Bekijk het origineel

de buitenlandse arbeider en het diakonaat van de kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

de buitenlandse arbeider en het diakonaat van de kerk

10 minuten leestijd

Het is al weer enkele jaren geleden, dat in het Rijnmondgebied, en met name Rotterdam, de Stuurgroep Informatie Buitenlandse Arbeiders werd opgericht. Deze Stuurgroep bestaat uit mensen uit meerdere Kerken, die van mening zijn, dat de Kerken een taak hebben ter zake van de nood van de buitenlandse arbeider in onze samenleving.

In 1972 hebben een aantal TUS ( = Training, Urbane Samenleving) studenten vanuit het, Visser ’t Hooftcentrum in Rotterdam een onderzoek verricht naar de situatie van de buitenlandse arbeider.

Als een van de conclusies kwam naar voren, dat. de Kerken en hun kaders meer geïnformeerd dienden te worden over deze materie.

Toen de Stuurgroep probeerde, meer zicht op haar mogelijke taak te krijgen, heeft zij als perspectief, waarin de Stuurgroep wil denken, het volgende geformuleerd:

1. Symptoombestrijding en structuur veranderingen zijn begrippen, die nogal eens tegenover elkaar gesteld worden. Dit geldt ook voor de problematiek rond buitenlandse arbeiders. Vreemd is dit niet. We hebben immers te maken met een problematiek, waarin welzijnsvragen spelen, zowel hier en nu, als in mondiaal verband.

Een echte fundamentele oplossing van de problematiek is slechts te bereiken via een wezenlijke herverdeling van economische kansen in de wereld. Dit staat echter niet los van het feit, dat er momenteel een aantal belangrijke welzijnsvragen spelen m.b.t. de aanwezigheid van buitenlandse arbeiders in onze directe omgeving. De ‘Stuurgroep informatiedagen buitenlandse arbeiders’ heeft geprobeerd zich bewust te zijn van dit verband tussen welzijnsvragen hier en nu in Rijnmond èn op mondiaal niveau en de daarmee samenhangende oplossingen op korte en lange termijn. Zich op mondiaal niveau bezig gaan houden met de vraagstukken van arme en rijke landen, heeft alles te maken met de economische politiek, die een herverdeling van economische kansen mogelijk moet maken. Zowel een verandering van de economische politiek, als het scholen en vormen van mensen uit de z.g. arme landen, hoeft niet uitgesteld te worden tot aan allerlei voorwaarden is voldaan. Neen, dit betreft een zaak, waar nu al mee begonnen kan worden. Vandaar, dat de Stuurgroep haar voorstellen tegen de achtergrond van een citaat uit het boekje ‘Over buitenlandse arbeiders en over de vraag, wat we plaatselijk kunnen doen’, wil plaatsen.

2. Dit citaat luidt:

‘Bij de zorg voor het welzijn van de buitenlandse werknemers, moet de zorg voor hun welzijn in de toekomst worden inbegrepen, want de meesten zijn van plan, na enkele jaren terug te gaan naar hun eigen land. Voor hun welzijn daar kan hun verblijf hier dan van vitaal belang zijn geweest. Daarom gaat het in de tweede plaats vooral om het. bevorderen van grotere gerechtigheid op internationaal gebied. En één van de mogelijkheden daartoe biedt juist, de aanwezigheid in ons land van tienduizenden voornamelijk uit ontwikkelingslanden afkomstige arbeiders.

Om het simpele feit, dat ze hier komen werken, al van ontwikkelingshulp te spreken, is natuurlijk huichelarij, maar enkele mogelijkheden, die door hun verblijf hier geboden worden, zullen straks nog aan de orde komen. Om deze op meer dan incidenteel vlak te verwerkelijken, zal al veel inspanning vergen, vooral politiek, binnen de eigen Nederlandse samenleving. Maar zelfs als er goede vormings-en scholingsmogelijkheden komen voor de buitenlandse werknemers, zijn we er nog niet. Want. wat. hebben zij aan vaardigheden, die zij thuis niet kunnen gebruiken? Daarom zal er een wil in ons volk — en in Europa — moeten groeien, niet alleen om de hier werkende buitenlanders de kans te geven zich zo te ontplooien, dat behalve onze economie, ook de ontwikkeling van hun thuisland er bij gebaat, kan zijn, maar bovendien, om in Nederland en in Europa in onze eigen samenleving zodanige wijzigingen aan te brengen (bijv. op handelsgebied en in het industrialisatiebeleid), dat de landen van her komst er iets aan hebben.

Deze twee hoofdsoorten werk kunnen wel worden onderscheiden, maar niet gescheiden, want inhoudelijk zullen ze steeds op elkaar zijn betrokken. Het eerste gaat immers vooral over de gevolgen, het tweede over de oorzaken van de migratie. Het mag dan ook geen kwestie zijn van keuze tussen verschillende wijzen van aanpak. Hoogstens kan binnen een werkgroep de taakverdeling op dit onderscheid berusten’.

3. Uit, het voorgaande citaat blijkt, dat de actuele problematiek m.b.t. de buitenlandse arbeiders alles te maken heeft met de mondiale problematiek van arme en rijke landen. Buitenlandse arbeiders komen zelden hier naar toe uit, vrije wil. In principe zijn ze in de meeste gevallen natuurlijk vrij om uit hun land weg te trekken. Maar de uitzichtloze situatie, werkloosheid en onvoldoende ontplooiingskansen dwingen hen vaak, naar elders te vertrekken. Deze dwingende factoren drukken zwaar hun stempel op de z.g. vrijheid, die de buitenlandse arbeiders hebben, om te blijven of te vertrekken uit het land van herkomst.

Deze achtergrond werkt door in het verschijnsel van het gedwongen verblijf van miljoenen buitenlandse arbeiders in de West Europese industriële centra.

De problemen, die zich ook in het Rijnmondgebied voordoen, zijn in dit verband te zien als resultante van de scheve verdeling van de economische macht in de wereld.

4. De Stuurgroep vraagt in haar plannen aandacht voor een aantal problemen, die zich in het Rijnmondgebied voordoen. Daaraan wil zij op de te houden informatiedagen aandacht besteden. Zij wil aan de informatie over die problemen zo mogelijk aktie-modellen koppelen.

Op twee manieren moeten deze in formatie-en aktiemodellen zinvol zijn, en wel:

1. Zij moeten erop gericht zijn, barrières weg te nemen, die bestaan m.b.t. de realisering van fundamentele oplossingen voor de problematiek rond buitenlandse arbeiders

2. Zij moeten oog hebben voor actuele welzijnsvragen hier en nu, waar het welzijn van zowel buitenlanders als Nederlanders door talloze problemen wordt bedreigd.

5. De Stuurgroep gaat ervan uit, dat het in ons vermogen ligt ernaar te streven — samen met groepen en personen, die al aktief op dit terrein zijn — nu iets te doen aan de toekomst.

Dat er dus een relatie bestaat tussen de actuele problematiek hier en nu, en de fundamentele problematiek op mondiaal niveau. Zo spelen erop dit moment bij veel buitenlandse arbeiders vervreemdingsverschijnselen; een aantal problemen maken het hen bijna onmogelijk, om ooit weer voluit te gaan functioneren in het land van herkomst. Verder veroorzaken bijv. huisvestingsproblemen, scholingsproblemen en taal problemen tal van moeilijkheden voor die buitenlanders, die zich blijvend in ons land willen vestigen. Een toekomst als tweederangs burgers ligt voor hen in het. verschiet, ten gevolge van de moeilijkheden, die zich op dit moment in onze omgeving voordoen. Je zou kunnen spreken van een aantal belemmerde kansen voor een welzijn in de toekomst. Er ligt een taak in het opsporen van belemmeringen, om de weg vrij te maken voor toekomstige mogelijkheden.

Deze koppeling van problemen op dit moment en de kans op welzijn in de toekomst heeft de Stuurgroep in haar plannen willen laten doorklinken.

Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven …

Informatiedagen

In het voorjaar van 1973 zijn in Vlaardingen en in Rotterdam-Zuid tweeinformatiedagen georganiseerd, in 1974 in Rotterdam Crooswijk. De opzet was, om op die dagen een stuk werk te presenteren, dat door instellingen, aktiegroepen, vakbonden, wijkorganen en kruisverenigingen wordt gedaan. In de Kerken zijn deze dagen voorbereid door een themadienst, waarvoor een boekje met aanwijzingen voor preek en liturgie werd samengesteld onder de titel: Er werden gastarbeiders gevraagd, maar er kwamen mensen. De pastores van de regio zijn uitgenodigd om over de opzet te praten, er zijn artikelen geproduceerd voor kerkbladen, terwijl ook in de regionale pers aandacht aan deze dagen werd gegeven.

Niet alle groepen waren bereid aan deze informatiedagen mee te werken, daar ze van mening waren, dat alleen agressievere politieke methoden tot. verbetering van het lot van de buitenlander kunnen leiden.

Op de dagen zelf zijn een paar honderd bezoekers geweest en er kon gepraat worden met de mensen, die iets van hun werk lieten zien. Zo waren er de Stichting Hulp Buitenlandse Werknemers, welke zich inzet voor de belangen van de buitenlanders, wijkorganen, het Aktie Comité Pro Gastarbeider, waarvan het A.B.C.-project (Alphabetiseringscursus) voor buitenlanders veel aandacht trok. Voorts was er het ziekenbezoekwerk, waarbij dames buitenlandse patiënten in de ziekenhuizen opzochten; de Gereformeerde Diakonie van Schiedam heeft een pension voor buitenlandse arbeiders opgezet. Er was informatie over de godsdienstige achtergrond van veel buitenlanders (de Islam) en over de culturen van de landen van herkomst. Op die dagen kon men ook culinair kennismaken met die landen, door eten van gerechten uit die landen.

Resultaten?

Het is moeilijk, om nu de resultaten van al deze inspanningen precies aan te wijzen. Maar er gebeurt wel wat. Zo worden in een gemeente de bloemen van de jeugddienst maandelijks naar één of twee buitenlanders gebracht, in het ziekenhuis.

In Schiedam startte dit. jaar een A.B.C. cursus, waaruit boeiende contacten ontstaan. Eén van de vruchten hiervan is, dat er misschien een sociëteit voor buitenlandse arbeiders wordt gesticht. In tal van plaatsen in het Rijnmondgebied zijn cursussen over de Islam gestart, met in het algemeen goede belangstelling. Zo heeft de Classis Rotterdam-Zuid besloten, in het kader van een ‘diakonaal classicaal jaar’ een avond te wijden aan de Islam. Een resultaat is ook de bemoediging, welke een aantal mensen, die op dit terrein ploeteren, ontvingen. Ook werd van veel diakonieën financiële steun voor dit werk ontvangen. Ten slotte moet last not least! — het feit gememoreerd worden, dat de aktiviteiten van de Stuurgroep het bestuur van de aktie Kom over de Brug hebben bewogen, om twee fulltimers in deze regio voor dit work vooreen termijn van twee jaar in te zetten. Zo kunnen de contacten worden uitgebouwd en geintensiveerd.

In dit nummer schreven:

Ds. M. C. Baart, hervormd predikant te Schiedam

Ds. J. Visbeek, diakonaal consulent in Zuid Holland

Ds. P. C. van Leeuwen, secretaris Raad voor Kerk en Ziekenzorg

M. Veldhoen, administrateur Nederlandse Christelijke Bond van Doven

A. Huijser, journalist te Rhenen

J. H. Taat, directeur Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg

Dr. Th. C. van Boven, lid werkgroep Raad van Kerken/Amnesty International

Ds. J. D. Smids, ziekenhuispredikant te Amersfoort

Drs. E. W. B. Ruitenberg, diakonaal consulent regio Leiden

P. A. I. Hart, Drs. M. E. Reul Verlaan, D. B. van der Waals, P. W. A. de Wit, medewerkers Generale Diakonale Raad

De vreemdeling in ons midden

Onder die titel verscheen dit najaar een boekje van 34 pagina’s, geschreven door de Stuurgroep en bestemd voor het kerkelijke kring work, gespreksgroepen en gemeente avonden 1).

Het bevat in kort bestek goede en hanteerbare informatie over:

— de achtergronden van de problematiek van de vreemdeling in ons midden;

— vragen wat. betreft het wonen en werken;

— de onderwijssituatie;

— de religieuze aspecten (de Islam);

— een mogelijke taak voor de kerken.

Elk hoofdstuk leent zich ook voor afzon derlijke bestudering en geeft aan het slot. een aantal discussievragen. Wie zich verder in de materie wil verdiepen, of met vragen uit de praktijk zit, wordt verwezen naar een zestal namen en adressen. Het boekje eindigt met de woorden: graag tot ziens in het werk. Theorie en praktijk horen bijeen, iets wat elke Christen dient te weten.


1) Het boekje is verkrijgbaar door storting van ƒ 1,— op girorekening 54 7300 van ’t. Prov. Bureau N.H.K. in Zuid Holland, met. op het strookje vermeld: Kerk en Buitenlandse Arbeider.

U ontvangt dan het boekje thuis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1974

Diakonia | 44 Pagina's

de buitenlandse arbeider en het diakonaat van de kerk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1974

Diakonia | 44 Pagina's

PDF Bekijken