Bekijk het origineel

Programma Toerustingscentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Programma Toerustingscentrum

5 minuten leestijd

Jezus de Jood — 27/28 oktober
Op deze konferentie voor predikanten willen we nagaan in hoeverre ons Jezus-beeld korrektie behoeft en welke konsekwenties dit heeft voor het gemeentewerk.
De konferentie wordt gehouden op "De Keyenberg" te Renkum, van donderdagmorgen 27 oktober tot vrijdagmiddag 28 oktober 16.00 uur.
Medewerking verlenen: prof. dr. Tj. Baarda, hoogleraar theologie Vrije Universiteit en drs. W. H. Zuidema, predikant voor Kerk en Israël.

hoe komen we tot oen werkplan — 29 oktober
Een ontmoetingsdag voor leden van classicale werkgroepen voor kerk en bedrijfsleven, om zich te bezinnen op vragen, die voortkomen uit de relatie geloot en arbeid, en te leren van elkaars ervaringen. Op grond daarvan willen we proberen een meer gericht werkplan te ontwerpen.
Drs. P. C. Meijer, predikant in algemene dienst voor kerk en bedrijfsleven, zal aan deze konferentie meewerken.
(Dezelfde konferentie wordt op zaterdag 12 november in "De Drieklank" te Paterswolde en op zaterdag 26 november in "Kapellerput" te Heeze N.Br. gehouden: aanmelding bij het Toerustingscentrum.)

pastoraat rondom echtscheidingsvragen — 1 november
In samenwerking met de P.S.V.G. organiseert het Toerustingscentrum een konferentie voor ouderlingen en pastorale medewerkers. In ons pastorale werk komen we meer en meer in aanraking met gemeenteleden die gescheiden zijn of scheiding overwegen.
Op deze konferentie willen we samen zoeken naar een evangelische houding in onze pastorale omgang met deze gemeenteleden.
Deze konferentie, waaraan ds. H. J. Lugtigheid te Leidschendam zal meewerken, wordt gehouden op dinsdag 1 november.

evangelisatie, wat en hoe? — 5 en 26 november
Leden van evangelisatiekommissies zullen niet kunnen volstaan met uitsluitend praktisch werk. Zij zullen ook behoefte hebben aan bezig zijn met de vraag: wat is evangelisatie in deze tijd?
Op twee gekombineerde dagen, zaterdag 5 en zaterdag 26 november, zullen beide elementen aan de orde komen, waarbij de tweede dag Is gericht op praktische uitwerking met aksent op de planning van het evangelisatiewerk.
Medewerking aan de konferentie verlenen drs. J. B. G. Jonkers en drs. J . D. te Winkel, stafmedewerkers Evangelisatiecentrum.
Deelnemersprijs: ƒ 33, — .
(Deze konferentie wordt op de zaterdagen 7 en 21 januari gehouden in "De Drieklank" te Paterswolde; aanmelding bij het Toerustingscentrum).

"ik open de vergadering. . ." — 12 november
„'ik open de vergadering', maar dan...?" is het thema van een konferentie voor voorzitters van grotere diakonieën, die zelfstandig vergaderen.
Een euvel waaraan veel vergaderingen lijden, is dat ze vaak weinig doelmatig zijn en lang duren.
Daarom komt de vraag op: hoe kan in de diakonievergadering zo goed mogelijk gewerkt worden?
We gaan na wat in de vergadering behandeld moet en kan worden. Hoe zou dat kunnen?
De heer M. G. van de Rovaart, stafmedewerker Algemeen Diakonaal Bureau, zal meewerken aan het programma.
Datum: zaterdag 12 november.

wanneer zeg je wat? — 12 november
Deze konferentie voor gemeenteleden bestaat uit twee dagprogramma's, nl. op zaterdag 12 november en zaterdag 21 januari (voor dezelfde deelnemers).
Veel gemeenteleden vinden het moeilijk om met andersdenkenden over hun geloof te praten. Zij denken vaak dat je alleen kunt evangeliseren als je zeker bent van jezelf en als je niet twijfelt.
Op deze dagen vragen we ons af in hoeverre dat waar is, en of het werkelijk zo moeilijk is.
Ds. B. ter Haar te Rotterdam heeft toegezegd medewerking te verlenen aan deze dagen.
Deelnemersprijs 2x ƒ 16,50

diakonaat en maatschappelijk werk — 19 november
Diakenen en maatschappelijk werkers kunnen elkaar nodig hebben: het kan zijn dat men elkaars werkterrein raakt en misschien moet er verwezen worden, of overleg plaatsvinden.
Maar zijn bedoelingen en werkwijze van 'het' maatschappelijk werk bij diakenen voldoende bekend?
Deze dag zal daarover informatie gegeven worden, omdat pas daarna ieders funktie en verantwoordelijkheid duidelijk kan zijn.
Aan het programma van deze konferentie op zaterdag 19 november zal mevr. E. C. v. d. Meulen te Baarn medewerking verlenen.

wat te doen met wat we weten? — 19 november
Deze konferentie voor leden van zendingskommissies is voltekend.

"Paulus en de wet" — 22 november
Een konferentie voor predikanten op dinsdag 22 november. In veel van zijn brieven spreekt Paulus op een kritische wijze over de wet. 't Lijkt alsof hij stelt dat met de komst van Christus het tijdperk van de wet is afgesloten en het tijdperk van het evangelie is begonnen.
Haalt Paulus hiermee een streep door wat de joden onder "Tora" verstaan en waarover zij spreken in termen van bevrijding, vreugde en licht? Aan de hand van de brochure "Paulus en de wet" willen we deze dag met bovengenoemde vragen bezig zijn om zo de figuur van Paulus en zijn boodschap beter te kunnen plaatsen.

Tenzij anders vermeld worden bovenstaande konferenties gehouden op een zaterdag of een dinsdag van 10.15-16.30 uur in het Toerustingscentrum te Leusden en bedraagt de deelnemersprijs ƒ 16,50.
Opgave, uiterlijk een week tevoren, bij: Toerustingscentrum, postbus 202, Leusden-C, tel. 033-43244 (toestel 123).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 oktober 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Programma Toerustingscentrum

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 oktober 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken