Bekijk het origineel

Wijziging praeparatoir examen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wijziging praeparatoir examen

3 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van
de reacties op de voorlopig aanvaarde wijziging van artikel 5, 26 en 56 van de kerkorde (acta Maastricht, art. 68).
De synode overweegt:
1. tegen de voorlopig aanvaarde wijzigingen van art. 5, 26 en 56 van de kerkorde zijn geen principiële bezwaren ingebracht;
2. het blijft gewenst dat het praeparatoir examen niet tegelijk met het peremptoir examen wordt afgenomen;
3. in een regeling van kerkelijke examens verdienen kerkelijke gegevens de voorkeur boven gegevens van de burgerlijke stand;
4. de leesbaarheid van artikel 5 lid 2 K.O. kan door geringe wijziging in de redactie gediend worden;
5. aanvaarding van wijzigingen die voortvloeien uit het onder 3. en 4. overwogene, verhindert niet de definitieve vaststelling van artikel 5 lid 2 K.O.
De synode besluit:
1. Artikel 5 lid 2 K.O. wordt als volgt definitief vastgesteld:
"Hij die een zodanige opleiding ontvangen heeft, hetzij aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland, hetzij aan de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, kan zich, onder overlegging van de benodigde getuigschriften, aanmelden om zich aan het praeparatoir examen te onderwerpen bij de deputaten, tot het afnemen van dit examen aangewezen door de particuliere synode waaronder de kerk ressorteert die als eerste de kandidaat in haar ledenregister heeft ingeschreven. Wanneer hij het praeparatoir examen, dat afgenomen wordt in een bijeenkomst van de classis waaronder bedoelde kerk ressorteert, met goed gevolg heeft afgelegd, zal deze classis hem als proponent beroepbaar stellen, tenzij zij daartegen overwegende bezwaren heeft, in welk geval zij deze zal voorleggen aan de particuliere synode, die terzake een beslissing neemt. Een en ander zal geschieden overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen."
2. in artikel 26 lid 2 K.O. worden de woorden "welke dat examen heeft afgenomen" vervangen door "waarin dat examen afgenomen is";
3. artikel 56 lid 2 K.O. wordt als volgt definitief vastgesteld:
"Zij zal als deputaten een commissie aanwijzen, samengesteld zowel uit dienaren des Woords als ouderlingen, waarin alle classes, zoveel mogelijk, een gelijk aantal vertegenwoordigers hebben, welke commissie tot taak heeft het afnemen van de praeparatoire examens overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen, bedoeld in art. 5 lid 2 ";
4. artikel 56 lid 3 K.O. luidt als oud lid 2;
5. de inwerkingtreding van de gewijzigde artikelen 5, 26 en 56 K.O. wordt uitgesteld totdat de in het slot van art. 5 lid 2 K.O. bedoelde bepalingen vastgesteld zullen zijn en tot zolang dient het praeparatoire examen te worden afgenomen op de tot nu toe gebruikelijke wijze;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 november 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Wijziging praeparatoir examen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 november 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken