Bekijk het origineel

Theologische faculteit VU telt ongeveer 500 leden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Theologische faculteit VU telt ongeveer 500 leden

3 minuten leestijd

Aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit worden 40 tot 60 eerstejaars verwacht. Daarmee beweegt het totaal aantal ingeschrevenen zich rondom de 500. Hiervan zijn 30 studenten ingeschreven voor de zgn. 'vooropleiding', 398 voor het doctoraal, en 58 voor de promotie. Onder de studenten zijn een aantal buitenlanders, waarvan enkelen uit de Derde Wereld. Voor laatstgenoemden is het mogelijk een 'oriëntatiejaar' te volgen, waarin zij kennis kunnen maken met de westerse wijze van theologie-bedrijven. Eventueel kunnen zij in de doctoraalfase een speciaal op hun behoeften afgestemde doctoraalprogramma volgen.

Wat de inrichting van de studie betreft, gedurende het eerste jaar bereidt men zich voor op het propaedeutische examen, dat behalve Hebreeuws, Nieuwtestamentisch Grieks en Israëlitische oudheden ook inleiding in de wijsbegeerte, inleiding in de psychologie en encyclopaedie omvat. Verder worden in het propaedeutische jaar colleges gegeven over vakken waarin pas later tentamen wordt afgenomen, nl. godsdienstwetenschap, algemene kerkgeschiedenis en sociologie.
Na het propaedeutisch examen volgt de basisopleiding in het geheel van de theologische vakken. Aan het eind van het vierde jaar kan men deze basisopleiding afsluiten met het kandidaatsexamen. De daarop volgende studie voor het doctoraalexamen neemt ongeveer twee jaar in beslag. Deze studie is sterk gedifferentieerd, zowel naar het beroep waarop de student zich wil voorbereiden (predikant of leraargodsdienstonderwijs) als met het oog op de eigen wetenschappelijke belangstelling van de student. In de doctoraalfase neemt voor die studenten die een beroepsdoctoraal gekozen hebben, de praktische vorming een belangrijke plaats in.

Predikantschap
Volgens besluit van de generale synode geeft alleen het doctorale examen thans toegang tot de kerkelijke examens en zo tot het predikantschap in de gereformeerde kerken. Uiteraard kan men als vanouds na het doctoraalexamen door het schrijven van een proefschrift zijn universitaire studie afsluiten met het behalen van de doctorstitel.
Om toegelaten te worden tot de theologische examens dient men in het bezit te zijn van een diploma vwo met een eindexamenpakket waarin Grieks en Latijn zijn opgenomen. Bezitters van een diploma vwo met een eindexamenpakket zonder Grieks en/of Latijn kunnen deelnemen aan de 'vooropleiding', evenals afgestudeerden aan een pedagogische academie of aan een hogere technische school. Voor laatstgenoemde categorieën gelden nog bijzondere aanvullende eisen.
De faculteit telt 11 hoogleraren (van wie er twee hun hoofdtaak vinden in een andere faculteit), een buitengewoon hoogleraar en twee lectoren. Er zijn twee hoogleraarsvacatures, nl. één door het emeritaat van prof. dr. N. H. Ridderbos en één door het vertrek van prof. dr. J. van den Berg naar Leiden. Kort geleden werd dr. G. Dekker lector in de sociologie van kerk en godsdienst. Verder zijn bij de faculteit ongeveer 30 wetenschappelijke medewerkers werkzaam.

Bijzondere taken
Sinds meerdere jaren verzorgt de faculteit 'postacademische cursussen', die bedoeld zijn om predikanten te helpen theologisch op de hoogte te blijven, hen te inspireren tot voortgaande studie en hun enkele mogelijkheden te bieden tot praktische oefening in onderdelen van hun ambtelijk werk.
Het vorig jaar namen ruim honderd predikanten aan deze cursus deel. De bijeenkomsten van de nieuwe cursus begonnen op 13 september.

Verder worden er, in samenwerking met de Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag — de vereniging waarvan de V.U. uitgaat — geregeld zgn. 'classisavonden' gehouden. Dit zijn bijeenkomsten van ambtsdragers van classes der Gereformeerde Kerken, waarop door leden van de faculteit informatie wordt gegeven over de gang van zaken aan de faculteit, m.n. over de huidige theologische ontwikkelingen en waarop uiteraard ruime gelegenheid is met elkaar van gedachten te wisselen. Het blijkt dat voor deze vorm van presentatie van de faculteit veel belangstelling en waardering bestaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1976

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Theologische faculteit VU telt ongeveer 500 leden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1976

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken