Bekijk het origineel

Uit het werk van de gereformeerde zendingsbond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het werk van de gereformeerde zendingsbond

9 minuten leestijd

De Gereformeerde Zendingsbond mocht dit jaar 75 jaar bestaan. Het hoofdbestuur van deze vereniging zag af van een groots opgezette jubileumviering. Het bleef bij een sobere, maar indrukwekkende herdenkingssamenkomst in de Domkerk te Utrecht op 6 februari. Vele honderden uit verschillende gemeenten van onze kerk kwamen daar bijéén om God ervoor te danken dat Hij mensen, zijn Kerk, inschakelt bij zijn werk en ook de GZB heeft willen gebruiken om het Evangelie te doen vorderen.

De herdenkingsbijeenkomst werd bewust eenvoudig gehouden. De GZB heeft na die 75 jaar geen reden om zich op de borst te kloppen. ‘Alles verricht hebbend, hebben we nog niet meer gedaan dan we schuldig waren te doen’. En zoals de voorzitter van de GZB, ds. J. de Lange, in zijn openingswoord in de samenkomst in de Dom zei: ‘Wie waren wij in deze jaren en hoe deden we ons werk en wat hebben we nagelaten te doen? ‘De dankbaarheid moest met belijdenis van tekortkomingen en van schuld voor God gepaard gaan.

Ook om een andere reden was de dankbaarheid en de vreugde om dat 75-jarig bestaan niet onvermengd en voluit. Reeds bij de oprichting van de GZB werd uitgesproken dat zending kerkewerk is. Die overtuiging is de bond nog toegedaan. Toen evenwel in 1951 bij de invoering van de Nieuwe Kerkorde andere zendingscorporaties de verantwoordelijkheid voor hun arbeid overdroegen aan de kerk, hield de GZB die verantwoordelijkheid toch aan zich, omdat — om nog eens met de voorzitter van de GZB te spreken — de bond, die van harte meent zijn arbeid naar Schrift en belijdenis te moeten volbrengen, in de kerk en haar organen tendensen ontwaarde, die naar zijn overtuiging buiten de grenzen van Schrift en belijdenis vielen.

In die nood verkeert de GZB in en met de Hervormde Kerk als zelfstandige zendingsvereniging voort. Namens heel de bond zei de voorzitter: Het constateren van deze nood doet ons pijn, omdat wij onze kerk liefhebben …

Dit jubileum moge ons allen tot inkeer brengen en tot terugkeer tot Schrift en belijdenis’.

Terwille van de zaak van Schrift en belijdenis bestaat de GZB, zoals die zaak eens de GZB deed ontstaan. De oprichting van de bond in 1901 hing samen met het feit dat de sinds 1861 bestaande Gereformeerde Zendingsvereniging na de pijnlijke scheuring van de kerk door de Doleantie-beweging van 1886 opging in de zending van de Gereformeerde Kerken. Het verlangen naar zendingswerk op grond van de Heilige Schrift en naar de belijdenis der vaderen heeft er toen toe geleid dat op de zesde februari 1901 in de Nederlandse Hervormde Kerk een Gereformeerde Zendingsbond werd opgericht.

Dat verlangen leeft nog sterk in de gemeenten. In de loop der jaren is dat in toenemende mate gebleken. Met dat werk wil de GZB, hoe verdrietig het ook is dat de bond overdracht van zijn arbeid aan de kerk in de gegeven omstandigheden onmogelijk moet achten, dan ook verder gaan. Niet om eigen belevingspatroon aan anderen op te dringen, maar uit de overtuiging dat aan die anderen het beste doorgegeven moet worden, dat de kerk in de uit het Woord geputte belijdenis der vaderen ontving.

Sulawesi

Een eerste terrein van werkzaamheid vond de bond op het eiland Sulawesi (vroeger Celebes geheten) in het tegenwoordige Indonesië. Zendeling A.A. van de Loosdrecht begon daar in 1913 met de verkondiging in woord en daad van de éne Naam, die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Hij werd in 1917 vermoord. Maar anderen waren hem al nagereisd en er volgden nog meer arbeiders in de oogst des Heeren. De Toraja-kerk omvat nu een tweehonderdduizend gedoopte leden. De GZB werkt met deze kerk nog altijd samen in de vervulling van de taken, waarvoor die kerk zich gesteld ziet.

Met name is dat het geval bij de opleiding van de dienaren des Woords en de toerusting van de gemeenten en hun leden.

In de overtuiging dat het in de zending erom gaat de volkeren tot discipelen van Jezus Christus te maken en dat de verkondiging van zijn Naam daarbij van fundamentele betekenis is, liet de GZB zich ook graag betrekken bij de predikantenopleiding van andere protestantse kerken in Indonesië. Een zendingspredikant werd daartoe beschikbaar gesteld aan de Protestantse Molukse Kerk. Een tweede is verbonden aan de Theologische Hogeschool van de Indonesische kerken te Jakarta.

Kenya

Toen het er op leek dat de samenwerking met de Toraja-kerk door de politieke verwikkelingen van de jaren vijftig wel eens een abrupt einde zou kunnen vinden, zag de GZB naar een tweede terrein van werkzaamheid uit. Dat werd op de hooglanden in het Westen van Kenya gevonden: rond de centra Eldoret en Plateau. Met de hier nu gevestigde Hervormde Kerk van Oost-Afrika maakte de GZB in 1971 een aanvang met zendingsarbeid in Turkana, een droog woestijnachtig gebied in het Noorden van Kenya onder een grotendeels nog nomadisch levend volk. In het begin van dit jaar werd, eveneens in samenwerking met de Hervormde Kerk van Oost-Afrika, begonnen met zendingsarbeid onder de Pokot, een nog zeer geïsoleerd levende stam in een aan Turkana grenzend gebied.

Latijns Amerika

Voorbereidingen tot een bijdrage aan kerkewerk en zendingsarbeid in Latijns Amerika zijn in een beslissend stadium gekomen. Mogelijk komt het in het komend jaar tot een samenwerkingsverbond met de Iglesia Evangelica Presbiteriana del Peru.

In de 75 jaar van zijn bestaan heeft de GZB bijna 70 zendingsarbeiders en -arbeidsters uitgezonden: predikanten, artsen, verpleegkundigen, onderwijzers, technici e.a. Toen de GZB 75 jaar bestond, waren er 16 overzee in dienst van deze bond werkzaam: dertien in Kenya, drie in Indonesië. Het zouden er meer kunnen zijn. De Toraja-kerk verwacht nog altijd twee zendingspredikanten. Ook elders bleven posten onbezet. De GZB heeft echter weer enkele jonge mensen in opleiding, die althans een deel van deze open plaatsen hopen te gaan vervullen.

Diakonale aspecten

De nadruk, door de GZB bij zijn arbeid gelegd op de fundamentele betekenis van de Woordverkondiging, betekent niet dat de bond geen aandacht zou hebben voor de diakonale aspecten van de zendingsarbeid. Woord en daad zijn immers niet te scheiden en het heil, dat gepredikt wordt, raakt de mens in zijn totaliteit. Dat vraagt om een ‘alomvattende benadering’. Wel moet daarbij naar een evenwichtige verhouding van de Woordverkondiging en het dienstbetoon gezocht worden, maar de zending kan en mag niet voorbij gaan aan de noden en de zorgen, waarin zij de mens aantreft als gevolg van de doorwerking van de zonde.

Zowel in Indonesië als in Kenya is veel gedaan aan het onderwijs. In de Toraja-landen kwam nog enkele jaren geleden pas met medewerking van ICCO1) als medefinancieringsproject van de overheid de technische school ‘Tagari’ tot stand. Dit instituut voorziet in een grote behoefte.

Het medisch zendingswerk heeft eveneens van meet af aan een belangrijke plaats in de arbeid van de GZB ingenomen. De Toraja-kerk weet zich verantwoordelijk voor het ziekenhuis ‘Elim’ te Rantepao met het netwerk van poliklinieken in wijde omtrek daarvan. Evenals voor de leprozerie ‘Batuleleng’ in diezelfde plaats. Het is de GZB een vreugde de kerk daarbij nog altijd te mogen steunen.

De Hervormde Kerk van Oost-Afrika kent eveneens een medische dienst. In Plateau staan een druk bezochte polikliniek en de kraamkliniek ‘Safina’, die over een zestigtal bedden beschikt. Daarnaast zijn er buitenklinieken op verschillende plaatsen. De arbeid in Turkana en Pokot bracht de noodzaak mee van het treffen van voorzieningen op medisch gebied. In Turkana, waar een verpleegkundige is gestationeerd, werd een centrum gebouwd.

Er zal in de naaste toekomst ook een verpleegkundige als zendingsarbeider naar Pokot uitgezonden moeten worden. Bij deze arbeid treedt een verschuiving op van een aanvankelijk noodgedwongen meer curatieve instelling naar meer preventieve gezondheidszorg. Dit om niet alleen zoveel mogelijk te doen, maar ook voor zoveel mogelijk mensen.

Een goed voorbeeld daarvan is project 519 uit de lijst van de Sectie Internationale Hulpverlening van onze kerk: Moeder- en kindzorg in Plateau, waarvoor een mobiele polikliniek wordt gevraagd om de gezondheidszorg nog meer naar de bevolking toe te kunnen brengen. Dit project, voorgedragen door de Commissie Werelddiakonaat van de Gereformeerde Bond en de GZB samen, is tegelijk een goed voorbeeld van de samenwerking, die er tussen deze commissie en de SIH is ontstaan. De GZB hoopt van harte en vertrouwt ook dat dit in de toekomst bestendigd zal kunnen blijven.

Irrigatieproject

Tenslotte valt nog te vermelden dat in Kenya een irrigatie-project in voorbereiding en deels in uitvoering is. De grote droogte, die Afrika enkele jaren achtereen teisterde, deed veel Turkana hun bestaansmiddel, het veebezit, verliezen. De regering bracht hen in overlevingskampen bijeen. Zij zoekt de omscholing van zwervende veehouders tot gevestigde landbouwers te bevorderen en hun zo weer een doelmatig bestaan te verschaffen door middel van voedselverbouw.

In het raam van dit streven werd door een paar vrijwilligers van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Loyapat, enkele tientallen kilometers ten zuiden van Lokichar, het centrum van de arbeid in Turkana, een klein bevloeiingsproject opgezet.

Dit leidde tot de vestiging van een aantal mensen. Kerk en zending sprongen daar in voor de verkondiging van het Evangelie, maar wisten zich ook geroepen christelijke handreiking te doen aan deze broeders en zusters in nood. Er werd onderwijs opgezet, de medische zorg kreeg aandacht en men ging mee helpen om het gestelde doel voor zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Een en ander heeft ertoe geleid dat na ingewonnen deskundig advies een uitbreiding van het bevloeide areaal tot 60 acres is voorgenomen.

Kerk en zending hopen dat dit doel via medefinanciering door de overheid door bemiddeling van ICCO zal kunnen worden verwerkelijkt.


1) Interkerkelijke Contactcommissie voor Ontwikkelingsprojecten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1976

Diakonia | 42 Pagina's

Uit het werk van de gereformeerde zendingsbond

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1976

Diakonia | 42 Pagina's

PDF Bekijken