Bekijk het origineel

Twee jaar nieuwe levensstijl en nu …

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Twee jaar nieuwe levensstijl en nu …

7 minuten leestijd

Het was in 1975 dat op inititiatief van de sectie voor Sociale Vragen van de Raad van Kerken een werkgroep werd geformeerd met de bedoeling de kerken, parochies en gemeenten op gang te helpen bij het zoeken naar een Nieuwe Levensstijl.

Zo makkelijk als het gezegd werd, werd het nog niet gedaan. De werkgroep, die vertegenwoordigers van alle kerken in haar gelederen telt, zag zich niet als de eerst aangewezene om de plaatselijke gemeenten te vertellen hoe men nu aan de slag moest om de Nieuwe Levensstijl in de praktijk te brengen. En wat is dan die “Nieuwe Levensstijl”?

Wel heeft de werkgroep de afgelopen twee jaar getracht in lijnen aan te geven wat die Nieuwe Levensstijl zou kunnen zijn. Begonnen werd met vast te stellen dat er een vijftal harde uitdagingen zijn die vragen om verandering t.w.:

1. de eindigheid van de natuurlijke hulpbronnen;

2. de toenemende verstoring van natuurlijk evenwicht op aarde;

3. de niet minderende kloof tussen arm en rijk in de wereld;

4. de kritieke wereldvoedselsituatie;

5. de ontmenselijking van de samenleving door gebrek aan beheersing van technologie en economie.

Hieruit vloeide voort het laten verschijnen van een aantal zgn. “injecties” die als onderwerp droegen:

— anders omgaan met geld

— anders omgaan met goederen

— anders omgaan met aarde

— anders omgaan met mensen

— anders omgaan met arbeid en tijd.

Groepen

Het aantal groepen dat zich bezighoudt met de Nieuwe Levensstijl stijgt met de dag. Aan de ene kant een bemoedigend verloop, maar aan de andere kant moet vastgesteld worden dat veel van deze groepen (op dit moment zo’n 600) niet rechtstreeks vanuit de gemeenten en parochies komen, maar veeleer groepen zijn die wat aan de rand van de kerken verkeren. Uit een enquête bleek dat 7% van de groepen uit de Hervormde gemeenten komt.

De groepen gingen zeer verschillend aan de slag. Men hield zich o.a. bezig met:

veranderingen in gedrag, persoonlijk of als groep: ten aanzien van eetgewoonten, bewuster kopen, meer dingen van elkaar gebruiken, samen een gezinsbegroting maken, anders omgaan met tijd, gebruik maken van kringlooppapier, enz.

aktiviteiten rond werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking: samen een derde-wereld-project steunen, deelname aan X-Y-aktie, gast aan tafel aktie, steun wereldwinkels.

veel andere aktiviteiten: opvang vluchtelingen, (financiële) adoptie van kinderen, kaartenaktie van Amnesty International, hulp aan buitenlandse werknemers, verkoop kringlooppapier, onderling contact tussen straatbewo- ners bevorderen, ondersteuning uitbouw werkoverleg in een groot bedrijf, opzet alternatieve kookcursus samen met een huishoudschool.

doorgeven van de gedachte van een nieuwe levensstijl aan anderen: b.v. organiseren van themadiensten, inrichten van tentoonstellingen, lectuur- tafels, bezoek aan andere groepen, publicaties in kerkbladen, catecheten van het voortgezet onderwijs er toe brengen aandacht aan nieuwe levensstijl te schenken.

Deze opsomming geeft alleen die aktivi- teiten weer, die men in groepsverband heeft verricht. In het persoonlijk- en gezinsleven zullen nog veel andere aktivitei- ten zijn begonnen. Opgemerkt moet worden dat men soms zegt: “Ik doe niet aan nieuwe levensstijl” terwijl men ondertussen op tal van terreinen aktief krachten steunt die moeten leiden tot een meer rechtvaardige samenleving. Helaas moet gezegd worden dat een andere redenering óók voorkomt, nl. dat men zegt aan nieuwe levensstijl (in heel kleine kring of klein verband) te doen om zo een alibi te hebben om andere aktiviteiten (bv. herstructurering bedrijf, werk in een vredesgroep) te kunnen afwijzen.

Kritiek

Vanaf het begin heeft de werkgroep naast veel adhesie ook veel kritiek gekregen. Zo waren een aantal opmerkingen:

— een aktie erbij hoeft niet, want we hebben al zo veel akties.

— we missen een bijbelse visie.

— het is allemaal zo “links” wat jullie doen en vertellen.

Graag zou ik op deze drie opmerkingen ingaan en samen met u proberen er een positieve gedachte uit te halen die er toe kan bijdragen dat u het óók ziet zitten.

Aktie Nieuwe Levensstijl

Een van de fouten die velen maken is de Nieuwe Levensstijl te zien als een aktie. Nieuwe Levensstijl kan en wil geen aktie zijn. Een aktie immers is een gebeuren met een kop en een staart. Je start ermee en werkt naar een afronding toe. Nieuwe Levensstijl is, en het woord zegt het al, een andere wijze van leven die we onszelf en elkaar eigen moeten maken. Nieuwe Levensstijl loopt als een rode draad door alles en allen heen. Daarom is er ook geen standaardmodel te geven voor ‘de’ gemeente, maar wanneer u de vijf uitdagingen aan het begin van dit artikel onderschrijft dan zult u, ieder op eigen wijze met uw gemeente er vorm en inhoud aan kunnen geven.

Bijbelse visie

Ik denk dat de een graag ziet dat je binnen de kerk eerst en vooral start bij de bron van alles, de Bijbel, terwijl anderen onderweg de Bijbel erbij betrekken. Weer anderen noemen de Bijbel niet zo expliciet. Maar wanneer de werkgroep in haar beleid bezig is met het begrip “anders omgaan met de aarde, met mensen, met arbeid en tijd, met goederen” is dat m.i. zo bijbels, bijbelser kan het haast niet. Wanneer er tòch kritiek geleverd wordt, moet ik opnieuw opmerken dat de landelijke werkgroep niet een kant en klaar pakket aanbiedt hoe u de Nieuwe Levensstijl moet toepassen, maar veeleer tracht d.m.v. een aantal kapstokken u op weg te helpen. En wie beter dan de plaatselijke gemeente weet hoe dat plaatselijk aangepakt moet worden? U kunt er dan inleggen wat u wilt.

“Nieuwe Levensstijl is links”

Een argument dat óók gehoord wordt bij het werk rondom de vredesweek, bij X-Y akties en Amnesty International. Jammer dat nog steeds, waar gemeenteleden naar buiten treden en misstanden in de samenleving willen aanpakken, men onmiddellijk het etiket ‘links’ krijgt opgeplakt. Het is langzamerhand zo’n modewoord geworden dat aanzetten tot een andere manier van leven, die overigens ons ingegeven worden door de Bijbel (dus zo nieuw is het nu ook weer niet) te snel het etiket links krijgen. Liever hanteer ik het woord bijbels’ want alleen dàn kunnen “links” en “rechts” elkaar ontmoeten in één en dezelfde opdracht, n.l. de bijbelse opdracht.

Nieuwe Levensstijl een diakonale taak

Leest u vooral goed. Nieuwe Levensstijl een diakonale taak en geen diakonale zaak. Helaas maken veel gemeenten zich er vanaf door alles wat met Nieuwe Levensstijl te maken heeft door te verwijzen naar de diakenen. De doe-figuren in de kerk! Vaak trappen we daar nog in ook. Ik denk dat de diaken een andere taak heeft. Natuurlijk is de Nieuwe Levensstijl ook een diakonale zaak, maar niet diakonaal sec. Diakenen hebben zeker de taak om als voortrekker te fungeren en het zit in hun ambt opgesloten dat zij de gemeente moeten attenderen op de noden in de wereld. Wanneer echter besloten wordt aandacht te geven aan de Nieuwe Levensstijl en vooral wanneer men van plan is dit toe te passen in de gemeente, moet deze gemeente de diaken de ruimte geven om een en ander te laten landen. In gezamenlijke verantwoordelijkheid kan een gemeente Nieuwe Levensstijl tot haar doelstelling maken, maar dan ook herkenbaar tot in al haar facetten van het gemeentewerk.

Gelukkig weten wij ons sinds de laatst gehouden synodevergadering gesteund door de synode. Nieuwe Levensstijl zal onder werp zijn van de kerkenconferentie in 1979. De werkgroep blijft voorlopig door werken om u aan materiaal te helpen. In de gemeente zult u het met elkaar van de grond moeten tillen. Misschien moet u daarvoor wel eerst “anders omgaan met elkaar”. In elk geval kunt u er niet meer omheen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 1977

Diakonia | 40 Pagina's

Twee jaar nieuwe levensstijl en nu …

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 1977

Diakonia | 40 Pagina's

PDF Bekijken