Bekijk het origineel

Zo maar een diakonie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zo maar een diakonie

7 minuten leestijd

De diakonie van de Hervormde gemeente van Voorschoten (en Veur) deed ons een artikel toekomen, dat door ouderling-kerkvoogden en diakenen gezamenlijk in hun “Kerkklok” werd opgenomen. De zaken die hierin aan de orde komen zijn natuurlijk in de eerste plaats gericht op de leden van de eigen gemeente. Wij menen echter dat er ook voor anderen voldoende interessant materiaal in wordt aangedragen om er kennis van te nemen. Zeker voor diakenen die met vergelijkbare vragen en wensen geconfronteerd worden.

Uw diakonie in 1976

Onder de titel “Uw diakonie in 1975 en daarna” gaf het College van diakenen van de Hervormde gemeente van Voorschoten en Veur destijds een terugblik op de gebeurtenissen op en rondom het diakonale erf in het toen afgelopen jaar. Het essen tiële punt van deze terugblik lag in de vraag aan u, gemeente, om rechtstreeks verantwoordelijkheid te dragen voor uw diakonale opdracht. U werd om inbreng van ideeën gevraagd, teneinde te komen tot een diakonaal gemotiveerde begroting. Noch uit de gemeente noch uit de wijkker keraden bereikten ons evenwel dergelijke ideeën. Blijkbaar werd de wijze van vaststelling van de begroting — die het beleid voor het komende jaar vastlegt en daarmee de wijze waarop in het komende jaar in de diakonale opdracht kan worden voorzien — zonder commentaar geaccepteerd. Met andere woorden: de wijze waarop het persoonlijk gerichte onderling dienstbetoon en het aktief in de samenleving opereren door de diakonie worden beoefend, draagt uw instemming.

Het College van diakenen verrichtte deze taak door gedurende het jaar 1976 in 9 vergaderingen gedurende ± 35 vergade- ruren een 160-tal onderwerpen te behandelen, daarover brieven te schrijven, besprekingen te hebben etc. In de samenstelling van het College — die in het vorige jaarverslag nominatief werd opgenomen — kwam gedurende het verslagjaar geen wijziging, zodat wij deze nu achterwege laten. Uitbreiding van het College met tenminste een tweetal diakenen blijft echter een (vrome?) wens.

Gedurende het afgelopen jaar waren de inkomsten van de diakonie per ƒ 100, — verdeeld als volgt:

Huren ƒ12,—

Beleggingen ƒ 31,—

Collecten en giften ƒ 57,—

In dit laatste bedrag was ƒ 9,16 begrepen aan collecten voor een speciaal doel, b.v. kinderbescherming, werelddiakonaat. etc.

Elke ƒ 100, — van de in 1976 ontvangen gelden werd als volgt besteed:

Ondersteuningen en kerstgaven .ƒ 4,—

Maatschappelijk werk en gezinsverzorging ƒ 2,—

Zieken- en bejaardenzorg ƒ 18,—

Verplichte bijdragen aan hogere kerkelijke organen ƒ 7.—

Onderhoud en afschrijving huizen ƒ11,—

Renovatie huizen ƒ 5,—

Beheers- en administratiekosten . ƒ 7,—

Regionaal diakonaal werk ƒ 8,—

Landelijk diakonaal werk ƒ 1,—

Werelddiakonaat ƒ 37,—

De diakonie is dankbaar dat er in het afgelopen verslagjaar wederom een groot aantal gemeenteleden aktief was. Zij verklaar den zich hetzij in de H.V.D. hetzij daarbuiten — veelal als eenling opererend — bereid tijd en energie aan te wenden ten nut te van hun naaste(n), als er in bepaalde gevallen een beroep op hen werd gedaan. Dankzij deze medewerking, ook als vertegenwoordiger van de diakonie in bestuurscolleges van verscheidene instellingen etc., kreeg het diakonaal functioneren van de gemeente gestalte.

In het afgelopen verslagjaar vertrok de in de regio Leiden gestationeerde diakonaal consulent naar elders. Als gevolg hiervan kwam een eind aan dit in regionaal verband opgezette experiment. Beraad over een voortzetting in een gewijzigde vorm is gaande.

Uw kerkvoogdij in 1976

Herinnert u het zich nog? De oproep voor “Kerkbalans 1976” in de Kerkklok? De kerkvoogdij kwam toen met een begroting die een totaalbedrag aan uitgaven ver meldde van ƒ 258.200,— . Die uitgaven lagen praktisch vast, er kon niet aan getornd worden, omdat het ging om salarissen, pensioenpremies, administratie en onderhoud van gebouwen. Onze begroting sloot niettemin, omdat we er op vertrouwden, dat de gemeente die uitgaven ook werkelijk mogelijk zou maken.

Dat vertrouwen hebt u niet beschaamd. Zowel het in de begroting genoemde bedrag aan vrijwillige bijdragen van ƒ 208.000,— als het bedrag aan collecten en giften van ƒ 32.000,— zijn er gekomen. Dankzij uw trouw hebben we de taken waarvoor we stonden kunnen vervullen. Daarmee konden we 1976 toevoegen aan de reeks van “goede” jaren. Daarom hadden we ook de moed door te gaan, ook voor 1977, onder het motto “De kerk van gisteren naar morgen”.

Uw kerkvoogdij en diakonie in 1976

Inmiddels is in het afgelopen jaar een binnen de kerk met grote belangstelling tegemoet geziene nota verschenen van de Algemene Kerkvoogdijraad, de Vereniging van Kerkvoogdijen en de Generale Diakonale Raad, getiteld “Naar een verantwoord beleid door samenwerking van kerkvoogden en diakenen.” Deze nota bepleit onder meer een gemeenschappelijke budgettering. Nu zijn de diakonale taken veel minder scherp te bepalen dan de harde kerkvoogdelijke posten zoals predi- kantssalaris, predikantspensioen, salaris van de organist en de koster, onderhoud kerkgebouw enz. Het ideaalbeeld zou zijn dat op een gemeenteavond en daarna in de centrale kerkeraadsvergadering tot een gezamenlijke budgettering van kerkvoogdij en diakonie zou worden gekomen, waardoor de gemeente zich mede verantwoordelijk zou kunnen voelen.

In een in het afgelopen jaar gehouden beraad tussen de voorzitters en de secretarissen van kerkvoogdij en diakonie heeft het vraagstuk van de gemeenschappelijke budgettering een onderwerp van bespreking gevormd. Beide Colleges hebben een sluitende begroting en rekening. Echter werd tot heden niet gekomen tot één beleid, dat tenslotte moet worden gerealiseerd met behulp van een uit dezelfde bron — nl. u, de gemeente te verkrijgen geldstroom. Als aanzet daartoe zal worden getracht in het komende jaar de gemeente door een regelmatige publicatie van de collecteopbrengsten een beeld te geven van deze geldstroom. Daaraan zullen wellicht het inzicht en de juiste methoden kunnen worden ontleend voor het kerkvoogdelijke en het diakonale denken en handelen.

Beide Colleges dienen niet te fungeren als spaarbank, maar als pomp voor de geleiding van deze stroom. Deze kan als instrument voor het verrichten van geëigende taken worden benut.

In een kerk, die pleit voor een nieuw verantwoord beleid, is een gezamenlijke bezinning over deze zaken uitermate zinvol. Samenwerking betekent: een verantwoorde verdeling van taken, waarbij gekeken moet worden naar wat moet en wat kan (of zou moeten kunnen). Bijvoorbeeld zou een gecombineerd wervingsplan kunnen worden opgesteld. We zijn nu nog niet veel verder dan dat in de folder voor de aktie Kerkbalans een verwijzing naar de diakonie en de Zending is opgenomen.

Twee belangrijke vragen spelen mee:

a) heeft de gemeente taken of verantwoordelijkheden waarin tot dusver niet is voorzien?

b) zijn alle tot dusver op de begroting op gevoerde posten noodzakelijk?

Bij de beantwoording van deze vragen gaat het om het gehele beleid van de Her vormde Gemeente van Voorschoten en Veur. In dit verband herinneren wij u aan de “diakonale preek”, gehouden door ds. W. G. Meyering in de oogstdienst 1976, waarin duidelijk de vraag aan de orde werd gesteld: “Wat doen wij met de oogst?” (een gedeelte van deze preek is later gepubliceerd).

Teneinde samen op één denkspoor te komen ten aanzien van samenwerking van diakenen en ouderling-kerkvoogden met het oog op een verantwoord gezamenlijk beleid, zien wij gaarne uw reakties tegemoet. Wij zien onze taak tweeledig, te weten gericht op de toekomstige ontwik kelingen en op de zorg voor hen die na ons komen met tegelijkertijd het beheer over hetgeen onze voorgangers ons hebben overgeleverd: de kerk van gisteren naar morgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 1977

Diakonia | 40 Pagina's

Zo maar een diakonie

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 1977

Diakonia | 40 Pagina's

PDF Bekijken