Bekijk het origineel

Officiële mededelingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officiële mededelingen

4 minuten leestijd

Voor de kerkeraden.
1. Naar aanleiding van het rapport van de Beleidsraad voor Zending en Werelddiakonaat nam de synode van Maastricht 18 november 1975 o.m. het besluit:
er de kerken nogmaals op te wijzen dat er een uitgebreide mogelijkheid bestaat voor het ontvangen van deskundige voorlichting vanuit de Beleidsraad, de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking of door de regionale contactpersonen en IKVOS-medewerkers.
Nadere inlichtingen verstrekt de Beleidsraad, adres: Dienstencentrum, postbus 2211, Leusden (U),

2. Naar aanleiding van de behandeling van het rapport van de deputaten voor de algemeen diakonale arbeid: 'Diakonaat: Liefde als antwoord', nam de synode van Maastricht 22 november 1975 o.m. de volgende besluiten:
a) de kerken op te wekken zich te houden aan de bepaling van de kerkorde: Voor de dienst der barmhartigheid zullen, naar vaste orde, in de kerkdiensten gaven worden ingezameld (art. 78, lid 1);
b) het rapport 'Diakonaat: Liefde als antwoord' in de aandacht van de leden der kerken aan te bevelen.

Voor de kerkeraden, de classes en de particuliere synoden.
1. De synode van Maastricht nam 21 november 1975 inzake ondertekeningsformulieren voor ouderlingen en diakenen onderstaand besluit:

De synode heeft kennis genomen van
het rapport van de deputaten voor de kerkorde naar aanleiding van een brief van de classis Almelo over de wenselijkheid van een ondertekeningsformulier voor ouderlingen en diakenen.

De synode overweegt:
1. het is niet noodzakelijk naast de ondertekening bedoeld in artikel 26 lid 1 van de kerkorde ouderlingen en diakenen een afzonderlijk formulier te laten ondertekenen;
2. het is ongewenst dat mindere vergaderingen eigen ondertekeningsformulieren ontwerpen of handhaven.

De synode besluit:
1. aan het verzoek van de classis Almelo om een ondertekeningsformulier voor ouderlingen en diakenen te ontwerpen niet te voldoen;
2. de mindere vergaderingen te verzoeken indien zij ondertekeningsformulieren voor ouderlingen en diakenen bezitten, het gebruik hiervan niet te handhaven;
3. van het besluit kennis te geven aan de classis Almelo en de mindere vergaderingen.

2. In haar vergadering van 30 januari 1974 nam de Generale Synode van Haarlem ten aanzien van 'Samen op Weg' het volgende besluit:

1. het 'Samen op Weg'-gaan voort te zetten en het groeiend contact met de Nederlandse Hervormde Kerk in deze fase uit te bouwen in de weg van 'samenwerking';
2. het ontwerp-statuut in principe te aanvaarden met dien verstande dat in plaats van de voorgestelde term 'gemeenschappelijke synode' gekozen wordt voor de term 'gemeenschappelijke vergadering van synoden' en de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk te verzoeken deze keuze over te nemen;

2. 3. het moderamen te verzoeken tezamen met deputaten Oecumene Binnenland over het in het vorige punt genoemde overleg te plegen met het moderamen van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en van dit overleg verslag te doen aan deze synode. (Acta art. 166)

Dit overleg heeft inmiddels plaats gevonden en is afgerond, toen de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk met het verzoek van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland accoord ging.
Uitvoering gevend aan het besluit van de generale synode van Haarlem stelt de generale synode van Maastricht de kerken thans in de gelegenheid om naar artikel 62 van de Kerkorde in deze zaak van haar gevoelen blijk te geven. Eventuele reacties kunnen tot 1 juni 1976 worden ingezonden.

3. Het moderamen besloot u in de gelegenheid te stellen uw reacties op de Proeven, opgenomen In het katern, tot 1 mei 1976 te zenden aan het actuariaat.

4. Het adres van het actuariaat is t /m 31 januari 1976: Prof. Van Bemmelenlaan 1 A, Utrecht, tel. 030 — 711935.

K. J. Schaafsma, actuarius

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Officiële mededelingen

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken