Bekijk het origineel

Financiën

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Financiën

4 minuten leestijd

Lijst generale collecten 1978
(zie voor de lijst de originele pdf)
') Aantal malen "ene inzameling"; tussen haakjes het aantal "oude" collecten.

Toelichting collectenlijst
1. Afdracht van collectenopbrengsten: Gaarne steeds zo spoedig mogelijk nadat de collecte gehouden is, de opbrengst storten of overschrijven op postgirorekening nr. 51.31.53 van het Dienstencentrum Geref. Kerken te Leusden, öf op rekening nr. 65.29.15.000 bij de Ned. Middenstandsbank te Amersfoort ten name van de Algemene Kas Gereformeerde Kerken, met duidelijke vermelding van de bestemming der gelden.
Het komt nogal eens voor dat de bestemming van de collecten verminkt overkomt, met name wanneer de afdracht door een bank of via de bankgirocentrale wordt verricht. In verband daarmee verdient het aanbeveling ook het codenummer van de collecten te vermelden. Bij gelijktijdige overmaking van meer dan één collecte verzoeken wij u een afzonderlijke specificatie te zenden aan het Algemeen secretariaat, financiële administratie binnenland, postbus 202 te Leusden.
2. De aanbevolen data zijn afgestemd op de kerken, waar men de gewoonte van de ene inzameling heeft. De bedoeling is dat deze kerken op de aangegeven zondagen de 'ene' inzameling geheel (c.q. voor het gevraagde deel) zullen bestemmen voor het vermelde doel.
Van de kerken, die niet deze 'ene inzameling' toepassen, wordt verwacht, dat zij een hele collecte, die in beide diensten gehouden wordt, voor ieder van de genoemde doeleinden zullen bestemmen in de tussen haakjes vermelde aantallen. Deze kerken wordt verzocht de betreffende collecten in de eerste plaats op de aanbevolen data te houden, en voorts op zondagen, die zo dicht mogelijk bij de aanbevolen data liggen.
In een aantal kerken is het gebruik geworden dat naast de ene inzameling op sommige of op alle zondagen weer een tweede collecte gehouden wordt. Van die kerken wordt verwacht dat zij de hierboven genoemde collecte een zodanige plaats op het collecterooster geven dat een zelfde opbrengst mag worden verwacht als wanneer uitsluitend de ene inzameling gehouden zou worden.
3. De collectelijst 1978 ondergaat wat aantal collecten betren geen wijziging ten opzichte van 1977. De naamgeving van de Paascollecte is gewijzigd in Evangelisatie in Nederiand. Deze naam wordt ook gebruikt voor de collecte die voorheen gehouden werd voor de evangelisatie in Noord-Brabant en Limburg.
De doelstelling van deze collecte is hetzelfde gebleven, nl. steunveriening voor evangelisatie-doeleinden, maar de werkingssfeer wordt breder, niet alleen Noord-Brabant en Limburg, maar het gehele land.

Quotatie 1978
1. De quotatie voor de Algemeen Kerkelijke Arbeid in 1978 is door de generale synode vastgesteld op ƒ 4.980.000, — .
2. De quotatie voor de Zending in 1978 is door de generale synode vastgesteld op ƒ 12.800.000, - .
3. Verdeling over de particuliere ressorten: (zie voor het overzicht de originele pdf)
4. De diaconale quotatie 1978 is door de generale synode vastgesteld op ƒ 1,37 per lid.

Afdracht van het diakonale quotum:
Gaarne zo spoedig mogelijk en uitsluitend door overschrijving of storting op postrekening nr 51.31.53 van het Dienstencentrum Geref. Kerken te Leusden, of op rekening nr. 65.29.15.000 bij de Nederlandse Middenstandbank te Amersfoort ten name van de Algemene Kas Gereformeerde Kerken, onder vermelding van "diakonale quotatie 1978."
Ter vaststelling van het door elke kerk te betalen bedrag dient het zielental per 1 januari 1978 als uitgangspunt te worden genomen. De opbrengst van de quotatie dient voor de financiering van het diakonale werk in 1978. Daarom is het van belang, dat het vastgestelde bedrag ook inderdaad in dat jaar wordt overgemaakt.
Indien betaling in één keer moeilijkheden oplevert, wordt verzocht halverwege elk half jaar of halverwege elk kwartaal van 1978 de helft resp. een kwart van het totale quotum over te maken.
5. Toelichting volgt in het volgende nummer van Kerkinformatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Financiën

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken