Bekijk het origineel

72 Jaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

72 Jaar

5 minuten leestijd

Dit nummer van ZD is het laatste van de 72e jaargang. Daaruit volgt dat het Zendingsblad is begonnen in 1903. Toch was dit niet het eigenlijke begin. Want het eerste nummer van januari 1903 draagt als ondertitel: HEIDENBODE en MOSTERDZAAD; en van deze twee bladen was het Zendingsblad de voortzetting.

Deze beide bladen hadden al een hele tijd bestaan: de Heidenbode verscheen in november 1861 als orgaan van de Nederland-sche Gereformeerde Zendings-Vereeni-ging die het zendingswerk op Midden-Java begonnen is. Het Mosterdzaad was sinds 1882 het blad van de toenmalige Christe-lijk-Gereformeerde Kerk wier arbeid op Soemba lag.

De N.G.Z.V. had veel relaties met de Doleantie in 1886 en na de kerkelijke vereniging in 1892 droeg ze in 1894 haar werk aan de gezamenlijke kerken over. Zo hadden de Gereformeerde Kerken sinds 1894 twee zendingsbladen. Het heeft toen nog acht jaar geduurd voor een ineensmelting plaats vond.

Bij het afzonderlijk bestaan speelde de verschillende achtergrond en geschiedenis een rol. Toch groeide men naar elkaar toe: verschillende artikelen werden in beide bladen opgenomen.

In 1899 overleed de redacteur van de Heidenbode ds F. Lion Cachet; die van het Mosterdzaad ds J.H. Donner sr vroeg in 1902 wegens hoge leeftijd ontslag. En in dat jaar werd besloten om één blad te gaan uitgeven.

Zo startte in januari 1903 het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De voornaamste redacteur werd ds H. Dijkstra van Smilde, die bijna twintig jaar de leiding heeft gehad. De prijs bij het begin (en jaren lang) was 4 cent per exemplaar.

Het ging vanaf het begin niet ongunstig met het blad: hadden de twee vroegere bladen samen ongeveer 16.000 abonnees, in 1905 was de oplage ai gestegen tot 24.250 en dit bleef geregeld stijgen. Vanaf 1907 werd het blad gedrukt bij Vada in Wageningen, waar het nog steeds vandaan komt.

Als wij het blad uit de beginjaren zien dan maakt het op ons een heel eenvoudige indruk. Maar we moeten het niet bekijken met onze ogen, maar met die van onze grootouders, en die stelden heel wat minder eisen dan wij vandaag.

De jaren door bleef de inhoud tamelijk stationair. Het begon telkens met een meditatie, beurtelings geschreven door een der deputaten. Dan volgde jarenlang een „brief naar Antiochië” geschreven door ds Dijkstra, waarin hij allerlei gebeurtenissen en opvattingen over zen-dingsonderwerpen besprak.

Een groot deel van de inhoud werd gewoonlijk ingenomen door breedvoerige rapporten en brieven van de zendingsarbeiders in de verschillende ressorten. Jaarlijks verscheen ook een uitgewerkte statistiek, waarin o.a. te lezen was hoeve-len er in het vorige jaar gedoopt waren. Ten slotte volgde altijd een lange verantwoording van ontvangen collecten en giften.

Illustraties kwamen in het begin sporadisch voor, langzamerhand wat meer. In elk geval werden foto’s afgedrukt van zendingsmensen die uitgingen of met verlof kwamen; liefst met hun gehele gezin waarbij de namen en leeftijden van de lieve kinderen vermeld werden. In later jaren werden ook telkens kiekjes opgenomen van zendingscollectantjes uit diverse plaatsen, soms met de complete commissie. Meestal hielden de jongens en meisjes heel trots het zendingsbusje voor hun buik. Zoals het zendingswerk zonder grote schokken voortging, zo zette ook het Zendingsblad zijn werk van informatie voort. De crisistijd in de jaren dertig gaf enige stagnaties; toch was vlak voor de oorlog de oplage weer gestegen tot bijna 80.000. De oorlogsjaren waren heel moeilijk. Het nummer van mei 1940 verbrandde bij het bombardement van Wageningen.

In juni 1940 overleed ds W. Breukelaar die sinds 1922 de redactie voerde; ds D. Pol nam de leiding over. Gebrek aan papier en meer nog het ontbreken van berichten uit Indië waren belemmeringen.

Ten slotte werd na augustus 1944 de uitgave totaal onmogelijk. In het najaar 1945 werd weer een moeizaam begin gemaakt: wat aarzelend, op zoek naar nieuwe vormen.

Halverwege 1947 had een grote wijziging plaats: de uitvoering werd kleurig; de inhoud sprak van de nieuwe zendingsaanpak in de gewijzigde omstandigheden; de ellenlange rapporten werden angstvallig geweerd. De opzet werd minder betogend en meer direct aansprekend.

Een nieuwe redactie trad op, bestaande uit ds J.C. Gilhuis, ds B. Richters en ds H.A. Wiersinga. Daarnaast waren er heel wat medewerkers, o.a. M.C. Capelle, nog altijd de verzorger van de jeugdrubriek; zijn eerste bijdrage is al te vinden in september 1941.

De laatste jaren heeft ons blad allerlei veranderingen ondergaan. De nieuwe terreinen werden onder de aandacht gebracht. Maar ook wijzigde zich het formaat, de vormgeving, de naam (een paar jaar heette het „Zending”, de laatste jaren ZD). De oplage bleef stijgen tot 190.000 abonnees. De prijs steeg naar verhouding maar gering.

At die mutaties waren geen pogingen om het hoofd boven water te houden, integendeel: het bleef floreren. Ons blad verdwijnt thans niet omdat het, zoals veel bladen vandaag, geen levensvatbaarheid meer heeft. We gaan verder met een nieuwe opzet, in een breder verband, voor hetzelfde doel.

We aanvaarden anno 1975 deze fusie in het vertrouwen en de verwachting dat ze even vruchtbaar zal werken als de ineensmelting 72 jaar geleden.

S.


FOTOGRAFIETOESTEL.

Sedert de vorige opgave is ingekomen: van de wed. E. Bouwman te N. Pekela ƒ 0,20; van den heer Timmer te Assen ƒ 0,05; gevonden in het kerkzakje te Veendam f2,–. Met vorige opgaven vormt dit een totaal van f 162,38i. Naar begrooting is nu nog p.m.f 40,– noodig. Wij gaven Ds. Pos machtiging om maar tot aanschaffing over te gaan, daar de vrienden ongetwijfeld voor het ontbrekende zullen zorgen.

Uit Mosterdzaad, mei 1901

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

72 Jaar

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken