Bekijk het origineel

Wie zijn de afgevaardigden naar de synode van Zwolle?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wie zijn de afgevaardigden naar de synode van Zwolle?

Korte kennismaking (II)

9 minuten leestijd

De Synode van Zwolle heeft de eerste zittingsdag inmiddels achter de rug, maar het duurt nog enkele maanden eer de eerste volledige zittingsweek plaatsvindt. Daarom stellen we u in een aantal achtereenvolgende nummers van Kerkinformatie de afgevaardigden voor, volgens de data waarop zij werden afgevaardigd door de diverse Particuliere Synoden. Om die reden zijn nu Zuid-Holland Oost, Zeeland, Drenthe en Utrecht aan de beurt. De meningen onder elke foto vormen telkens het antwoord op de vraag: wat is volgens u het belangrijkste aandachtspunt voor de gereformeerde kerken?

Afgevaardigden van Zuid-Holland-Oost
Ds. W. A. Boer (29) is predikant in zijn eerste gemeente Meerkerk en is het jongste synode-lid. Desalniettemin is hij een synodelid met ervaring, want ook de vorige keer was hij van de partij. Er zijn twee kinderen tussen 1 en 3 jaar jong in de pastorie van Meerkerk. De eenheid van de Gereformeerde Kerken, die nog steeds onder hoogspanning staat, en de (gereformeerde) waarheid, waarvoor — aldus ds. Boer — hetzelfde geldt, acht hij prioriteit nummer één.

Ds. S. van der Veen (48) diende vóór zijn huidige gemeente Krimpen aan den IJssel de kerken van Arum, Zwijndrecht en Rotterdam-Delfshaven. In Krimpen is ook zijn echtgenote, mevrouw M. J. van der Veen-Schenkeveld als predikant werkzaam, die overigens vooral bekendheid geniet als lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken. Hun twee kinderen zijn resp. 19 en 16 jaar.
Gevraagd naar het belangrijkste aandachtspunt voor de Gereformeerde Kerken zegt ds. Van der Veen: 'Als Gereformeerde Kerken samen verder onderweg in oecumenisch verband, zich in woord en daad verantwoordelijk wetend voor de wereld'.

Ouderling H. Benard (58), Woerden, is gepensioneerd beroepsmilitair. De heer Benard, die scriba van één van de wijkkerkeraden is, heeft vier kinderen van in de twintig, waarvan er nog één thuis woont.
Hij verwacht van de kerken niet alleen aandacht voor, maar ook uitvoering van de oecumene, zodat er in samenwerking — hier en elders — veel meer kan gebeuren tot Gods eer. Bovendien vindt hij het belangrijk dat zowel personen als kerken er voor oppassen de Heilige Geest niet in de weg te staan.

Ouderling A. G. de Kruyk (49), Ameide, is eigenaar van een groothandel in fruit. Zijn gezin telt 5 kinderen, allen thuiswonend, van 14 tot 22 jaar. Tijdens de Synode van Maastricht heeft hij twee dagen als tertius reeds even kunnen kennismaken met het synodewerk.

Vooral praktische zaken (liturgie, opleiding predikanten, gemeentetoerusting) hebben zijn interesse. Voor de Gereformeerde Kerken acht hij de zaken van de belijdenis, het juiste omgaan met de bijbel en het kerkelijk meeleven in het algemeen de belangrijkste kwesties.

Diaken H. P. den Hollander (63), Gouda, heeft sinds 1959 reeds als afgevaardigde aan vier Generale Synoden deelgenomen. Zijn beroep is schilderspatroon en hij heett twee getrouwde kinderen.
Als diaken in Gouda heeft de heer Den Hollander een bijzondere taak m.b.t. het bejaardencentrum. Op regionaal niveau bekleedt hij enkele funkties in het deputaatschap voor diakonale zaken van de Particuliere Synode en het Gereformeerd Sociaal Centrum Zuid-Holland. Zaken van financiën en organisatie hebben zijn interesse, terwijl hij het voor de kerken nodig acht de rust te bewaren.

Afgevaardigden van Zeeland
Ds. H. van Benthem (52), Middelburg, was eerder predikant van de gereformeerde kerken van Holwerd, Wieringerwerf, Leeuwarden en Apeldoorn. Tijdens de Synode van Maastricht was hij lid van het moderamen. Van de vijf kinderen Van Benthem studeren er drie, is er één nog thuis en de ander getrouwd. De kerken zullen vooral aandacht moeten schenken aan de verhouding tussen kerk en maatschappij — ds. Van Benthem verwacht een toespitsing daarvan in een zware behandeling over het antiracisme programma (PCR) — en de voortgang op weg naar een nieuw belijden.

Ds. E. Hoogerwerf (45), Vlissingen, begon zijn loopbaan ook in Zeeland, namelijk in Schoondijke. In de tussenliggende periode was hij als missionair predikant werkzaam op Zuid-Sumatra, hetgeen zijn grote belangstelling voor zaken betreffende zending, diakonaat, oecumene buitenland en Kerk en Israël (de taken van adviescommissie IV) verklaart. Wat ons land betreft heeft de Vlissingse predikant dan ook vooral aandacht voor de gemeente als levende gemeenschap (gemeenteopbouw en pastoraat) en hij hoopt dat dit evenzeer van heel de synode geldt. Ds. en mevr. Hoogerwerf hebben drie kinderen variërend in leeftijd van 10 tot 17 jaar.

Ouderling A. Arendse (64), Oost-Souburg, werkt als coördinator van de hoveniersafdeling bij de Werkplaats Walcheren. In zijn vrije tijd is hij voorzitter van de kerkeraad.
De heer Arendse is vader van vijf kinderen, waarvan er nog één thuis woont.
Onze vraag naar het belangrijkste aandachtspunt beantwoordt hij aldus: 'De eenheid bewaren in het gereformeerd kerkelijk leven en het uitdiepen van de samenwerking met andere kerken, b.v. de hervormde kerk'.

Ouderling P. Rijkse (59), eveneens uit Oost-Souburg, is vader van vier kinderen tussen 21 en 28 jaar oud. Als gepensioneerd ambtenaar maakte hij ook reeds deel uit van de Synode van Maastricht.
De heer Rijkse, die vooral belang stelt in organisatorische zaken, reageert op de door ons aan ieder gestelde vraag als volgt: 'Rust in onze kerken en het bewaren en bevorderen van de eigen identiteit'.

Diaken P. Huson (61), ook al uit Oost-Souburg, heeft reeds twee Synoden (Haarlem en Maastricht) bijgewoond als afgevaardigde. De heer Huson, eigenaar van een boekhandel, heeft acht kinderen waarvan er drie nog thuis wonen. De kerk — is zijn mening — zal zich temidden van al het theologisch en wereldlijk gewoel moeten manifesteren als bolwerk van de zekerheid die Jezus ons verworven heeft.
Die boodschap moet zo vertaald worden dat ook de komende generatie zich aangesproken voelt, aldus de heer Huson.

Afgevaardigden van Drenthe
Ds. P. Torenbeek (38), Hoogeveen, staat in zijn tweede gemeente; hij begon als predikant in Anna Jacobapolder.
Het gezin Torenbeek telt 4 kinderen van 7 tot 12 jaar.
Wat hij het belangrijkste aandachtspunt acht voor de gereformeerde kerken nü? Het vasthouden van de eenheid en de gelijkgerichtheid binnen het kerkverband, terwille van een zinvol funktioneren van diakonaat, zending en evangelisatie, én terwille van de oecumene.

Ds. G. Assies (49), Emmen, begon zijn loopbaan in 1958 als evangelisatie-predikant in het Groningse Oostwold (Old.). Vervolgens werd hij predikant van de geref. kerk van Ijmuiden, waarna Emmen-Angelslo volgde. De drie kinderen in het gezin (13 tot 17 jaar) wonen thuis.
Vooral de nuances in de kerk acht deze predikant van belang. 'We moeten elkaar de (overigens goed gestruktureerde) vrijheid geven in het beleven van ons christen-zijn'.

Ouderling A. Bouwmeester (63), Hoogeveen, woonde reeds de vorige Gen. Synode als afgevaardigde bij. De vijf kinderen in het gezin Bouwmeester zijn tussen de 1 8 en 34 jaar. De gepensioneerd administrateur van de Zeister gemeentesecretarie is in zijn huidige woonplaats lid van de K.A.Z. en bovendien afgevaardigde naar classis en particuliere synode. De ook in onze kerken waarneembare toenemende verschraling en vervlakking van het geestelijk leven zouden de grootste zorg van de Generale Synode moeten zijn, meent de heer Bouwmeester.

Ouderling G. G. Kuntz (41) is scriba van de K.A.Z. van de Geref. Kerk van Assen. De ook in 'Haarlem' en 'Maastricht' aanwezige heer Kuntz is direkteur van een groothandel in levensmiddelen. Het gezin Kuntz telt drie kinderen van resp. 9, 12 en 1 5 jaar.
Drie zaken vragen vooral de aandacht van onze kerkelijke vergaderingen, meent deze Asser ouderling: het bewaren van de eenheid, het bij de kerk houden van de jeugd en het getuigen naar buiten.

Diaken P. van Dijken (62), Assen, is een synodelid met ervaring (vier maal eerder afgevaardigd sinds 1969). De heer Van Dijken is commissaris van de levensmiddelengroothandel waarvan hij eerder direkteur was geweest. In kerkelijke verbanden vervult hij een groot aantal funkties.
Het echtpaar Van Dijken heeft geen thuiswonende kinderen. De steeds toenemende onkerkelijkheid, de zich uitbreidende polarisatie en het generatie-verschil zijn zaken die z.i. de aandacht vragen van onze kerken.

Afgevaardigden van Utrecht
Ds. A. Corporaal (49), Zeist, kwam in 1961 vanuit zijn eerste gemeente Edam naar Zeist om zich daar vooral voor het evangelisatiewerk in te zetten.
De enige telg van het echtpaar Corporaal woont niet meer thuis. Voor de arbeid van de Generale Synode wijst de Zeister predikant op deze kernvraag: hoe kunnen we (samen met anderen) zó met ons getuigenis en onze dienst in de samenleving staan, dat blijkt hoezeer het Evangelie van Jezus Christus bevrijding brengt, overal waar mensen wonen.

Ds. J. van Dalen (54), Nieuw- Loosdrecht, was ook afgevaardigd naar de Synode van Maastricht. Hij is gereformeerd predikant geweest in Den Andel (Gr.), Nieuw- Loosdrecht (Ie maal). Uithoorn en Rotterdam- Overschie. Ds. Van Dalen, vader van drie kinderen van 11, 15 en 22, vraagt zich voor de kerken vooral af: hoe betrekken we de jonge mensen erbij, hoe maken we hen enthousiast? Niet minder belangrijk vindt hij de vraag hoe we als kerk in de wereld staan, b.v. ten aanzien van zuidelijk Afrika.

Ouderling F. Kampherbeek (54), Odijk (U), is wnd. praeses van de kerkeraad te Bunnik en afgevaardigde naar classis en Particuliere Synode.
De heer Kampherbeek is funktionaris bij het bestuur van de Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag (VU).
De ook in Maastricht reeds aanwezige ouderling is vader van twee kinderen van achter in de twintig.
Omdat het zwaartepunt van de kerk ligt bij de plaatselijke gemeenten, waar mensen elkaar en anderen in liefde hebben te dienen, moet alles wat kerkelijke vergaderingen ondernemen — zo meent de heer Kampherbeek — op dat dienstbetoon gericht zijn. Belangrijkste aandachtspunt is dus de geestelijke zorg in allerlei verband.

Ouderiing R. v. d. Meer (67), Utrecht, is directeur geweest van het Bureau Metaalunie.
Het echtpaar v. d. Meer heeft drie gehuwde zoons. Vader bekleedt diverse kerkelijke funkties waarvan de belangrijkste het secretariaat van het Landelijk Verband van Commissies van Beheer is.
De grootste aandacht van deze ouderiing zal uitgaan naar zaken van kerkopbouw, mede gericht op het behoud van de jeugd voor onze kerken, de beteugeling van de randkerkelijkheid en het uitdragen van het evangelie naar buiten.

Diaken mevr. C. Hordijk-Bukman (54), De Bilt, heeft daar een speciale taak in het open bejaardenwerk. Het echtpaar Hordijk heeft drie volwassen kinderen.
Mevr. Bukman's belangstelling gaat vooral uit naar de wijze waarop de kerk zich naar buiten toe presenteert.
Het belangrijkste aandachtspunt? De problematiek rond de — steeds minder goed bezochte — kerkdiensten, de gebrekkige kennis van bijbel en belijdenis bij veel gemeenteleden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Wie zijn de afgevaardigden naar de synode van Zwolle?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken