Bekijk het origineel

De kerk naar het open veld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De kerk naar het open veld

Bezinningsnota evangelisatie

5 minuten leestijd

Als de lucht dicht trekt verdwijnt de zon achter de wolken en wordt het donker.
Als ramen worden gesloten kan de frisse lucht niet meer naar binnen en wordt het binnenshuis bedompt.
Als harten zich afsluiten krijgt de liefde geen kansen meer.
Als de kerkelijke gemeente zich afsluit wordt de doorstroming van heil belemmerd.

Rapport aan de kerken.
In een rapport aan de kerken en aan de generale synode komen deputaten voor de evangelisatie tot de conclusie dat de kerkelijke gemeente zich afsluit en dat daardoor de kommunikatie van het evangelie en daarmee de doorstroming van heil belemmerd worden.
Hun rapport bevat het verhaal van Heiloord en zijn bewoners. Het is — zo schrijven deputaten — uit het leven gegrepen.
Niet verzonnen, maar stoelend op vele gesprekken met mensen over hun beleving van en hun ervaringen met de kerk.

Een gesloten gemeente
Wat moeten wij ons concreet voorstellen bij "een gesloten gemeente"? Deputaten voor de evangelisatie hebben niet in kaart gebracht hoeveel van de ruim 800 plaatselijke gemeenten gesloten zijn. Geldt hun conclusie ook voor de kerkelijke gemeente waar u en ik lid van zijn?
Geslotenheid kan tot uitdrukking komen op allerlei manieren. Ik noem enkele mogelijkheden:
Wanneer gemeenteleden hun vrienden en kennissen alleen maar hebben of zoeken binnen de eigen kerkelijke kring;
wanneer problemen, die het leven en wonen In de burgerlijke gemeente raken, nooit de agenda van de kerkeraad bereiken;
wanneer gemeenteleden pogingen om te komen tot een meer rechtvaardige samenleving overlaten aan anderen;
wanneer gemeenteleden andere opvattingen over geloof en leven alleen maar als bedreigend ervaren;
wanneer de woordverkondiging de bruikbaarheid voor het werkleven van de arbeider in de fabriek heeft verloren;
wanneer gemeenteleden zich aan zieken en eenzamen buiten de eigen kring niets gelegen laten liggen;
wanneer alleen gemeenteleden van een bepaalde sociale laag zich in een kerk nog thulsvoelen.
Een gesloten gemeente verliest het contact met andere mensen, het zicht op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en op de betekenis van het evangelie In die ontwikkelingen.
Het is duidelijk dat een gesloten gemeente geen evangeliserende gemeente meer Is. Een gesloten gemeente kan geen uitzicht bieden op, of meewerken aan het komende rijk van God.

Een open gemeente
Evangelisatie vraagt om het-er-op-uittrekken, om ontmoeting met anderen. Er moet met mensen gepraat kunnen worden over alle dingen die in het persoonlijken In het maatschappelijk leven van belang zijn. Er moet met anderen gepraat én samengewerkt worden. Dat kan alleen vanuit een open gemeente. Hoe die er uit ziet?
Ik noem — bij wijze van voorbeeld — enkele kenmerken die wijzen in de richting van een open gemeente:
aan gemeenteleden kan steeds rekenschap van doen en laten gevraagd worden door buitenstaanders;
gemeenteleden zijn bereid tot ontmoeting en dialoog met andersdenkenden en andersgelovigen;
gemeenteleden zijn bereid zich in te zetten voor het tot stand brengen van noodzakelijke politieke en maatschappelijke veranderingen en zijn bereid, de consequenties ervan te accepteren;
gemeenteleden en kerkeraden bezwijken niet meer voor de verleiding alle energie te steken in dogmatische en binnenkerkelijke zaken.
Het Is duidelijk dat het geen eenvoudige opgave Is, open gemeente te zijn. Het kan onbehaaglijk en onaangenaam zijn.

Naar het open veld
In zijn boekje "Enkele lijnen in de geschiedenis van de gereformeerde evangelisatie" spreekt ds. D. W. van der Laan in dit verband over het open veld waar de wind ons van alle kanten bespringen kan. Hij stelt vast dat veel kerkmensen verlangen om te wonen in een rustig huis "met beschermende muren om hen heen en een dak boven hun hoofd". Maar zij en wij moeten naar het open veld.
Van der Laan schrijft hierover; "Om de kommunikatie te herstellen met hen die van ons weggedreven zijn moet je naar buiten. Je kunt niet volstaan met tot hen te zeggen: we nodigen u uit om binnen te komen. We zullen uit ons vertrouwde milieu, mogetijk zelfs uit leef- en denkpatronen, die ons dierbaar zijn, moeten uitbreken en solidair met hen worden."

Nogmaals het rapport
Het rapport van deputaten voor de evangelisatie over "De geslotenheid van de kerkelijke gemeente " Is aan alle kerkeraden en evangelisatiecommissies toegestuurd, in de hoop dat het gelezen en besproken zal worden en dat er consequenties uit getrokken worden.
De synode gaat dit rapport bespreken op woensdag 16 november a.s.
Ik hoop dat in alle besprekingen duidelijk zal worden dat openheid ingrijpende consequenties kan hebben. Immers, openheid Is meer dan een beetje tegemoetkomendheid.

Drs. H. Wesseling is secretaris van generale deputaten voor de evangelisatie en stafmedewerker van het Evangelisatiecentrum.


In dit artikel kwamen ter sprake:
— "De geslotenheid van de kerkelijke gemeente" — bezinningsnota uit het rapport van deputaten voor de evangelisatie aan de generale synode van Zwolle 1977. Prijs ƒ 2 ,— per stuk, inkl. portokosten; 5 ex. of meer 15% korting.
— "Enkele lijnen In de geschiedenis van de gereformeerde evangelisatie" van ds. D. W. van der Laan — brochure uitgegeven door het Evangellsatiecentrum. Prijs ƒ 3,— per stuk, inkl. portokosten.
Deze uitgaven kunnen worden besteld door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar gironummer 513153 t.n.v. Dienstencentrum Gereformeerde Kerken, Leusden- C, Postbus 203. Tel. 033-43244.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 oktober 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

De kerk naar het open veld

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 oktober 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken