Bekijk het origineel

Kanttekeningen bij de statistiek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kanttekeningen bij de statistiek

4 minuten leestijd

In het oktobernummer 1974 van 'Kerkinformatie' werd de voorlopige statistiek van onze kerken over 1973 gepubliceerd. Een volledig(er) overzicht kan eerst worden verwacht in het Jaarboek 1975 als ook de gegevens van de 18 nog in gebreke gebleven kerken zijn verwerkt. Het wekt enige venwondering, zo schrijft de heer F. Hinlopen in Administratie en Beheer', dat 805 kerken wel de gegevens van de kerkelijke stand inzonden, doch slechts 791 de financiële gegevens verschaften. Wanneer het A.K.B, aan de kerken de formulieren A (kerkelijke stand) en B (financiële gegevens) tegelijk toezendt, behoren de te verstrekken gegevens ook gelijktijdig te worden ingezonden. Behalve dat het verzamelen der gegevens hetA.K.B. veel extra werk bezorgt door de nalatige kerken te herinneren aan de toezending, moet het noodgedwongen nog een onvolledige statistiek publiceren.

Achteruitgang
Verontrustend is het dat het zielental onzer kerken in 1973 nagenoeg gelijk geblevn - gebleven is bij dat van 1972. Hoewel het geboortecijfer de laatste jaren daalt, blijkt de bevolkingsaanwas van ons land in 1973 toch nog ca. 1,5% te zijn. Nu het zielental onzer kerken gelijk is gebleven, betekent dit een achteruitgang ten opzichte van de landelijke bevolking. Opmerkelijk is bovendien dat de werfkracht onzer kerken de laatste jaren op nagenoeg hetzelfde peil blijft van omstreeks 3500 leden, die naar de kerken overkwamen; echter onttrokken zich aan de kerken de laatste jaren ruim 5(X)0 leden, waarbij 1973 het hoogste aantal van 5428, waaronder 2174 leden, die zich niet bij een andere kerkformatie aansloten. Hoewel uit de gegevens van de kerkelijke stand nog meer aanwijzingen zijn te putten over de oorzaken van de stilstand (achteruitgang) van het zielental, noem ik alleen maar het teruglopen van het aantal gedoopte kinderen in de jaren 1970-1973 respectievelijk 16624, 15426, 14761 en 12881.

Financiële statistiek
Dat de ongunstige ontwikkeling onze kerken van grote invloed is op de financiële positie der plaatselijke kerken komt in vele gevallen reeds tot uitdrukking. Een groot aantal kerken kampt met meer of minder grote tekorten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat noodgedwongen gemeenten met meerdere predikantsplaatsen een vacature niet vervullen en kleinere kerken bij een vacature een beroep doen op de diensten van emeriti-predikanten. Ook de verdere economische achteruitgang van ons land heeft nadelige invloed op de financiële positie der kerken, waarbij de toenemende werkloosheid in verschillende delen van ons land een belangrijke rol speelt.
Wanneer we de cijfers over 1973 nader onder ogen zien, blijken de inkomsten in totaal f 121.092.904 te bedragen, welk bedrag, rekening houdende met de ontbrekende gegevens van 18 kerken met een zielental van 21856 bij de definitieve vaststelling in het Jaarboek 1975 zullen stijgen tot circa f 123.000.000.
Vergeleken met het jaar 1963, toen de inkomsten/ 51.217.517 waren, zien we na 10 jaar een stijging met 136%. Het zielental steeg in die jaren met 9,5%
Hoewel de totale inkomsten volgens de voorlopige statistiek over 1973 met 8% zijn gestegen, mag aangenomen worden dat met de gegevens van de nog ontbrekende kerken de stijging ten opzichte van 1972 ruim 9% zal bedragen. Dit percentage is aanmerkelijk gunstiger dan de 6,7% stijging in 1972 ten opzichte van 1971.

Niet voldoende
De inkomsten voor de financiering der plaatselijke kerken bedroegen f 95.357.987 of 79% van de totale inkomsten, welk percentage nagenoeg gelijk is aan dat over 1972. Wanneer we ons afvragen of de stijging der inkomsten met + 9% voldoende is geweest voor de financiering van het kerkelijk leven, moet het antwoord ontkennend luiden. Aangenomen kan worden dat de kostenstijging in 1973 ± 13% bedroeg, zodat deze kostenstijging voor de kerken slechts voor 9% door hogere inkomsten is bestreden.
Wat de plaatselijke kerken betreft zien we dat de vaste bijdragen met 12,5% zijn gestegen, welk percentage ongeveer klopt met de eerder genoemde kostenstijging. Het gunstige resultaat van 'Kerkappèl 1973' komt hierin tot uitdrukking. De stijging in 1972 bedroeg voor de vaste bedragen 10%. De aandacht moet ik er op vestigen, dat deze 12,5% een landelijk gemiddelde betreft, zodat in de verschillende kerken de percentages der verhoging van vaste bijdragen uiteen kunnen lopen. Evenwel zien we dat de collecten voor de eredienst slechts met 5% zijn gestegen. Deze geringe verhoging zouden we kunnen verklaren door een verschuiving van de collecten naar de vaste bijdragen, doch wordt stellig ook beïnvloed door een vermindering van het kerkbezoek.

Meer 'overige inkomsten'
Uit de stijging met 11% van de overige inkomsten valt af te leiden, dat in meerdere mate de verhuring van kerkgebouwen en zalen noodzakelijk is voor het financieren van de kerkelijke huishouding. Evenwel moeten we in aanmerking nemen dat onder het totaal dezer overige inkomsten ook bedragen zijn begrepen, welke als kapitaalsinkomsten moeten worden beschouwd; hierbij denken we aan de verkoop van gebouwen, waarvan de opbrengst dient voor aflossing van schulden of de ontvangen gelden voor de vorming van een bouwfonds voor een nieuw kerkgebouw. De verhouding tussen de vaste bijdragen en de collecten heeft zich in 1973 opnieuw gunstig ontwikkeld voor de bijdragen, namelijk in 1972 was deze verhouding 76,4 : 23,6, doch thans 77,7 : 22,3. Nu de onkerkelijkheid toeneemt en de kerkdiensten minder bezocht worden, is het van belang de vaste bron van inkomsten voor de kerk te versterken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Kanttekeningen bij de statistiek

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken