Bekijk het origineel

Appel enkele concrete vermaningen en aanwijzingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Appel enkele concrete vermaningen en aanwijzingen

6 minuten leestijd

Wij hebben in de voorafgaande fragmenten aandacht geschonken aan de bijbelse boodschap betreffende verantwoorde productie, verantwoorde distributie en verantwoorde consumptie. Wij hebben ook getracht om zicht te krijgen op een werkelijkheid, die in vele opzichten onverantwoord is. Wij kunnen echter niet volstaan met een herhaling van deze bijbelse boodschap en met een confrontatie met deze feiten en met algemene beschouwingen. Wij moeten eindigen met het formuleren van enkele concrete vermaningen en aanwijzingen. Zoals in de brieven van Paulus elke uiteenzetting van Gods beloften en eisen uitloopt op enkele concrete vermaningen en aanwijzingen, zo willen wij pogen om in de huidige situatie ten aanzien van het vraagstuk, dat ons bezighoudt enkele concrete aanduidingen te geven aangaande de vertolking en realisatie van de bijbelse boodschap over beheer, rentmeesterschap, delen enz. in de huidige situatie.
Wij denken daarbij aan de bevordering van een persoonlijke en gemeenschappelijke levensstijl. Maar wij denken ook aan de vorming van een oecumenische, gezamenlijke mentaliteit, die nodig is als draagvlak voor het nemen van maatregelen op nationaal en internationaal niveau. Regeringen en internationale organisaties zullen immers niets kunnen uitrichten om tot een andere sociaal-economische orde te komen als deze regeringen en internationale organisaties niet gedragen worden door een publieke opinie, die het nemen van maatregelen stimuleert, steunt en schraagt. Juist daarin kunnen de kerken een grote rol spelen.

1. Alle landen tesamen gebruiken momenteel 850 miljard gulden per jaar voor bewapening en dat bedrag stijgt jaarlijks onrustbarend. Voor die bewapening wordt een ontstellend beroep gedaan op grondstoffen en energie. De bewapening is de grootste grondstoffenverslinder in de huidige wereld. Hierin is omwending nodig. Wij zullen onze invloed moeten aanwenden om hierin in te grijpen.
2. Er is een drastische beperking nodig van het energieverbruik. De gevaren van een wegwerp-levenspatroon, dat energie verkwist, zijn ernstiger dan ooit zichtbaar geworden. Het zal nodig zijn in onze persoonlijke, collectieve en nationale levenspatronen mee te werken aan een drastische energiebeperking en steun te bieden aan overheidsmaatregelen, die in die richting gaan.
3. De voedselproductie en -distributie is zeer ernstig in het ongerede. Achthonderd miljoen mensen leven in een situatie van ondervoeding. Wij moeten onszelf en onze kinderen leren zuinig om te gaan met voedsel en wij moeten de overheden stimuleren om elementaire voedselvoorraden te reserveren om bevolkingen, die van honger dreigen om te komen, daaruit te voorzien.
Wij dienen ons ook te beperken in de vleesconsumptie, waardoor minder beslag gelegd wordt op plantaardige eiwitten. Thans wordt via veevoeder ten behoeve van de vleesproductie een te groot beslag gelegd op voor arme landen dringend noodzakelijke granen.
4. Aangezien het duidelijk is, dat een ongeregelde bevolkingsgroei, die geen rekening houdt met een verantwoord beheer van grondstoffen, leidt t o t chaos en t o t het tenietdoen van de mogelijkheden tot zelf-ontplooiing voor de volgende generaties worden de kerken geroepen ook vanuit dit gezichtpunt aan te dringen op een verantwoorde gezinsopbouw en matiging van de bevolkingsgroei.
5. Het wordt hoe langer hoe meer duidelijk, dat w i j er niet kómen met groei van de voedselproductie in arme landen, met vermindering van consumptie in rijke landen en een drastische beperking van de bevolkingsgroei.
Er moet ook een nieuwe sociaal-economische orde in de wereld komen met organisatie-vormen, die afgestemd zijn op deze menselijke noden. Het opkomen van zo'n nieuwe orde stuit tot nu toe op diepe weerstanden, vooral in de rijke landen.
Voor het ombouwen van de structuren is vooral deelname nodig van die landen, die tot nu toe minder bedeeld zijn en die tekort komen. Er is een sociaal-economische orde nodig, waarin op rechtvaardige wijze rekening wordt gehouden met hun belangen door de macht te delen en die aan te wenden in dienst van de rechtvaardigheid.
Die situatie zal alleen ontstaan als er in de rijke landen een gemeenschappelijke levensstijl groeit, die het delen van de macht bevordert.
6. Wij zijn verontrust over de uitermate snelle toename van de uitgaven voor reclame in onze samenleving en over de opdringerige wijze, waarop de reclame werkt. Wij wijzen erop dat de reclame in haar huidige vorm wel degelijk in haar groei en intensiteit meebouwt aan een verkeerde mentaliteit op het vlak van de consumptie. Wij staan afremming van de groei van de reclame-inspanning voor, ook wanneer dit met afschaffing van de STER-reclame gepaard zou gaan.
7. Wij zijn ervan overtuigd, dat denken en handelen vanuit de sjaloom — in plaats van uit afgeplatte nutsgevoelens — inhoudt dat aan de drang van steeds verdergaande opwekking van behoeften om die vervolgens met goederen te verzadigen, een halt moet worden toegeroepen. Een te grote en te snelle opeenhoping van bezit staan het menselijk geluk zonder meer in de weg.
Ook voor de sociale organisaties en haar leden is dit van grote betekenis. De voortdurende jacht naar verhoging van de reëel besteedbare inkomens, zowel van werkgevers als werknemers en in de vrije beroepen, brengt ons zeker niet bij de sjaloom — het bijbelse heil —, die ook vrede en welvaart voor de arme volken inhoudt. Mede in dit licht zullen wij ons moeten afvragen of het niet urgent wordt een maximum grens aan de inkomens te stellen.
8. Wij dringen erop aan om in het huishoudbudget yan de gezinnen spaarzin, zuinigheid en het afstaan van een zo groot mogelijk percentage ten behoeve van de verre en nabije naaste in te bouwen.
Er is ten aanzien van de opbouw van verantwoorde huishoudbudgetten een grote slordigheid te constateren. Terugkeer naar eenvoudig zuinig leven en vreugdevolle bereidheid tot delen is broodnodig. Voor het doorbreken van de thans bestaande averechtse ontwikkelingen is het dringend nodig dat wij ons voortgaand bezinnen op de vormgeving van een eigen christelijke consumptiestijl in deze tijd. Door onze manier van consumeren beïnvloeden wij ten goede of ten kwade de economische en maatschappelijke wereldorde. Een consumentenvoorlichting, die daarmee rekening houdt — en dus meer bevat dan informatie over prijs en kwaliteit — achten wij dringend nodig.

9. Wij dringen erop aan dat in de plaatselijke kerkelijke begrotingen een bedrag wordt opgenomen voor voorlichting en bewustmaking over deze zaken in de eigen kerk en daarbuiten. Daarnaast dient gewezen te worden op de noodzaak de kerkelijke budgetten kritisch te bezien in het licht van de nood in onze wereld. In het kader van de bijdragen voor de wereldwijde taken van zending en werelddiakonaat kunnen in de begrotingen bedragen afgezonderd worden voor ontwikkelingsprogramma's in de ontwikkelingslanden.

SLOTOPMERKING Het gaat niet goed in onze industriële consumptiemaatschappij. Er moet een omwending, bekering, dagelijkse bekering komen in onze persoonlijke en collectieve gedragspatronen en in onze levensstijl.
Dr. A. Th. van Leeuwen schreef onlangs, dat onze maatschappij lijkt op een schaakspel en voegde eraan toe, dat de kerken in verzet zouden moeten komen tegen een systeem, dat zich laat spelen door het paard naar de maan, eigen pionnen naar de kelder en vijandelijke pionnen naar de ondergang te voeren; een systeem waarin maanraket. krottenbuurt en volkenmoord naast elkaar bestaan.

Wij moeten, zo zegt hij, 'een ander spel uitvinden'. Wij hebben een spel nodig, dat vooruitgrijpt op het feest van de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Wij hebben nodig een voorspel voor de nieuwe aarde.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 1975

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Appel enkele concrete vermaningen en aanwijzingen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 1975

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken