Bekijk het origineel

Over werkloosheid, Indianen en een spijtig begin

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Over werkloosheid, Indianen en een spijtig begin

Diakonaat in beweging

9 minuten leestijd

VERTREK VAN DS. V. D. WEG EN DRS. A. C. VAN LENTE
Een wat spijtig begin. De afgelopen maand zijn we twee zeer gewaardeerde medewerkers van ons A.D.B, kwijtgeraakt: ds. J. S. van de Weg en drs. A. C. van Lente.
Ds. Van de Weg mocht destijds, zoals alle predikanten die in het leger werkzaam zijn dat mogen, op 55-jarige leeftijd ophouden met werken. Voor wie ds. Van de Weg kent is het duidelijk dat dat niets voor hem was.
Hij meldde zich toen — en dat is inmiddels al weer acht jaar geleden — bij ons A.D.B., waaraan hij zijn tijd en werkkracht gratis beschikbaar stelde. Met niet aflatende energie heeft hij zich al die jaren op vele terreinen van met name het werelddiakonaat bewogen: opbouw van het gemeentediakonaat overzee, diakonale instellingen, vluchtelingen, Oost-Europa, beurzen, de zorg voor de uitgezonden medewerkers en de laatste paar jaar vooral ook de projektadoptie in Nederland.
Onze verhuizing naar Leusden werd echter een hinderpaal. De afstand Den Haag (waar hij woont) en Leusden is nu toch voor het dagelijkse reizen tussen wonen en werken te groot gebleken. En zo gaat ds. Van de Weg wat eerder bij ons weg dan zijn bedoeling en onze hoop was. Wel blijft hij thuis nog wat werk voor ons verrichten en blijft hij in een paar commissies zitten.
We zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij deed. We zullen zijn dagelijkse aanwezigheid missen. Als een hardwerkend maar vooral ook als een fijn mens.
Drs. A. C. van Lente was ruim drie jaar aan ons A.D.B, verbonden, als medewerker voor onder meer de vragen betreffende de methodiek van het diakonaat, voor de vragen over hoe je allerlei dingen het beste kunt doen. Hij heeft een groot aantal knappe dingen gedaan. Zo schreef hij de brochures 'Hoe naar de gemeente toe. Een aantal ideeën en suggesties over de diakonale voorlichting, toerusting en werving', 'Diakenen en bezoekdames' en kort geleden 'Werken met wijkteams'. Verder was hij ook de auteur van de vijfdelige brochurereeks over 'contactpersonen', een gezamenlijke uitgave met het Evangelisatiecentrum en het Bureau Kerkopbouw. De heer Van Lente heeft ons verlaten vanwege zijn benoeming tot docent sociale psychologie aan de pasgeopende protestantse sociale academie 'De IJsselpoort' in Kampen. Ook hem zien we node gaan. Zijn creatieve inbreng zullen we missen.

DIENST AAN WERKELOZEN
Het septembernummer van ons maandblad Het Diakonaat was gewijd aan 'Dienst aan werklozen'. Sinds enkele jaren kampen we in ons land met een grote werkloosheid. Velen, ouderen en jongeren, zijn daarvan het slachtoffer. Ook in diakonale kring isai geruime tijd de vraag aan de orde welke hulp kan worden gegeven aan hen, die werkloos zijn geworden of het misschien zullen worden. Er zijn al conferenties aan gewijd, artikelen over geschreven en vormingsweken voor werklozen gehouden bijvoorbeeld op de Drieklank in Paterswolde, onder leiding van ds. J . Pasveer.
En nu ligt dan dit meer uitgebreide verhaal op tafel, voorbereid door een werkgroep die in het leven was geroepen door de hervormde, gereformeerde en christelijk gereformeerde diakonale bureau's. Geschreven in het kader van een project met betrekking tot werkloosheid in Arnhem, dat door deze werkgroep is opgezet. Op welke wijze een diakonie met het werkloosheidsprobleem bezig is, hangt mede van de plaatselijke situatie af. Pasklare oplossingen zijn daarom niet te geven. Toch vinden we dat iedere diakonie met de informatie en de suggesties hierin samengebracht, zijn voordeel kan doen. Behalve de gereformeerde diakenen hebben de hervormde en christelijk gereformeerde diakenen gelijktijdig deze uitgave in handen gekregen.

WERKEN MET WIJKTEAMS
Graag wil ik u hierbij attent maken op een andere pas bij het A.D.B, verschenen brochure: Werken met wijkteams. Geschreven door drs. A. C. van Lente. Onder een wijkteam wordt verstaan een groepje kerkleden dat er zich gezamenlijk verantwoordelijk voor voelt dat de leden in een bepaald deel van de kerkelijke gemeente van de kerk de aandacht krijgen die ze nodig hebben en dat zij die deze aandacht geven niet langs elkaar heenwerken. In deze brochure komen onder meer de volgende vragen aan de orde: waarom werken met wijkteams?; de organisatie van wijkteams en hoe voeren we de wijkteams in?
Deze brochure is ons inziens niet slechts van belang voor diakonieën, maar voor elke kerkeraad die op deze manier wil (gaan) werken.

SAMENLEVEN MET BUITENLANDSE ARBEIDERS
Dit is de titel van een vorige maand verschenen brochure, die werd samengesteld door de landelijke interkerkelijke groep 'Samenleven met buitenlandse werknemers' waar ook ons A.D.B, deel van uit maakt.
De inhoud van deze brochure bestaat uit achtergrondinformatie over het verschijnsel gastarbeid en een reeks voorbeelden uit de praktijk van het vrijwilligerswerk ten behoeve van buitenlandse werknemers: welkomstwerk, taalles, ziekenbezoek, ontmoeting met vrouwen en contacten tussen christenen en moslims.

ONTMOETINGSWEEKEND VOOR OPZICHZELFSTAANDEN
Als laatste bericht over het diakonaat in eigen land: van 12 tot 14 november a.s. organiseren we een ontmoetingsweekend voor opzichzelfstaanden (ongehuwden, gescheiden mensen, weduwen en weduwnaars) van 30-60 jaar, met als thema: 'Het rijk alleen'. Op de achtergrond van dit weekend speelt mee het onlangs bij Bosch en Keuning verschenen boek van Marie Edwards en Eleanor Hoover: Het Rijk Alleen; het alleen zijn beleven als een positieve uitdaging.

MEDEWERKERS OVERZEE
Over naar het werelddiakonaat. Om te beginnen enkele personalia. Twee van de onderwijzeressen bij de Indianen in het zuiden van Suriname, de dames Feikje Brouwer en Anneke Banga, houden er dan mee op na heel wat jaren voortreffelijk werk te hebben verricht. We hopen spoedig in deze vacature te kunnen voorzien. Wat we aanbieden is geen eenvoudige baan. Het gaat hier om werk in zeer primitieve omstandigheden in twee van de vier zeer geïsoleerd liggende Indianendorpjes. Aan degenen die daar werken moeten hoge eisen worden gesteld wat betreft het vermogen om samen te werken en te leven in een klein team van uitgezonden medewerkers Amerikaanse zendeling, Nederlandse verpleegster en Nederlandse onderwijzer(es).
Bovendien moet het onderwijs niet alleen aan kinderen worden gegeven, maar ook aan volwassenen.
Daarbij gaat het niet alleen om leren lezen en schrijven enz., maar ook om het begeleiden van de veranderingsprocessen die zich onontkoombaar in deze Indiaanse samenleving voltrekken. We zouden het liefst hiervoor Surinaamse onderwijzers of onderwijzeressen beschikbaar willen stellen — er werkt al één Surinaamse onderwijzeres — maar meer zijn er helaas nog niet te vinden.
De heer en mevrouw Jan en Anneke van Bentum, die nu acht jaar betrokken zijn geweest bij het jeugd- en buurtwerk in de Braziliaanse miljoenenstad Sao Paulo, keren ook binnenkort naar ons land terug. We prijzen ons gelukkig dat hun werk kan worden overgenomen door een Braziliaan, die zich, in dienst van de gereformeerde kerk van Sao Paulo, met name met werken met basisgroepen zal gaan bezighouden.

Vorige maand bereikte ons het verheugende bericht, dat het waarschijnlijk mogelijk zal worden weer een leraar ter beschikking te kunnen stellen van het Christelijk Technisch Trainingscentrum in de Pakistaanse stad Gujranwala. Vorig jaar om deze tijd overleed daar onze medewerker de heer Brend Kuyvenhoven, die adjunct-directeur was van deze opleiding. Het krijgen van visa voor Pakistan is echter de laatste jaren steeds moeilijker geworden, zodat het zeer de vraag was of we weer iemand naar Pakistan zouden kunnen uitzenden.

De Pakistaanse regering heeft nu echter besloten dat in het geval van vervanging wel visa zullen worden afgegeven.

BEZOEKERS VAN OVERZEE
De afgelopen maand hebben we ook enkele overzeese relaties op bezoek gehad en vruchtbare besprekingen met hen gevoerd.
Dat was eerst met dr. Soetarno, de rector van de christelijke universiteit Saca Wacana in Salatiga op Java. Met hem is van gedachten gewisseld over de besprekingen, die onlangs plaats hebben gevonden op de Synode van de Javaanse kerken naar aanleiding van het vorig jaar gehouden overleg tussen werelddiakonaat en zending vanuit Nederland en de Javaanse zusterkerken, over de verdere verhoudingen tussen beide kerken. Verder is er nog doorgepraat over het verzoek van de genoemde universiteit om een Nederlandse landbouwkundige als docent daar voor enkele jaren beschikbaar te krijgen.
De tweede bezoeker was bisschop Samuel van de kerk van Pakistan. Op doorreis naar Schotland deed hij voor een paar dagen Leusden aan. Met hem is vooral gesproken over de voortgang van verschillende projecten op het terrein van het sociale opbouwwerk en het agrarisch-sociale opbouwwerk van de kerk in Pakistan.
Het derde en vierde bezoek kwam weer uit Indonesië. Mevrouw Boenjamin, stuwende kracht achter het sociale werk van de kerk in Semarang, is op het ogenblik met vakantie bij familie van haar in Nederland en bracht inmiddels al enkele bezoeken aan ons. Zij maakt tegelijk van de gelegenheid gebruik om hier in Nederland op haar vakgebied wat 'bij te tanken'.
Tot slot kregen we bezoek van de heer Gan Koen San, die in Semarang bestuurlijk leiding geeft aan het werk in de kindertehuizen. Het werk waar hij zich met grote bekwaamheid mee bezig houdt is het plaatsen van kinderen, voor wie dat nodig is, in deze tehuizen en het zoeken naar gezinnen daar, die bereid zijn een kind in hun midden op te nemen. Want hoe goed tehuizen ook kunnen zijn, opgroeien in een gezin is in het algemeen voor een kind beter.

CONTACTDAGEN OVER 'ARM EN RIJK'
Tot slot: op 28 augustus en 11 september werden resp. in Zwolle en Den Bosch twee landelijke contactdagen gehouden over 'Arm en Rijk'. Georganiseerd door het secretariaat voor ontwikkelingssamenwerking van onze kerken en het hervormde dito. Deze dagen werden gehouden voor contactpersonen van werkgroepen voor ontwikkelingssamenwerking en belangstellenden uit de kringen van diakonieën en zendingscommissies.
Aan de orde kwamen twee onderwerpen: de verhouding tussen werkgroep en de gemeente en de verhouding tussen mondiale problemen en problemen in onze eigen samenleving. Het werden twee geslaagde dagen, met elk zo'n 125 deelnemers. Dagen die veel van de deelnemers vroegen, maar dat mocht ook wel, want het ging over uitermate wezenlijke zaken.

(De heer Stellingwerf is staffunctionaris publiciteit bij het A.D.B.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1976

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Over werkloosheid, Indianen en een spijtig begin

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1976

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken