Bekijk het origineel

Werelddiakonaat helpt oecumenisch ontwikkelingsfonds

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Werelddiakonaat helpt oecumenisch ontwikkelingsfonds

6 minuten leestijd

Sinds 1970 bestaat er een speciaal fonds van de Wereldraad van Kerken voor ontwikkelingswerk. Het Oecumenisch Ontwikkelingsfonds (Engels: Ecumenical Development Fund, afk. E.D.F.). Dit EDF ontvangt sinds enige jaren ook steun van onze gereformeerde kerken. We willen even in herinnering roepen dat de Generale Synode van Sneek in 1970 besloot: de kerken op te wekken krachtig te streven naar ten minste een verdubbeling van de huidige inkomsten voor het werelddiaconaat om hierdoor mogelijk te maken:
a. de financiering van de voorlichting over het ontwikkelingsvraagstuk;
b. de financiering van speciale projekten, gericht op struktuurveranderingen in de ontwikkelingslanden, zulks in samenwerking met de Wereldraad van Kerken en in de geest van de besluiten van de Assemblee van Uppsala 1968 en de voorstellen van de Consultatie van Montreux 1970.

De geest van Montreux
In het bovenstaande zijn twee centrale begrippen onderstreept: 'struktuurveranderingen' en 'in de geest van'. Om die twee zaken gaat het vooral bij het EDF. Beide behoeven nadere toelichting. Om met het laatste te beginnen: 'in de geest van' slaat op wat in Uppsala en Montreux is besloten. Daar is met klem naar voren gebracht dat de bijdrage van de kerken aan de ontwikkelingssamenwerking vooral moet bestaan uit het bevorderen van sociale gerechtigheid, grotere zelfstandigheid en pas daarna economische groei.

Niet slechts groei-economie
Bij de Wereldraad is de overtuiging gegroeid, niet het minst dankzij het vurig pleidooi van christenen uit de 'derde wereld', dat de problemen van de arme landen niet puur langs economische en technische weg zijn op te lossen. Er is pas echte ontwikkeling wanneer de arme massa's in die landen zelf betrokken worden in het ontwikkelingsproces en meer delen in de groei van de economie. In veel landen is de arme massa er geen cent wijzer op geworden, ondanks alle zogenaamde ontwikkelingsinspanningen. Dat ligt deels aan de politiek van vele regeringen zowel van rijke als van arme landen.

Arme landen beslissen
Wanneer dus in het synodebesluit gesproken wordt van 'de geest van Uppsala en Montreux', dan gaat het om déze dingen. Men wil niet langer een ontwikkeling die bepaald wordt door wat wij in de rijke landen menen dat goed is voor de mensen in de arme landen. Laat ons zelf uitmaken wat wij voor ontwikkeling nodig hebben, aldus de kerkleiders uit de 'derde wereld' die het woord voerden in Uppsala en Montreux.

Struktuurveranderingen
Daarmee is tegelijk al iets gezegd over het eerste: de struktuurveranderingen. De bestaande strukturen van de samenleving, zowel nationale als inter-nationale, staan in vele gevallen de ontplooiing van de arme mensen in de weg. Zo'n struktuur is b.v. het grootgrondbezit in veel landen. Als dat niet verandert komen de landarbeiders niet verder. Voor veranderingen is bewustmaking nodig. Daarom staat die ook bij het fonds centraal.

Oecumenisch Ontwikkelingsfonds
Om deze ideeën vorm te geven werd het EDF opgericht. Over het geld, dat in dit fonds gestort wordt, hebben de kerken uit 'de derde wereld' zelf de grootste zeggenschap. Het is niet langer zo, dat hun aanvragen projekt voor projekt behandeld worden, maar deze kerken moeten met een gezamenlijk plan komen, waarmee zij aangeven, wat zij als hun belangrijkste bijdrage in de ontwikkeling van hun land zien.

Geven voor een totaal
Het is te begrijpen dat deze nieuwe aanpak niet van de ene op de andere dag kan worden ingevoerd. We moeten er allemaal aan wennen, zowel aan de kant van de gevers als aan de kant van de ontvangers. Want we zijn gewend met afzonderlijke kerken te maken te hebben, zowel via de Zending als via het Werelddiaconaat. Nu krijgen we veel meer met groepen van kerken te maken, die met een gezamenlijk plan zullen moeten komen. Wij hier geven via het EDF niet meer per projekt maar voor een totaal. Zij daar ontvangen niet meer rechtstreeks voor een aanvrage aan ons maar via het gemeenschappelijk fonds.

Vier proefpolders
De gedachten omtrent het EDF moeten geleidelijk aan wortel schieten aan beide kanten van de lijn. Dat heeft men ook in Geneve terdege beseft. Daarom heeft men vier landen uitgekozen om met de nieuwe aanpak te eksperimenteren. Deze 'proefpolders' zijn geworden: het Caraïbisch gebied, Ethiopië, Indonesië en Kameroun. In elk van deze landen werken de kerken aan gezamenlijke plannen. Zij hebben daarvoor nu de koppen bij elkaar gestoken, zij mogen rekenen op een vaste som uit het EDF voor de uitvoering van hun plannen.

Nadruk op training
Wat wordt nu in deze landen met dat geld gedaan? De nadruk valt vooral op training. Zo is men in Ethiopië begonnen priesters (er zijn er 200.000 in dat land) in te leiden in ontwikkelingsvraagstukken. In Indonesië worden 125 mensen als 'motivators' opgeleid. Een motivator is iemand die onder de bevolking kan gaan werken om deze te stimuleren haar ontwikkeling ter hand te nemen. In Kameroen legt men de nadruk op de landbouwontwikkeling, terwijl men in het Caraibisch gebied vooral de armste gebieden, zoals het eiland Haiti binnen de aandacht wil brengen. Boeiend is ook de herscholing van becakrijders in Jakarta. Vele duizenden van deze fietstaxi-rijders zijn hun inkomsten kwijt doordat de overheid grote delen van de stad afsloot voor fietstaxi's.

Volksbewegingen
Naast de 4 genoemde gebieden geeft het ontwikkelingsfonds kleinere bijdragen aan allerlei zogeheten peoples movements; volksbewegingen die van benedenaf de vicieuze cirkel van armoede en ellende willen doorbreken.

Onze bijdragen
De Wereldraad vroeg de kerken om voor het nieuwe fonds uit de eigen kerkelijke budgetten (lokaal en landelijk) 2% af te zonderen, onder aftrek van 1/4 voor bewustmakingswerk in eigen land. Die 2%- aktie is bij ons niet aanvaard, bij de hervormden wel. Onze synode koos voor verdubbeling van het werelddiaconaat en de zending werd mee betrokken bij de besteding van de extra-opbrengsten. De beslissing over de besteding van de extra gelden wordt daarom genomen door de Beleidsraad voor Zending en Werelddiaconaat, waarin ook de Commissie Ontwikkelingssamenwerking vertegenwoordigd is.

Via verhoging inkomsten
Van 1970 t/m 1973 heeft de Generale Synode gesproken over verdubbeling van de inkomsten voor het werelddiaconaat. In die jaren is een verdubbeling niet bereikt. Wel zijn aanzienlijke bedragen uit de vermeerdering van het werelddiakonaat naar het fonds overgemaakt en wel:
voor 1971 ƒ 327.000,-
voor 1972 ƒ 619.000,-
voor 1973 ƒ 435.000,-
Na de synode van Haarlem wordt gesproken over een verhoging van het werelddiakonaat en niet langer over een verdubbeling.
Het oecumenisch ontwikkelingsfonds is nu een vaste post op de begroting voor het werelddiakonaat geworden. Voor 1975 is dat ƒ 327.800,—. leder jaar wordt opnieuw met het fonds overlegd wat zijn behoeften zijn en wat het werelddiakonaat kan bijdragen.


Dr. C. H. Koetsier is sekretaris voor ontwikkelingssamenwerking van onze kerken en als zodanig toegevoegd aan de staf van het Algemeen Diakonaal Bureau.


Fotobijschrift

Huisvrouw in Antigua, ooit de hoofdstad van de midden-amerikaanse staat Guatemala. Zij staat in kleur op het schutblad van de nieuwe zendingskalender, die in samenwerking van de Nederlandse Zendingsraad en het Centraal Missie Commissariaat is samengesteld. Deze 1976-kalender bevat 13 grote kleurenfoto's en is verkrijgbaar voor f 4,— bij de Nederlandse Zendingsraad, Prins Hendriklaan 17, Amsterdam. Vanwege het jaar van de vrouw, zijn het allemaal foto's van vrouwen in de verschillende werelddelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Werelddiakonaat helpt oecumenisch ontwikkelingsfonds

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken