecommissariaat, munt opnieuw uit door schitterende kleurenfoto’s.

Het thema, waaronder deze kalender verschijnt is: De jaren van hun jeugd.

Uitgebeeld wordt de weg naar volwassenheid die jonge mensen in de verschillende culturen hebben te gaan, wie hen daarbij begeleiden en aan welke voorwaarden onder welke omstandigheden moet worden voldaan.

De kalender is met grote zorg samengesteld en bestaat uit 12 fotobladen, plus een dagrooster voor bijbellezing.

Ondanks de sterk gestegen materiaalprij-zen zijn wij erin geslaagd om de kalender te kunnen leveren voor f 4,–.

U kunt deze kalender, die in augustus verschijnt, bestellen bij uw zendingscommissie. Wacht u vooral niet te lang met uw bestelling. Vorig jaar was het totale aantal van 80.000 exemplaren, waarover het Zendingscentrum beschikte, medio november reeds geheel uitverkocht. Diverse zendingscommissies, die later in het jaar bestelden, moesten worden teleurgesteld.

Nederlandse verpleegster werd ontvoerd

De nederlandse verpleegster Minka Hanskamp is in zuidelijk Thailand ontvoerd. Zuster Hanskamp die lid is van de Gereformeerde Kerk van Nieuw-Zeeland is in dienst van de Overzeese Zendingsgemeenschap.

Zij werd samen met de britse verpleegster Margaret Morgan door een separatistische moslemgroep weggevoerd. De rebellen vroegen anderhalf miljoen gulden losgeld. De zendingsinstantie die de beide verpleegsters heeft uitgezonden heeft reeds meegedeeld niet van plan te zijn dit losgeld te betalen.

Minka Hanskamp is een schoonzuster van de gereformeerde zendingsarbeider ds F.L. Schalkwijk die verbonden is aan het presbyteriaanse seminarium in Brazilië. Graag uw voorbede voor deze verpleegsters gevraagd!

Zonder Christus geschiedenis een nachtmerrie

De duitse schrijver Heinrich Böll staat zeer kritisch tegenover het christendom. Dat bemerkte prof. dr.J. Plomp onlangs die een duits artikel van hem ontdekte waarin hij schrijft: „Ik vraag mij veel af, maar vooral dit: hoe is het mogelijk dat 800 miljoen christenen de wereld zo weinig kunnen veranderen, een wereld vol terreur, onderdrukking en angst? In de wereld zult gij verdrukking hebben, heeft Christus gezegd, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Ik bespeur, zie en hoor en merk er zo weinig van dat de christenen de wereld hebben overwonnen en van de angst bevrijd zijn, van de angst in de maatschappelijke jungle, van de angst van de joden, van de angst van de negers, de angst van de kinderen, de zieken. Een christelijke wereld zou een wereld zonder angst moeten zijn… de christenen hebben de wereld niet overwonnen.”

Maar prof. Plomp citeert in het blad Kerkinformatie ook wat Böll verder schrijft: „Een ander beeld is nog veel spookachtiger. Hoe zou de wereld er uitzien als ze een geschiedenis zonder Christus zou hebben doorgemaakt? Ik laat aan ieder afzonderlijk over zich de nachtmerrie van een heidense wereld voor te stellen, of van een wereld waarin de godloosheid consequent in praktijk zou zijn gebracht. Nergens in het evangelie vind ik een rechtvaardiging voor onderdrukking, moord en geweld. Een christen die zich daaraan schuldig maakt, is schuldig. Onder christenen is barmhartigheid tenminste mogelijk en nu en dan zijn ze er: christenen! En soms, als één zich als christen gedraagt, raakt de wereld verbaasd.”

Böll schrijft verder nog: „Zelfs de allerslechtste christelijke wereld zou ik de voorkeur geven boven de beste heidense, omdat er in een christelijke wereld ruimte is voor hen aan wie de heidense wereld geen ruimte gaf: aan kreupelen en zieke.n, ouden en zwakken. En ze gaf hun nog meer dan ruimte, ze gaf hun liefde! Ik doe een beroep op het voorstellingsvermogen van mijn tijdgenoten om zich een wereld voor te stellen waarin Christus niet gekomen was. Ik geloof dat een wereld zonder Christus zelfs atheïsten tot adventisten zou maken.”

Oudste zendingsman werd 90 jaar

Ds. LP. Krijger, de senior onder de oud-zendingsarbeiders is negentig jaar geworden. Reeds in 1911 werd ds. Krijger als „missionair dienaar des Woords” uitgezonden naar Soemba. Hij was de eerste zendingspredikant op het westelijk gedeelte van dat eiland. Ruim tien jaar lang heeft hij daar gewerkt en vervolgens als docent aan de opleidingsschool voor evangelisten te Karoeni nog 13 jaar. Tal van helpers die hij heeft opgeleid zijn later predikant geworden, toen de nederlandse zendingswerkers door de Japanners geïnterneerd werden. In 1935 ging ds. Krijger met emeritaat, maar direct na de Tweede Wereldoorlog werd hij opnieuw naar Soemba uitgezonden, omdat na de japanse bezetting van het eiland het zendingswerk geheel opnieuw georganiseerd moest worden. Hij heeft toen nog bijna vier jaar op Soemba gewerkt.

Zendingsconferentie van GOS in 1976 in Zuid-Afrika

De volgende zendingsconferentie van de Gereformeerde Oecumenische Synode zal in 1976 in Kaapstad, Zuid-Afrika worden gehouden. Thema van de conferentie zal zijn de training van de jonge kerken tot zending. De conferentie zal zich niet alleen bezinnen op de opleiding van de plaatselijke predikanten van de jonge kerken, maar ook op de kadertraining van de gemeenteleden.

Tijdens de conferentie zullen lezingen worden gehouden, die echter niet meer in hun geheel zullen worden uitgesproken. De referaten zullen van te voren aan de deelnemers worden toegezonden en tijdens de conferentie krijgen de sprekers tien minuten om een samenvatting te geven. Tot deze vorm werd besloten om meer gelegenheid te hebben voor discussie.

De laatste dag van de conferentie, die van 2 tot en met 6 augustus 1976 wordt gehouden, zal gebruikt worden voor een algemene samenvattende discussie. Dan zal ook aan de vergadering een resolutie worden voorgelegd waarin de inzichten die openbaar zijn geworden tijdens de conferentie worden samengevat.

Ds H. van den Brink ridder orde van ON

Ds. H. van den Brink, de oud-zendingspredikant, is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij heeft op twee terreinen gepionierd, in Zuid-Sulawesi, het vroegere Celebes en in Spanje. De in 1904 geboren predikant werd in 1933 uitgezonden naar Zuidoost-Celebes door de Gereformeerde Kerken in het toenmalige Nederlands-lndië. Hij heeft daar in zijn eentje gewerkt en de stoot gegeven tot de oprichting van de makassaars-boeginese kerk. Dank zij hem werd ook een kliniek opgericht die uitgegroeid is tot het grote ziekenhuis Labuan Badji. Hij keerde in 1962 in Nederland terug en verkreeg in 1964 emeritaat, waarna hij pastor werd onder de Nederlanders in Spanje. Hij heeft zich gevestigd in Malaga.

Giften

Overzicht van de N.N. -giften in de maand april en mei 1974.

Giften nader te bestemmen: 1 × f 40,– N.N. te De Lier; 1 × f 50,– N.N. te Eindhoven; 1 × f 70,– N.N. te Eindhoven; 1 × f 10,– N.N. te Hoogeveen; 2 × f 60,– N.N. te Hardegarijp, N.N. te Eindhoven; 4 × f 100,– N.N. te Hilversum, N.N. te Heeg, N.N. te Ede, N.N. te Rotterdam; 1 × f 500,– N.N. te Hoogeveen.

Giften Lectuurfonds: 1 × f 10,– N.N. te R; 1 × f 50,– N.N. te N; 1 × f 25,– N.N. te Slootdorp.

Vrouwen-, zondagsschool- en jeugdwerk van de javaanse kerken: 1 × f 100, N.N. te Gorinchem.

Jeugdwerk, jeugdvorming en lectuurwerk: 1 × f 10,– N.N. te Groningen.

Hulp bij de instandhouding van enkele van de 264 Christelijke Scholen in Midden-Java: 1 xf 50,– N.N. te N.

Giften voor sociaal werk onder de allerarmsten: 1 × f 928,51 N.N. te Bloemendaal

Gebedsbrieven: Ontvangen vanaf 1 januari 1974 tot en met 31 mei 1974, totaal f 55.823,23.

Personalia

De heer A.C.Th, van Kalken (29) hoopt binnenkort in zendingsdienst te treden, om, na zijn doctoraal examen en opleiding aan het Hendrik Kraemer-lnstituut, als cultureel antropoloog te worden uitgezonden naar De Sindh (Pakistan). De heer Van Kalken is gehuwd en heeft één zoon.

Drs F.N. Hubatka (37) zal ook binnenkort in zendingsdienst treden. Na zijn opleiding aan het Hendrik Kraemer-lnstituut zal drs Hubatka als cultureel antropoloog worden uitgezonden naar Irian Jaya (Nieuw Guinea). Hier werkte hij reeds eerder, namelijk als gouvernementsambtenaar van 1959-1963 en als ambtenaar bij de Verenigde Naties van 1963-1965. Drs Hubatka is gehuwd en heeft twee kinderen.

De heer L. Mosselman (28) treedt binnenkort in zendingsdienst om, na een opleiding aan het Hendrik Kraemer-lnstituut als administrateur in de sector medische dienst te worden uitgezonden naar Zambia. De heer Mosselman is gehuwd en heeft één kind.

Drs P.N. Holtrop (31) treedt eveneens binnenkort in zendingsdienst. Na zijn promotie en zijn opleiding aan het Hendrik Kraemer-lnstituut zal hij als missionair predikant worden uitgezonden naar Pakistan. Drs Holtrop is gehuwd en heeft twee kinderen.

Dr R.L. Haan (35) zal binnenkort in zendingsdienst treden. Na zijn opleiding aan het Hendrik Kraemer-lnstituut wordt hij als econoom uitgezonden naar Pakistan. Dr Haan is gehuwd en heeft twee kinderen.

Dr R.M.K, van der Grijp is half juni met verlof in Nederland aangekomen. Hij vertrok in september 1971 naar Brazilië als docent aan het presbyteriaanse seminarie te Campinas en werd daarna docent aan de Theologische Hogeschool te São Leopoldo (Brazilië). Dr Van der Grijp en zijn gezin zijn van plan medio augustus naar Brazilië terug te keren.

Ds W.M. Verbaan is op 5 juli met zijn gezin naar Indonesië teruggekeerd na een korte verlofperiode. Hij zal daar zijn werk als kadervormingspredikant op Midden-Java voortzetten.

Dokter en mevrouw J. Boor werden op 4 mei verblijd met de geboorte van een dochter: Margriet. De familie Boor woont sinds eind juni 1971 in Rwanda, waar dokter Boor als arts is verbonden aan het ziekenhuis in Kirinda.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Missionair Panorama

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken