Bekijk het origineel

Bruikbare ideeën voor een betere preekvoorziening

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bruikbare ideeën voor een betere preekvoorziening

5 minuten leestijd

Misschien herinnert u zich nog wel mijn hartekreet van een aantal maanden geleden over de preekvoorziening in onze kerken, die zoveel tijd en geld verslindt. Een scriba in Den Haag die bijvoorbeeld zestig telefoontjes moest plegen om een avonddienst vervuld te krijgen, of een andere scriba ergens in Friesland, die in arren moede bezig is de zaak maar vast te regelen voor 1979 . . .
Ik vroeg om meedenken en zo mogelijk reacties. Welnu, die laatste heb ik mogen ontvangen en om de zaak verder te laten rollen wil ik voor belanghebbenden een aantal voorstellen etaleren. In de hoop, dat er een bruikbare regeling uit mag voortkomen, via de meerdere vergaderingen (de classis, de ps).
U zegt: er zijn al zoveel regelingen binnen onze kerken? Ik antwoord: men maakt zich wel eens druk over minder belangrijke zaken. Als we er alleen maar aan denken dat we zuinig moeten omspringen met ons kerkegeld dat vrijwillig wordt opgebracht, dan zult u dat, dacht ik, wel met mij eens zijn.
Na terloops even genoemd te hebben de kennelijk als grapje bedoelde suggestie 'laat de dominees-zelf voor de preekvoorziening zorgen, dan ben je van alles af', kom ik bij het eerste eigenlijke voorstel, dat wat méér begrip voor onze voorgangers toont:

• Het zegt, er kennelijk van uitgaande dat er meer vraag dan aanbod is: bijna elke gemeente beschikt over krachten met wier hulp je, zonder dat er een dominee aan te pas hoeft te komen, nog wel een fijne, zgn. bijzondere, kerkdienst kunt voorbereiden. Bijvoorbeeld een zangdienst met bijbellezing en eventueel een korte overdenking. Een andere mogelijkheid is samenwerking met hervormden. Deze suggestie gaat er dus van uit de moeilijkheden zoveel mogelijk ter plaatse op te lossen.
• Volgend voorstel: een inventarisatie maken van voorgangers die elders kunnen preken. Daaronder te rekenen ouderejaars theologiestudenten, predikanten die van hun eigen gemeente vrij hebben, predikanten in algemene dienst, zoals leger-, ziekenhuis-, emerituspredikanten, docenten aan theologische opleidingen, zendingswerkers met verlof. Bij eventuele indeling, die niet vroeg genoeg kan gebeuren, zouden de dominees met een eigen gemeente dan natuurlijk ook tijdig hun rooster moeten kennen. Onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen de vakantieperiode (juni tot en met augustus) en de andere maanden. Gevraagd zou ook kunnen worden of dominees in de buurt van hun vakantie-adres ergens voor zouden willen gaan. Voor de categorieën ouderejaars studenten, land-, zee- en luchtmachtpredikanten, zendingswerkers zouden centrale informatie-adressen moeten worden benaderd, zoals respectievelijk de faculteiten, de hoofdleger-, hoofdvloot- en hoofdluchtmachtpredikanten en het Zendingscentrum.
• Een ander voorstel. ledere predikant die een gemeente binnen de classis wil helpen geeft de data op aan een centraal classicaal adres. Je hoeft dan maar dat ene adres te bellen om te weten of er in de classis op die en die data iemand beschikbaar is. Lukt een voorziening binnen de eigen classis niet, dan zou een naburige classis ingeschakeld kunnen worden. De classicale adressen zouden in het Jaarboekje van de kerken kunnen komen te staan. Dit systeem voorkomt onnodig reizen.
• Een variant of aanvulling hierop: In elke classis zou iemand benoemd moeten worden, die de preekvoorziening voor alle gemeenten in het ressort gaat verzorgen. Hij benadert daarvoor alle predikanten in de classis. Voorwaarde: alle gemeenten en predikanten moeten medewerking verlenen (dit voorstel is al ergens door een kerkeraad in een classis aangekaart).
• Nog weer een variant of aanvulling: alle gemeenten geven tijdig hun openstaande preekbeurten op aan een centraal adres in de classis en de predikanten binnen de classis geven daar op wanneer zij beschikbaar zijn. De dominee die dit voorstelde voegde hieraan toe: telefoon- en reiskosten worden zo tot een minimum teruggebracht en er is ook minder kans op maagzweren bij scriba's en predikanten.. .
• In het hoge noorden (Delfzijl) is een voorstel geboren, dat via de classis onderweg is naar de particuliere synode.
Het geldt hier een provinciale regeling, die in grote lijnen als volgt zou kunnen werken. De particuliere synode wijst in haar gebied een kerkelijk bureau aan, dat met de coördinatie van de provinciale preekvoorzieningen wordt belast. Alle kerken in het ressort dragen bij in de kosten via een omslagregeling. Er worden wat het tijdschema betreft drie perioden onderscheiden. Om te beginnen één maand, bijv. september, waarin alle gegevens moeten zijn verzameld. Dan volgt er een periode van drie maanden die de coördinator nodig heeft om alles te regelen. De daarop volgende zes maanden vormen de periode, waarvoor de regeling geldt.
Er worden standaardformulieren gemaakt waarop alle in de provincie beschikbare krachten-met-een-preekconsent hun mogelijkheden voor de gevraagde periode invullen. Kerken vullen op soortgelijke formulieren hün wensen in. De coördinator gaat indelen, waarbij hij zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van predikanten en kerken. Hij geeft predikanten en kerken tijdig een overzicht van de indeling. Is het aanbod te klein, dan zullen weliswaar leesdiensten moeten worden gehouden, maar die zal de coördinator dan zo eerlijk mogelijk trachten te spreiden. Is het aanbod te groot, dan wordt een reservelijst-predikanten aangelegd, waar in noodgevallen (ziekte bijv.) gebruik van zou kunnen worden gemaakt. In dat geval zou telefonisch contact met de coördinator nodig zijn. Uiteraard houdt dit systeem in, dat predikanten, noch kerkeraden zelfstandig meer afspraken voor een preekvoorziening zullen maken. Wel zou de mogelijkheid moeten blijven bestaan dat in incidentele gevallen een afspraak buiten de provincie wordt gemaakt, bijv. door dominees die nog eens graag in een vorige gemeente willen preken. Maar dat moet dan in een zeer vroeg stadium gebeuren: vóór de 'eerste' maand van voorbereiding waarin alles wordt geïnventariseerd.
Voordelen: besparing van tijd en geld en een betere spreiding. Nadeel: de plaatselijke kerk verliest een stukje zelfstandigheid dat echter zo miniem mogelijk is gehouden.
Uiteraard kan de duur van de aangegeven perioden ook anders gekozen worden.
Tot zover mijn overzicht, waaraan ik niets meer toe heb te voegen. Laten we hopen dat er iets bruikbaars door uit de bus zal komen.

(De heer Kooistra is scriba van de kerk in Joure).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Bruikbare ideeën voor een betere preekvoorziening

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken