Bekijk het origineel

Belgische protestantse kerken naar eenwording

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Belgische protestantse kerken naar eenwording

Streefdatum nadert

3 minuten leestijd

De belijdenis van het geloof is voor de kerk een blijvende opdracht. Zij is niet beperkt tot het opstellen van konstitutieartikelen en eindigt niet bij de eenwording.
Dit schrijft de werkgroep 'Geloofsverklaring' van de kontaktkommissie van de Protestantse kerk-, de Hervormde kerk en de Gereformeerde kerken van België in haar onlangs verschenen jaarverslag.
De kontaktkommissie werd enkele jaren geleden in het leven geroepen om de eenwording van bovengenoemde 3 protestantse kerken in België voor te bereiden.
Het jaarverslag 1976 geeft een duidelijk beeld van de werkzaamheden die door de diverse werkgroepen zijn uitgevoerd en laat er geen twijfel over bestaan dat de eenwording in 1 978, het jaar dat van aanvang af als streefdatum is gesteld, gerealiseerd kan worden.

Naam
De door de kontaktkommissie voorgestelde naam voor de 'nieuwe' kerk, — Verenigde Protestantse kerk in België — Eglise Protestante Unie de Belgique — werd door de synoden van de Protestantse kerk en de Hervormde kerk van België, zowel als door de classis der Gereformeerde kerken in België unaniem aanvaard. Voor het woord 'Protestant' is gekozen omdat dit de protestantse kerken het duidelijkst kenmerkt in de belgische samenleving, terwijl 'verenigd' duidelijk wil maken dat de nieuwe kerk een verleden voortzet dat zij niet kan en wil verloochenen maar ook dat de kerk haar leven wil vernieuwen door deze tot stand gekomen vereniging.
De verantwoordelijkheden binnen de nieuwe kerkformatie zullen berusten bij kerkeraad, distriktsvergadering en synode. De werkgroep 'strukturen' wijst met nadruk de mogelijkheid van twee synodes, gescheiden volgens de taal, van de hand.
Hoewel de beheerraden kerkrechtelijk geen deel uitmaken van de kerkelijke struktuur, moest voor deze organen toch ruimte worden gemaakt, aangezien deze ten aanzien van de burgerlijke overheid verantwoordelijk zijn voor het beheer van de materiële kant van de eredienst. De beheerraden zullen daarom toegevoegd worden aan de kerkeraden en onder zijn leiding werken.
Het jaarverslag bevat tevens de ontwerptekst voor de kerkordelijke bepalingen met betrekking tot het financiële beheer der nieuwe kerkformatie, opgesteld door de werkgroep 'financiën'. Deze tekst is ter goedkeuring voorgelegd aan de beide synodes en de classis.
In de Protestantse kerk van België voorziet de centrale kas in alle onkosten, terwijl de predikantstraktementen door het Ministerie van Justitie en/of het Ministerie van Nationale Opvoeding betaald worden.
In de Hervormde kerk van België vervult de centrale kas een zelfde rol, terwijl bovendien de predikantstraktementen uit deze kas betaald worden. De plaatselijke kerken worden, al naar gelang hun draagkracht, jaarlijks aangeslagen voor een bepaald bedrag dat in de centrale kas gestort dient te worden. In de Gereformeerde kerken liggen de financiële verantwoordelijkheden bij de plaatselijke gemeenten, met uitzondering van de gezamenlijk uit te voeren taken.
In het nieuwe voorstel gaat men ervan uit dat de financiële verantwoordelijkheden in eerste instantie bij de plaatselijke gemeenten liggen, terwijl de centrale kas ter beschikking blijft voor gezamenlijke aktiviteiten, het uitbetalen van traktementen van predikanten in algemene dienst, steunverlening aan minder draagkrachtige gemeenten en uitbetalingen in het kader van de emeritaatsvoorzieningen.

De kontaktkommissie besluit haar rapport met een nadrukkelijke oproep aan de plaatselijke kerken nu reeds gestalte te geven aan de toekomstige éénwording door het opzetten van gezamenlijke aktiviteiten en bevordering van onderlinge kontakten. Pas wanneer men zich eendrachtig inzet voor het diakonaat, de evangelisatie, het jeugdwerk enz. kan er werkelijk sprake zijn van een vernieuwde kerk, van die éne kudde, die niet alleen de éne Herder volgt, maar ook in eigen midden niemand als het zwarte schaap buitenstoot.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 maart 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Belgische protestantse kerken naar eenwording

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 maart 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken