Bekijk het origineel

Collectenlijst 1975

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Collectenlijst 1975

4 minuten leestijd

Zie voor tabel: de originele PDF

TOELICHTING COLLECTENLIJST

1. De aanbevolen data zijn afgestemd op de kerken, waar men de gewoonte van de ene inzameling heeft. De bedoeling is dat deze kerken op de aangegeven zondagen de 'ene' inzameling geheel (c.q. voor het gevraagde deel) zullen bestemmen voor het vermelde doel. Van de kerken, die niet deze 'ene inzameling' toepassen, wordt verwacht, dat zij een hele collecte, die in beide diensten gehouden wordt, voor ieder van de genoemde doeleinden zullen bestemmen in de tussen haakjes vermelde aantallen. Deze kerken wordt verzocht de betreffende collecten in de eerste plaats op de aanbevolen data te houden, en voorts op zondagen, die zo dicht mogelijk bij de aanbevolen data liggen. In een aantal kerken is het gebruik geworden dat naast de ene inzameling op sommige of op alle zondagen weer een tweede collecte gehouden wordt. Van die kerken wordt verwacht dat zij de hierboven genoemde collecten een zodanige plaats op het collecterooster geven dat een zelfde opbrengst mag worden verwacht als wanneer uitsluitend de ene inzameling gehouden zou worden.

2. De collectenlijst 1975 vertoont ten opzichte van die voor 1974 geen wijzigingen. (Zie voor de collectenlijst 1974 Kerkinformatie nr. 30. bIz. 16.) De opbrengst van de collecte voor 'Andere theologische opleidingen' is bestemd voor steun aan het Reformed Theological College in Geelong (Australië) en aan de Protestantse Theologische Faculteit te Brussel, alsmede voor het verlenen van studietoelagen.

3. In de collectenlijst 1975 komt ook de in 1972 ingevoerde 'aanbevolen' collecte voor ten behoeve van bijdragen aan oecumenische instellingen. De synode heeft deze collecte niet opgenomen in de bestaande reeks van uitgeschreven ('verplichte') collecten, omdat het aan de kerken wordt overgelaten deze collecte al of niet te houden. De synode beveelt het houden van deze collecte echter wel sterk aan. De beleving van de oecumene, waaraan onze kerken haar deel willen bijdragen, brengt voor het kerkverband financiële consequenties met zich mee. De synode acht het juist, dat de kerken ook in dit opzicht van hun oecumenische gezindheid blijk kunnen geven door in die consequenties naar vermogen te delen. De opbrengst van de collecte is in de eerste plaats bestemd voor de betaling van de bijdrage aan de Wereldraad van Kerken. Indien de collecte meer opbrengt dan voor die bijdrage nodig is, wordt dat meerdere bestemd voor de bijdragen aan andere oecumenische instellingen, b.v. de Conferentie Europese Kerken, de Hervormde/Gereformeerde Wereldbond en de Gereformeerde Oecumenische Synode.

4. Afdracht van de collectenopbrengsten: Gaarne steeds zo spoedig mogelijk nadat de collecte gehouden is, de opbrengst storten of overschrijven op postgirorekening nr. 513153 van het Algemeen Kerkelijk Bureau te Utrecht, met duidelijke vermelding van de bestemming der gelden.

De quotatie voor de Algemeen Kerkelijke Arbeid in 1975

1. Het totaalbedrag dat in 1975 via het omslagstelsel wordt gevraagd voor de Algemeen Kerkelijke Arbeid is f 4.300.000.

2. Genoemd bedrag wordt krachtens een besluit van de synode van Groningen 1963/64 omgeslagen over de provinciale ressorten met behulp van de quotatiecijfers. Deze worden berekend op grond van de laatst bekende ledentallen per ressort, waarop een correctie wordt toegepast in verband met de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde inkomensverschillen per ressort. De quotatiecijfers ondergaan dus elk jaar enige wijziging.

Zo moet voor 1975 van de particuliere ressorten gevraagd worden het bedrag van / 4.300.000, als volgt bijeen te brengen:

Zie voor tabel: het originele pdf

3. Het Is de bedoeling, dat de provinciale quaestores aan de hand van de bovenstaande bedragen berekenen wat elke classis in 1975 bijeen dient te brengen en dat de classicale quaestores op grond van die berekening het aandeel bepalen dat elke kerk in 1975 dient te leveren. Zowel op de provinciale quaestores als op de classicale quaestores wordt een beroep gedaan deze cijfers zo snel mogelijk door te geven opdat de plaatselijke kerken bij de opstelling van de begroting 1975 zoveel mogelijk reeds over de juiste cijfers beschikken.

4. De kerken gelieven zich, wat betreft de wijze en tijd van de afdracht der bijdragen voor de Algemeen Kerkelijke Arbeid aan hun classicale quaestores, te houden aan de regel die daarvoor In de classicale ressorten is gesteld, opdat de genoemde quaestores regelmatig en tijdig de benodigde gelden kunnen overdragen aan de provinciale quaestores. Regelmatige en tijdige afdracht is van groot belang voor de financiering van de Algemeen Kerkelijke Arbeid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1974

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Collectenlijst 1975

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1974

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken