Bekijk het origineel

hoe verzekeren wij de kerkelijke goederen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

hoe verzekeren wij de kerkelijke goederen

7 minuten leestijd

Er is ergens in Nederland een diakonie-boerderij afgebrand. Vermoedelijk is men toen met zijn verzekering niet ver gekomen, vandaar de uitgesproken behoefte aan voorlichting. Ik zal trachten het allemaal zo eenvoudig mogelijk te houden.

Waarom verzekeren

De bedoeling van een verzekering is om na brand het betrokken pand weer volledig te kunnen herstellen. En mocht er niets van het pand overblijven, dan moet de schade uitkering zo zijn, dat men — op dezelfde plaats of elders — een nieuw kan bouwen, of — indien men aan herbouw van het verlorene geen behoefte heeft — de schade uitkering kan gebruiken om via belegging of anderszins hetzelfde (of meer) rendement van zijn bezit te trekken. Voor dit alles is nodig, dat het verzekerde bedrag overeenkomt met de herbouwwaarde van het pand. Als een pand nieuw gebouwd ƒ 100.000,—zou kosten en het wordt verzekerd voor slechts ƒ 75.000,—, dus voor ¾, dan betaalt men wel een lagere premie dan wanneer de verzekering voor het volle pond was afgesloten, maar dan wordt ingeval van schade of total loss ook slechts ¾ van de schade respectievelijk nieuwwaarde vergoed en zal voor het herstel of de herbouw ¼ voor rekening van de verzekerde komen. Dat risico mag men nooit lopen en dus is het eerste gebod op verzekeringsgebied het verzekerd bedrag te stellen op de volledige herbouwkosten van het pand.

Wat zijn nu die volledige herbouwkosten? Als het een pas gebouwd pand betreft, is dat niet zo moeilijk; de bouwsom is dan bekend, de aanneemsom, meer en minder werk, de centrale verwarming, de lichtleidingen, eventuele bliksembeveiliging, het architec tenhonorarium enz. enz. Betreft de verzekering echter een reeds enige tijd bestaand pand, dan zal het zaak zijn het bouwwerk te laten taxeren, en wel door de maatschappij, bij wie men de verzekering sluiten wil dan wel door een erkende taxateur. Immers dusdoende voorkomt men, dat de betrok ken maatschappij ingeval van schade zal kunnen zeggen, dat men de verzekering te laag afgesloten had.

Hoe hoog?

Maar hoelang behoudt deze taxatie zijn gelding? Inderdaad, er is tegenwoordig niets méér vergankelijk dan een bouwsom. Hij mag dan wel niet van de ene op de andere dag veranderen, van het ene op het andere jaar doet hij het zeker. De praktijk wijst uit, dat de bouwkosten ieder jaar stijgen. En dus zal het verzekerd bedrag ieder jaar met hetzelfde percentage omhoog moeten gaan als waarmede de bouwkosten zijn gestegen. Het is dus zaak de verzekering zo te sluiten, dat deze automatisch — dus zonder dat de diakonie zich er ieder jaar weer het hoofd over hoeft te breken — met de bouwindex meegaat. Dat is de zogenaamde indexclausule, die u in uw polis moet laten opnemen. Dan bent u van alle risico af. En als uw verzekeringsmaatschappij deze clausule niet wenst op te nemen, moet u een maatschappij zoeken, die zulks wel doet. Deze zal dan b.v. om de twee jaar het pand weer opnieuw taxeren, respectievelijk laten taxeren teneinde eventuele onevenredigheden op te vangen.

In de meeste gevallen zal men ingeval van totale schade het pand willen herbouwen. Men weet evenwel nooit van tevoren hoe de omstandigheden zijn; het is dus niet uitgesloten, dat men liever niet herbouwt maar het geld op een andere wijze belegt. Men moet daarom nooit zo verzekeren, dat men na verwoesting verplicht is tot herbouw wil men recht hebben op de schadepenningen. De zgn. herbouwverzekering raden wij dus af.

Wat verzekeren

Wij zijn uitgegaan van een afgebrande boerderij, het had ook een door storm geteisterd pand kunnen zijn. Wij hebben de beide laatste jaren waarschijnlijk meer last gehad van storm dan van brandschade, al hakt de brandschade er gemeenlijk meer in. Maar het merkwaardige feit doet zich voor, dat de brandpremies over het algemeen gelijk zijn gebleven, daarentegen zijn de stormpremies verhoogd. Dat zegt wel iets. Het is dus zaak goed te overwegen, of het niet evenzeer in de rede ligt een stormverzekering te sluiten. Hier zijn twee mogelijkheden. Men verzekert het pand voor de volle herbouwwaarde, of men neemt aan, dat een volledige verwoesting door een storm (een cycloon?) niet mag worden verwacht, zodat men met een gedeeltelijke verzekering wel „uit de storm” is. Men verzekert dan het meest verwachte risico, dus b.v. ¼ of ⅓ of ½ van de volle waarde. Dat is de zgn. premier risque verzekering. Uiteraard is het premiepercentage voor een premier risque verzekering hoger dan wanneer men de volle waarde verzekert, maar de totale premie is dan toch altijd lager dan bij een totale verzekering.

De stormverzekering kent veelal één beperking. Met een fikse storm waaien er gemeenlijk wel een paar pannen van het dak, soms met lekkage als gevolg. Het is duidelijk, dat voor al deze kleine schadegevallen de verzekeringsmaatschappijen niet wensen op te draaien. Het zou wel kunnen, maar men moet zich niet afvragen hoe hoog de premies wel zouden moeten worden om al deze lilliputschaden te vergoeden; alleen administratief al zou het onbetaalbaar worden. Vandaar dat de stormverzekering een eigen risico kent van 1% van de verzekerde som met een minimum van ƒ 100,— en een maximum van ƒ 500,—. Schaden beneden ƒ 100,— worden dus nooit vergoed, bij een schade van ƒ 1.000,— zou de schadevergoeding dus worden ƒ 1.000,— min het eigen risico van ƒ 500,— dus ƒ 500,—. Iedere hogere schade wordt vergoed na aftrek van die ƒ 500,—. Sloot men een premier risque verzekering van ¼ en lijdt het gebouw een dienovereenkomstige schade, dan is de vergoeding dus ƒ 25.000,— min de ƒ 500,—, blijft ƒ 24.500,—.

Tenslotte nog een korte nabetrachting. Bovenstaande uiteenzetting kan moeilijk anders dan theoretisch zijn. Het kan voor een diakonie van belang zijn de theorie omgezet te zien in praktijk. Hoe moet zij haar gebouwen zo solide en toch zo goedkoop mogelijk verzekeren. De Vereniging van Kerkvoogdijen in de Ned. Herv. Kerk stichtte vijftig jaar geleden een Verzekeringscommis sie, nadien overgegaan in een Stichting, de Stichting Stormbrand. Vele diakonale gebouwen werden reeds via deze Stichting verzekerd tegen brand- en stormschade. Ieder kerkelijk college — dus ook iedere diakonie — kan haar om advies vragen, ook al zou men om welke reden dan ook zijn verzekering niet wensen onder te brengen op de wijze, die deze stichting op het ogenblik het meest gewenst acht. Kosten zijn aan deze voorlichting niet verbonden. En haar adres is postbus 12, De Bilt, Tel. 030-764783.


Tweede algemene collecte voor het Werelddiakonaat

Tot nu toe werd er op de eerste zondag van februari een algemene collecte gehouden voor het Werelddiakonaat. Met deze collecte wordt ieder jaar een goede basis gelegd om ons als Nederlandse Hervormde Kerk garant te kunnen stellen voor een hoeveelheid werk in de wereld. In de loop van het jaar worden oproepen gedaan wanneer zich rampsituaties voordoen.

Op de tweede zondag van september wordt in alle gemeenten een bijdrage gevraagd voor het medische werk dat gedaan wordt door de Raad voor de Zending, de Gereformeerde Zendingsbond en het Werelddiakonaat.

In 1974 wordt voor het eerst een tweede algemene collecte gehouden voor het Werelddiakonaat. Daarvoor is gekozen:

zondag 20 oktober 1974

De gemeenten hebben op die zondag niet alleen de gelegenheid om nog eens extra aandacht te besteden aan het “project”, waaraan al het gehele jaar wordt gewerkt, maar ook om zich nog eens extra in te zetten voor de algemene onderwerpen zoals vluchtelingenwerk, gevangenen, Amnesty International, studiebeurzen, de kosten van de kleine staf van de Wereldraad die zorgt voor de relaties met de kerken in de wereld, etc.

Voor sommige gemeenten kan 20 oktober misschien een startpunt zijn om in het komende winterseizoen een eigen verantwoordelijkheid voor het Werelddiakonaat op zich te nemen.

Aan de diakonieën van de gemeenten is een bestelkaart verzonden, waarmee folders en affiches voor deze collecte kunnen worden aangevraagd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1974

Diakonia | 32 Pagina's

hoe verzekeren wij de kerkelijke goederen

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1974

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken