Bekijk het origineel

Naar volledig deputaatschap gemeenteopbouw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Naar volledig deputaatschap gemeenteopbouw

Als deputaten Werkwijze hun zin krijgen

5 minuten leestijd

Sinds 1965, dus al bijna vijftien jaar, is een reorganisatie-proces van de deputaatschappen van de generale synode aan de gang. Aan het begin van de jaren zeventig kreeg de reorganisatie profiel: het streven werd gericht op bundeling van deputaatschappen. Een deputaatschap — voor alle duidelijkheid zeggen we dat nog maar eens — is een beleidsorgaan van de generale synode voor een bepaalde tak van arbeid. De eerste resultaten van de 'bundeling' zijn inmiddels bekend onder de namen 'financiën en organisatie, 'oecumene binnenland', 'oecumene buitenland' en 'onderlinge bijstand'. In de loop der tijd zijn door achtereenvolgende synodes zoveel deputaatschappen ingesteld, dat er vijftig bezig waren met allerlei uitvoerend werk toen de bundeling op gang kwam. Inmiddels zijn er vijftien opgeheven; de arbeid werd voortgezet door grotere deputaatschappen, die soms de verschillende werksoorten in secties onderbrachten. Overigens zijn er naast de hier bedoelde deputaatschappen nog een tiental met een studie-opdracht of interne taak.

Gemeenteopbouw
Momenteel wordt gepoogd door de instelling van een deputaatschap Gemeenteopbouw een belangrijke stap te doen op de reorganisatie-weg. Gemeenteopbouw is de verzamelnaam voor het werk dat nu gedaan wordt door de volgende deputaatschappen; evangelisatie, kerkopbouw, kerk en bedrijfsleven, kerk en recreatie, jeugd- en jongerenpastoraat, vertegenwoordigers in het bestuur van de stichting Gereformeerde Raad voor Samenlevingsaangelegenheden (GSA), kerk en sociaal- cultureel werk, pastoraat, diakonale arbeid (sectie binnenlands diakonaat). Het merendeel van deze deputaatschappen neemt al enkele jaren deel aan het werk van de voorlopige Contactraad Gemeente-opbouw.

Binnenlands diakonaat
De generale synode van Maastricht 1975/1976 besloot het deputaatschap Gemeenteopbouw per 1 mei 1 977 in te stellen. Echter met één wijziging op de oorspronkelijke voorstellen: er zou voorlopig geen sectie binnenlands diakonaat komen.
Het plan was de onder deputaten algemeen diakonale arbeid ressorterende arbeid te verdelen over twee nieuwe deputaatschappen; 'binnenlands diakonaat' zou een sectie van het op te richten deputaatschap 'Gemeenteopbouw' moeten worden, werelddiakonaat zou samen met zending een deputaatschap gaan vormen. Deze splitsing — overigens niet een zaak van gisteren of vandaag, maar een idee dat zo'n tien jaar geleden ontstond — was voor een meerderheid in de synode aanleiding de instelling van een sectie 'binnenlands diakonaat' nog niet in het besluit over 'Gemeenteopbouw' op te nemen.
Zelfs werd met zoveel woorden besloten het deputaatschap zich moest gaan bezighouden met 'bezinning, advisering en voorlichting — in het kader van een geïntegreerde dienstverlening exclusief het diakonale aspect — ten behoeve van de opbouw van de kerkelijke gemeente. ..'
Tegen deze uitsluiting van het diakonale aspect werd bezwaar aangetekend door zowel de Vooriopige Contactraad als de toenmalige deputaten Werkwijze Synode.
Die bezwaren waren vervolgens voor de synode weer aanleiding om de datum van vorming van het deputaatschap Gemeenteopbouw op te schuiven tot de volgende synode naar aanleiding van een rapport van deputaten Werkwijze opnieuw besluiten heeft genomen.

Nieuwe voorstellen
Het bedoelde rapport is inmiddels gereed. De deputaten Werkwijze concluderen daarin dat de synode van Maastricht de vorming van een deputaatschap Gemeenteopbouw inclusief een sectie binnenlands diakonaat juist en noodzakelijk heeft geacht. De uitvoering werd echter gefaseerd: het deputaatschap werd gevormd, de diakonale sectie zou later worden toegevoegd. Nu de vorming van het deputaatschap zonder een diakonale sectie echter is gestuit op onoverkomenlijke bezwaren bij alle andere betrokken deputaatschappen, stellen deputaten Werkwijze voor de (uitgestelde) vorming van het nieuwe deputaatschap Gemeenteopbouw per 1 mei 1978 te laten plaatsvinden en op diezelfde datum tevens de sectie binnenlands diakonaat van deputaten algemeen diakonale arbeid over te brengen naar het deputaatschap Gemeenteopbouw. Ook houdt het voorstel in dat de sectie Werelddiakonaat van deputaten A.D.A. in dit stadium een afzonderlijk deputaatschap wordt. In deze opzet kan het Algemeen Diakonaal Bureau onder deze naam blijven voortbestaan, want een in te stellen algemeen diakonale beleidsraad zou moeten gaan fungeren als beherend orgaan van het A.D.B.

Geen compromis meer
Waar de Voorlopige Contactraad desnoods, indien een deputaatschap niet haalbaar zou zijn, bereid bleek tot een compromis om in elk geval het binnenlands diakonaat niet uit de boot te laten vallen, vindt het deputaatschap Werkwijze een dergelijk compromis onaanvaardbaar. Over het alternatief van de Voorlopige Contactraad — instelling van een beleidsraad Gemeenteopbouw met beperkte bevoegdheden — zeggen de rapporteurs van 'Werkwijze'; "Het nu vormen van een beleidsraad met een weer enigszins afgezwakte instructie zou het volgende compromis betekenen in het reeds jaren lopende overleg, zodat de oorspronkelijke bedoelingen van de bundeling van deputaatschappen nauwelijks meer tot hun recht kunnen komen". Ook wijzen zij er op dat de synode op eigen initiatief aan hen opdroeg voorstellen te doen voor de verdere uitvoering van de slotfase van de bundeling van deputaatschappen. "De synode gaf daarmee te kennen dat het lang lopende proces tot een einde moet komen. Het nu weer opnemen van een fasering in dat proces zou in strijd zijn met deze opdracht." Samengevat ligt aan de voorstellen van de deputaten Werkwijze de volgende mening ten grondslag: de vorming van een volledig deputaatschap gemeenteopbouw is zo essentieel voor de bundeling van deputaatschappen, dat het achterwege laten ervan het wezen van die bundeling aantast en aan verdere voorstellen de betekenis ontneemt, (hjv)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Naar volledig deputaatschap gemeenteopbouw

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken