Bekijk het origineel

Van de moderamentafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de moderamentafel

5 minuten leestijd

Nauwelijks was de synode van Haarlem geëindigd of die van Maastricht werd al geopend. Kerkinformatie, dat een maandblad is, kan het allemaal zo vlug niet bijhouden en zo kan 't gebeuren dat we u nog het laatste nieuws van de moderamentafel van Haarlem moeten melden, terwijl het nieuwe moderamen van Maastricht al is geformeerd.
Het is dan wel de laatste moderamenvergadering van Haarlem: welgeteld de 57ste vergadering. Een record aantal manuren ging in die vergaderingen zitten. De synode van Sneek telde 55 moderamenvergaderingen, die van Dordt 47.
Maar nu ons relaas van de laatste Haarlemmer moderamenvergadering. Een aantal benoemingen in deputaatschappen hield de vergadering langdurig bezig. Het moderamen stelt voorstellen inzake van de deputaatschappen zeer op prijs maar is wel tegen zelfaanvulling.
Er is een zinvol en uitvoerig gesprek geweest met een afvaardiging uit een der particuliere ressorten, waar moeilijkheden zijn met de afvaardiging naar de generale synode vooral vanwege de tijd die zulk een afvaardiging vraagt van ouderlingen en diakenen, die nog in het arbeidsproces zijn opgenomen. Men wil een veelvoudige afvaardiging van zes personen; ieder neemt dan een gedeelte van het agendum, waar hij zijn speciaal mee op de hoogte is, voor zijn/haar rekening.
Moderamen en afgevaardigden zijn het er over eens, dat de kwestie van 'geen zin', in het kerkelijke leven, geen rol mag spelen. Om die reden mag men het niet af laten weten. Maar er kunnen inderdaad andere redenen zijn.
Het moderamen wijst op het gevaar dat er niet één maar zes synodes ontstaan als voor diverse zaken telkens een ander komt opdraven.
Bovendien loopt het voorbereidend werk in de commissies op deze manier vast. Een proeve in de thans voorgestelde zin werd tijdens de synode van Sneek reeds door het ressort Utrecht ondernomen, zonder succes. De synode van Maastricht zal trachten zoveel mogelijk blokvormig te gaan vergaderen, d.w.z. gelijksoortige onderwerpen zullen aaneensluitend behandeld worden. Wanneer twee primi afgevaardigden van predikanten en ouderlingen en een van de diakenen dé afgevaardigden zijn en de verantwoordelijke personen, dan kunnen zij voor bepaalde „blokken" zo nodig een secundus laten gaan. Bovendien zegt het moderamen toe, dat het zoveel mogelijk de zaterdag weer zal in schakelen om het aantal door afgevaardigden op te nemen vacantiedagen terug te brengen. Dit alles ook met oog op de kwaliteit der afvaardiging. Het gesprek werd van weerszijden als zinvol beleefd. Er is onder de poststukken een bezwaar tegen de nieuwe doop- en belijdenisvragen.
Deze zijn opgenomen in de pas verschenen katern. Het moderamen maakt er ten overvloede nog eens attent op, dat men hier met een proeve te doen heeft, In het voorwoord van genoemde katern staat te lezen: '. . .deze zijn door de generale synode voorlopig aanvaard en worden aan de kerken als proeven aangeboden' (pag. 1 zie ook pag. 34 en 38). Dat wil zeggen, u wordt in de gelegenheid gesteld via of met uw kerkeraad, classis of particuliere synode bezwaren of verbeteringen voor te stellen aan de komende synode van Maastricht. Daar komt de zaak opnieuw aan de orde en deze kan dan alleen definitief vastgesteld worden wanneer minstens tweederde der stemmen en voor is. Alles volgens art. 62 der Kerkorde.
Enkele uitnodingen naar internationale interkerkelijke bijeenkomsten worden afgewezen: al die afvaardigingen kosten geld en tijd en het belang er van voor de kerken in het gemeen is bepaald niet steeds duidelijk. Het betrof een afvaardiging naar 'Die Rheinische Kirchenconferenz, en een seminar van het 'Institut für Oekumenische Forschung'.
Er is een brochure samengesteld over de situatie in onze kerken voor de ledenkerken der Gereformeerde Oecumenische Synode. Het moderamen regelt de vertaling.
De komst van dr. Geldenhuys, directeur voor oecumenische zaken van de Nederduits Gereformeerde kerk in Zuid Afrika, wordt geregeld. Hij hoopt in mei te komen. Langdurig houdt het moderamen zich bezig, bijgestaan door de algemeen secretaris drs. E. Hazelaar, met verschillende opdrachten die de synode gaf in verband met het ambt. Verschillende deputaten en deputaatschappen zijn met diverse facetten van deze belangrijke zaak bezig. Zonder steeds van elkaars werk op de hoogte te zijn.
Er wordt ten slotte orde op zaken gesteld door alles te groeperen rondom deputaten voor onderzoek naar wezen en functie van de ambten.

Een stuk over christelijke bestrijding van druggebruik wordt in handen gesteld van deputaten voor ethische kwesties.
De Raad van Kerken legt een werkstuk over het reeds lang in studie zijnde vraagstuk 'Intercommunie en Ambt' ter tafel. Het is een herziene versie van wat reeds geruime tijd geleden werd aangeboden. De gereformeerde afgevaardigden hadden liever gewacht met publicatie, evenals roomskatholieke afgevaardigden, tot de afronding van het rapport over het ambt, waarin de moeilijke punten liggen.
Dezelfde Raad stelt ook haar stuk in uitzicht over een nieuwe Levensstijl. Het Alg. Diakonaal Bureau wordt gevraagd dit, gezien wat wij reeds begonnen inzake dit probleem op 16 maart, op passende wijze onze kerken voor te leggen.
Het moderamen meent enkele zaken door te moeten schuiven naar de komende synode en haar moderamen: de benoeming van de gedelegeerden naar de Gereformeerde Oec. Synode b.v. en een schrijven van de Kerkeraad voor Algemene Zaken te Ermelo, waarin verzocht wordt geen financiële bijdrage meer te verlenen aan het Interkerkelijk Vredesberaad en waarin gesuggereerd wordt tot oprichting van een stichting over te gaan.

Ikzelf draag deze rubriek nu over aan de synode van Maastricht, na nog vermeld te hebben dat de actuarius gedurende de synode van Haarlem 300 brieven en briefjes meer verzond dan tijdens de voorgaande. Met deze vermelding ben ik terug bij het begin van dit verhaal. Moge het volgende moderamen In beperking zijn meesterschap betonen.
C. Gilhuis

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Van de moderamentafel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken