Bekijk het origineel

In en om het Diakonaat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

In en om het Diakonaat

11 minuten leestijd

Een bijzondere oogstdienst

Muiderberg heeft actieve diakenen. Dat hebt u via deze rubriek, in juni 1976, al kunnen constateren, en het is weer eens gebleken bij de oogstdienst van het vorige najaar. Zoals altijd hervormden en gereformeerden tezamen. ‘Met de gebruikeIijke fruitbakjes? Nee, dit jaar ging het anders, en gezien de reactie van onze gemeenteleden, dat ‘anders’ sloeg goed aan’.

Dat schrijft mevrouw De Graaff, secretaris van de Muiderbergse diakonie, en zij vertelt hoe het allemaal in zijn werk ging.

In de buurt staat een tehuis voor chronisch zieken en bejaarden, ‘Naarderheem’, met een grote tuin, die echter vorig jaar veel te lijden had door de droogte. Met de mensen, die daar ‘bezigheidstherapie’ doen, had men al eerder contact gehad over het leveren van geschikt materiaal, en nu kwam de vraag: ‘hebt u geen plant voor ons?’

Het dorp Muiderberg heeft mooie tuinen, en men is er druk mee in de weer. Veel tuinen hadden er nog niet zó te lijden gehad, en leefden weer op in het najaar.

En toen klommen de diakenen in het plaatselijke kerkblad en verzochten om ‘verschoppelingen’ telefonisch te melden. Eén van onze gemeenteleden, ter zake kundig, stelde zich en zijn vrachtwagentje ter beschikking en op zaterdag 30 oktober ging er een vracht struiken en bomen ter waarde van wel duizend gulden

Naarderheem waarts. In de binnen- en buitentuinen werd alles liefdevol in de grond gestopt en volgend jaar moet het een lust zijn om rond Naarderheem te wandelen langs de groeiende en bloeiende Muiderbergse struiken en bomen.

Bovendien werd er een collecte gehouden in de oogstdienst, die ook al een succes was, en waarvoor dan misschien bollen of anderzins aangeschaft kunnen worden. Wat ook vermeldenswaard is, van de zijde van ‘Naarderheem’ kregen wij enkele door de bejaarden vervaardigde werkstukken om tijdens de dienst ten toon te stellen. Onze plaatselijke predikant verwees o.i. terecht naar ‘arbeid’, die door die heel oude of zieke handen nog verricht mocht worden. Door God word je niet aan de kant gezet als 65-plusser’.

Aldus mevrouw De Graaff, die ons allen een aardig voorbeeld aan de hand doet van diakonaal werk, dat met fantasie en enthousiasme wordt gedaan.

Diakonie en gemeente

Ook in Kampen wil men er wat aan doen. In ‘Hervormd Kampen’ van 18 december viel, bij het welbekende diakonale vignet, te lezen:

De diakonie wil een verhaal uit de wereld helpen. Het verhaal dat de diakonie tegenwoordig niet meer nodig is. U kent dat verhaal toch?

De overheid zorgt voor alles, want we hebben een heleboel sociale wetten en maatregelen: de werkeloosheidswet, de AOW, de Ziektewet, de WAO en nog een hele serie andere wetten, die ervoor zorgen dat u niets tekort komt. Dan zijn er nog de subsidies (zegt het verhaal). Ook van de overheid. Allerlei goede tehuizen voor bejaarden, voor hulpbehoevenden, kindertehuizen, verpleegtehuizen en ga zo maar door! Ze worden allemaal geholpen door de overheid. Je kunt niets bedenken of de overheid zorgt ervoor. Van de wieg tot het graf, zeggen we!

Nu gaat de diakonie van uw Hervormde Gemeente u vertellen dat dat verhaal niet klopt. Want de diakonie doet ook nu nog heel veel goed werk, waar u te weinig van weet. Werk dat veel geld kost. Voor uw Hervormde Gemeente. Voor u of voor uw naaste omgeving. De diakonie doet dat in opdracht van de Koning der Kerk, in opdracht van Christus zelf.

Wij vinden dat u recht hebt op wat meer informatie over het werk van uw diakonie. Want we zijn een beetje van elkaar vervreemd. En dat mag niet, want het werk moet nog steeds gebeuren. Sterker: het wordt steeds meer! Ondanks het verhaal dat het niet meer nodig is.

Daarom zullen we van tijd tot tijd vertellen wat we doen. In uw eigen ‘Hervormd Kampen’.

Ik hoop dat de diakenen uit Kampen bij hun prijzenswaardig initiatief ook gebruik zullen maken van de folder Diakonaat wat is dat?, die zoals u weet hervormde en gereformeerde gemeenteleden ‘op het lijf’ is geschreven. U kent de prijzen: ƒ 3,— per 10 ex., ƒ 12,50 per 50 ex., ƒ 20,— per 100 exemplaren. Te bestellen bij de GDR.

Nog geen zin?

Over die folder schrijft J. Krabbendam in het blad van de Amsterdamse diakonie DIA van januari:

‘Je kunt je na de folder gelezen te hebben, nauwelijks voorstellen dat mensen nog geen zin hebben om met de diakenen mee te gaan doen. Bovendien, het kan de diakenen zelf ook op een nieuw spoor zetten. Na de folder gelezen te hebben, hoef je je echt niet meer af te vragen of er nog taken voor diakenen zijn!’

Publicaties

In sneltreinvaart meld ik enkele publicaties, die u wellicht interesseren.

Nog even blijven bij het voortreffelijke DIA. In december verscheen een themanummer over bejaarden en diakonaat. Veel informatie en suggesties, mede naar aanleiding van het regeringsbeleid, zoals dat ontvouwd is in de zgn. tweede nota.

Uit het voorwoord: ‘Wij zijn van mening dat er wat ouderen betreft meer diakonale activiteiten mogelijk zijn dan nu het geval is. Wij vinden dan ook dat een wijkgemeente zich best fris en opnieuw kan bezinnen over de manier waarop ouderen in de gemeente of buurt kunnen functioneren’. Het adres van DIA: Prins Hendriklaan 16, Amsterdam, tel. 020-761552.

Over stervensbegeleiding gaat het januari-nummer van het Tijdschrift voor Maatschappijvraagstukken en Welzijnswerk. Er wordt o.m. verslag gedaan van een conferentie en verteld over de Engelse organisatie ‘Cruse’, die weduwen helpt. Een gedegen nummer, dat u à ƒ 5,— kunt verkrijgen bij Samsom in Alphen aan den Rijn, tel. 01720-62181 en 62182. Suriname verwoordt is een bundel gedichten, sprookjes en verhalen uit Suriname. Een nieuwe uitgave in de serie ‘De derde spreker’, waarover u al in september 1976 (pag. 258) kon lezen, verkrijgbaar bij Novib, Amaliastraat 5-7, Den Haag, tel. 070-624081. De prijs is ƒ 3,—. Ook kwam een roman uit over Suriname, ‘Kollektieve schuld’ door Edgar Cairo, prijs ƒ 10,—, en een informatiegids over Suriname en Surinamers in Nederland, met veel namen en adressen: ‘Wie, wat, waar…’, prijs ƒ 2, —.

De Christelijke Gereformeerde Kerken kennen een Diakonaal Handboek, een losbladige uitgave, waarin zowel informatie als meer beschouwende lectuur wordt geboden. Verschenen zijn nu ‘Bevrijding, vrijheid en gerechtigheid’ door prof. dr. B. J. Oosterhoff, en ‘Deputaten Hulpverlening in binnen- en buitenland’ door ds. Jac. J. Rebel, waarin ook verslag wordt gedaan van diverse vooral buitenlandse projecten. Wendt u zich voor informatie tot de Deputaten voor Algemene Diakonale en Maatschappelijke Aangelegenheden van deze kerken, postbus 9019, Dordrecht, tel. 010-269823 of 078-60550.

En om naar het werk voor en met ouderen terug te keren: wie wat wil weten over de ‘Amstelhuizen’, met name over de geschiedenis ervan, leze de laatste drie nummers van het blad van de Stichting Amstelhuizen, Hofpraet. U kunt de mooi uitgevoerde nummers verkrijgen op het adres van de stichting, Amstel 51 in Amsterdam, tel. 020-225151.

Een nieuwe ombudsvrouw

In deze rubriek (februari 1976, pagina 51) hebt u al eens kennis gemaakt met de ombudsvrouw’ Meta van Beek. Ruim drie jaar lang heeft zij, met een aantal medewerkers, vrouwen bijgestaan bij problemen in werksituaties. Zij is er nu per 1 januari mee gestopt. Haar plaats is ingenomen door Annelies van Overbeek, 35 jaar oud en moeder van een meisje van tien jaar.

Dat vertel ik u erbij, omdat Annelies er vanwege dat moederschap geen volledige werkkring van kan maken.

De ministeries van CRM en van Sociale Zaken zullen de ‘Stichting Ombudsvrouw’ ook in 1977 financieel steunen. U kunt de ombudsvrouw dagelijks van elf tot drie uur bereiken onder nummer 070-554513. Het adres is postbus 1520 in Den Haag. De stichting geeft een informatief boekje uit, ‘Werk-wijs’, dat u kunt verkrijgen door ƒ 6,70 te storten op giro 3071221 ten name van de stichting ‘Ombudsvrouw’ in Den Haag

Kennismaking

In verband met mijn kandidaatstelling voor een plaats in de diakonie lijkt het mij zinvol u omtrent mijn persoon in kort bestek iets te vertellen. In september 1975 kwamen mijn man, dochter (nu 5 jaar) en ik als eerste bewoners van het Westzijderveld naar Koog aan de Zaan.

Onder meer door mijn part-time baan van lerares Engels aan het Reformatorisch College Blaise Pascal in Zaandam, waar wij ruim zes jaar gewoond hebben, zijn wij nog nauwelijks in de gelegenheid geweest om buiten het Westzijderveld onze nieuwe woonplaats te leren kennen. Het kerkbezoek en straks het ambt van diaken zal, naar ik hoop en verwacht, bijdragen tot een spoedige nadere kennismaking met de gemeente en velen van u persoonlijk.

Zo zijn onze manieren in de Hervormde Gemeente van Koog en Zaandijk, die via Ons Kerkblad van januari met vijf nieuwe ambtsdragers heeft kunnen kennismaken. De redactie vroeg hun wat over zichzelf te vertellen. Behalve mevrouw Bergink-Zuyderhoudt, die hierboven aan het woord was, kwam er nog een diaken in het stuk voor, Pim Houthuijse geheten, die daarbij tegelijk uit de doeken deed wat een ‘catechesegezin’ in Koog en Zaandijk inhoudt. Nuttige voorlichting, vind ik, en een plezierig begin van je werk als ambtsdrager in de gemeente.


Nieuwe diakonale uitgaven

Bij de GDR zijn deze maand verschenen:

Gaat de kerk te ver…?

Een brochure naar aanleiding van de algemene diakonale vergadering op 23 oktober 1976 over de kerkelijke bemoeienis met de samenleving. Met de meditatie van ds. J. Koele, de inleidingen van dr. A. H. van den Heuvel en mr. G. A. Wagner, en een samenvatting met gespreksvragen door D. B. van der Waals. Ter afsluiting: een overzicht van persreacties op deze vergadering. Prijs: ƒ 3,—.

De gehandicapte in ons midden

Zes artikelen over de kerkelijke gemeente en de gehandicapten, die eerder verschenen in Diakonia (december 1975-december 1976). Door dr. J. C. van Dongen, C. J. L. M. van Gendt, P. A. I. Hart, J. F. van Leer ing., L. J. M. Th. Neesen en drs. G. P. Zweistra. Prijs: ƒ 2,50.

Bestellingen bij de Generale Diakonale Raad, Postbus 14100, Utrecht, giro 8685, met vermelding van de titel en het aantal exemplaren.


Werelddiakonaat

De drie ‘grote’ landelijke organen, die zich met werelddiakonaat bezighouden (ADB, GDR en SOH), organiseerden dinsdag 1 februari een persbijeenkomst in verband met de ‘zondag van het werelddiakonaat’ van 6 februari. Over de achtergronden en problemen werd wat verteld, er waren buitenlandse gasten bij, onder wie de secretaris van de Raad van Kerken van het geteisterde Soedan, en na afloop werd wat over het werelddiakonaat doorgepraat.

Zo ongeveer iedereen in de journalistieke wereld, bij wie enige interesse mocht worden verondersteld, was uitgenodigd, en dan bent u misschien wel benieuwd wie er kwámen. Hier komen ze: de protestantschristelijke dagbladen Trouw, Friesch Dagblad en Nederlands Dagblad (vrijgemaakt gereformeerd), ANP, GPD (de nieuwsdienst van een aantal provinciale dagbladen), tiet gereformeerde Centraal Weekblad, de Informatiedienst van de Gereformeerde Kerken, de Wereldomroep en NCRV-radio (‘Hier en nu’). Bericht van verhindering zonden het Hervormd Persbureau, de Sijthoff Pers (Rotterdamsch Nieuwsblad/Haagsche Courant/Goudsche Courant) en het Leidsch Dagblad. Maar deze drie hádden zich tevoren al geïnformeerd.

Werelddiakonaat (2)

Boeiend als altijd was Hervormd Nederland van 5 februari. Pagina 7: advertentie van de GDR over de ‘zondag van het werelddiakonaat’. Pagina 17: in de rubriek ‘Signalement’ een stukje ‘Zondag voor het werelddiakonaat’, waarin wordt gemeld dat de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen (giro 5261) in 1977 door gaat met hulp te geven waar dat gevraagd wordt.

Om nu juist dit soort ‘eenzijdige’ berichtgeving rond de zondag van het werelddiakonaat te voorkomen, besloten ADB, GDR en SOH twee jaar geleden hun voorlichting aan de pers te coördineren via een gezamenlijke bijeenkomst. Op de uitnodiging gaf Hervormd Nederland ook nu weer taal noch teken.

Toch een goed idee. Van die advertentie, bedoel ik.


PAASNUMMER “OPEN VENSTERS”

Velen die met de organisatie van paasvieringen belast zijn, bezinnen zich reeds op de vorm en inhoud van dit feest, dat vaak minder dan het kerstfeest aandacht krijgt. Toch staat het gedenken van de Opstanding en het leven uit die verkondiging centraal voor een christen.

Daarom komt Boekencentrum B.V. nu voor de 20ste maal uit met een extra PAAS-NUMMER van het maandblad voorouderen “Open Vensters”.

De compleet uitgewerkte liturgie is een (alom gewaardeerde) leidraad voor Paasvieringen met groepen. Daarnaast is het Paasnummer heel geschikt als groet aan alleenstaanden. De gevarieerde inhoud met bijdragen van ds. G. Boogaard — ds. J. W. B. Smit — Laura Reedijk-Boersma — een puzzelpagina — receptjes en knutselwerk geven zo veel langer plezier dan fruit of bloemen.

De prijs is ƒ 0,62 (per stuk, exclusief porto).

De illustraties zijn ditmaal van de hand van een kunstenaar, die in de natuur vormen ziet, die spreken van Jezus — zijn lijden en opstanding.

Bestellingen te richten aan Boekencentrum, Postbus 5176, Den Haag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Diakonia | 36 Pagina's

In en om het Diakonaat

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken